+ Yorum Gönder
 1. 1
  Ziyaretçi

  Çevremizi Kirleten Faktörler Nelerdir

  çevreyi kirleten faktörler nelerdir 2. 2
  Asel
  Özel Üye

  Cevap: çevremizi Kirleten Faktörler Nelerdir

  Çevremizi Kirleten Faktörler Nelerdir

  Dünyayı Kirleten Etkenler Nelerdir

  Kirlilikten etkilenenler
  Su
  Hava
  Toprak

  Dünyayı Kirleten Kaynaklar
  - Zehirli Maddeler
  - Radyoaktif Maddeler
  - Petrol Ve Petrol Ürünleri
  - Evsel Ve Kentsel Atıklar
  - Endüstriyel Atıklar
  - Gürültü
 3. 3
  Ziyaretçi

  Cevap: çevremizi Kirleten Faktörler Nelerdir

  Dünyayı Kirleten Etkenler - Çevre Kirliliği ve Önlenmesi

  Dünyamızı Kirleten Etkenler
  dünyanın kirlenmesi - global çevre kirliliği - çevre kirliliğinin nedenleri - zehirlenen dünya

  Modern çağın gerçek bir felâketi olan kirlenme sanayileşmenin gelişimine bağlı çok yönlü bir canavardır: fabrika dumanları "gazlar kimyasal ürünler ve her tür artık; kirlenmenin başlıca etkenleridir^: Kirlenme dünyadaki yaşamın doğa| dengesini derinden sarsan bir olaydır çünkü doğanın temel öğelerini ("su "hava toprak) ve "hayat koşullarını (geniş yer sessizlik) etkiler.

  Çöp kutusu doğa
  Sanayileşmiş ülkelerin hemen hemen bütün akarsuları şehirlerin "kanalizasyonu fabrikaların artıkları ve "tarımda kullanılan böcek öldürücülerle kirlenmiş sular içilmez hale gelmiştir; bu akarsularda yaşayan hayvanlar da zehirlenir veya insanlara hastalık bulaştırabilir.


  Gemilerin ya isteyerek (sarnıçlarını boşaltma) ya da batma sırasında kaza sonucu döktükleri "petrol (yağ-lıkara) "denizlerin kirlenmesinde başlıca etkendir. Petrol her yıl sayısız "kuş ve "balığı yok eder denizdeki canlıların beslenmesine temel olan planktonu zehirler.

  1. Hava
  Canlıların yaşamınıolanaklıkılan hava; atmosferi oluşturan gazların karışımından oluşmaktadır. Havanın insan yaşamındaki önemi açısından bir insanın günde ortalama 14 kg havaya ihtiyacı olduğu örnek olarak verilebilir. Canlılar için yaşamsal önemi olan hava hızlınüfus artışı kentleşme ve sanayileşme sonucunda atmosfere bırakılan maddelerin belli bir yoğunluğa ulaşması sonucu kirlenmektedir. Ekonomik etkinliklerin özellikle belli bölgelerde yoğunlaşarak artması buna bağlı olarak belli bölgelerde nüfusun artışıve daha çok enerjiye gereksinim duyulmasıhava kirliliğinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Hava kirliliğinintemel kaynakları kentleşme ve endüstrileşmedir. Bunlardan kentleşme; nüfus yoğunluğu kentin topoğrafik ve meteorolojik koşullarına uygun olmayan bir biçimde oluşturulmasıile kirliliği arttıran bir etken olarak işlev görmektedir. Kentlerdeki ısınma sistemi kullanılan yakıt türleri ulaşım araçlarıbu sorunun büyümesine etki eden diğer etkenlerdir.Düzensiz kentleşme eğilimi sürdükçe kentsel kaynaklı hava kirliliği Türkiye’nin önemli bir sorunu olmayı sürdürecek gibi görünmektedir. Endüstrileşme de endüstri kuruluşlarının yanlış yerlerde yapılandırılması ve yanma sonucu atık gazların yeterli teknik önlemler alınmadan havaya bırakılmasıyla hava kirliliğine etki eden diğer bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde özellikle azgelişmişveya gelişmekte olan ülkelerde endüstriden doğan kirlenme önemli bir yer tutmaktadır. Bunun nedenleri söz konusu ülkelerde ileri teknolojilerin kullanılmaması kirliliği önleyici çözümlerin pahalı oluşu nedeniyle uygulamaya geçirilememesidir. Günümüzde ortaya çıkan tablo; gelişmiş ülkelerin bu tür kirlilik yaratan endüsrileri kendi ülkeleri yerine gelişmekte olan ülkelerde kurarak kendilerini koruduklarıve bu arada gelişmekte olan ülkelerde endüstri kaynaklı hava kirliliğinin giderek artan bir sorun olduğudur. Türkiye de bu sorunu yaşayan ülkelere tipik bir örnektir. Hava kirliliği gerek insan sağlığınıgerekse doğayıtehdit eden büyük bir tehlikedir. Kirli hava içerdiği maddeler nedeniyle bronşların iltihaplanmasından akciğer kanserine varan düzeylerde solunum yolu hastalıklarının nedeni olurken insanların bağışıklık sistemini etkileyerek başka pek çok hastalığa karşıda savunmasız bir hale getirmektedir. Benzer etkiler hayvanlar için de söz konusudur. Hava kirliliği aynı zamanda değişime uğrattığı atmosfer koşulları nedeniyle doğal iklim dengesini bozmakta bitkilerin dokusu bozularak toprağın verimliliği azalarak tarımsal üretim düşmektedir. Yapılar ve eşyalar da hava kirliliğinden kendilerine düşen payı almakta nitelikleri bozularak ömürleri kısalmaktadır. Bu tür sonuçların yanısıra ortaya çıkan zararlara tüm dünya açısından bakıldığında; a) atmosferdeki karbondioksit birikiminin artması sonunda dünyanın ısınmasına dolayısıyla iklimlerin değişmesine kutuplardaki buzulların erimesine deniz düzeyinin yükselmesine büyük bir oranda tarım toprağının sular altında kalmasına yol açmakta b) Ozon tabakasının incelmesiyle tüm canlıvarlıklarıolumsuz bir biçimde etkileyen güneşin morötesi ışınlarının zararlıetkisinin giderek daha yoğun olarak hissedilmesine yol açmaktadır. Hava kirliliği gelişmekte olan ülkelerde çok ciddi bir çevre sorunu olarak varlığınısürdürmektedir. 1952 yılında bir hafta içinde hava kirliliği nedeniyle yaklaşık 4000 kişinin yaşamını yitirdiği Londra örneği gibi dramatik olayların başlamasını beklemeksizin gerekli önlemlerin alınması ve işler kılınması gerekmektedir.

  İnsan faaliyetleriyle çevrenin bozulması.

  Hava kirlenmesi özellikle büyük şehirlerde ve sanayi bölgelerinde ciddîdir: otomobillerin egzos gazlan (içlerinde son derece zehirli tetraetil kurşun vardır) fabrikaların kükürtlü ve nitratlı dumanları ısıtma donatımının dumanlan (kömür gaz) tozlar v.b. Bunlar insanda bazı hastalıkların gelişmesine elverişli ortamı yaratır (solunum bozukluklan kanser). Oksijenİn azalması ve aşırı karbon dioksit birikimi gerçek zehirlenmelere bile yol açabilir.


  Toprağın kirlenmesi de bilimsel ve teknik ilerlemenin bir sonucudur. Günümüzde kimya doğal benzerlerinden daha ucuz olan (ama artıklan yok edilemeyen) yapay maddelerin üretilmesine olanak sağlar. Bunlar plastik maddeler zararlı böcek öldürücüler yapay gübreler v.b.dir.

  Bir sanayi bölgesi. Bilim adamlarının ve ekoloji uzmanlarının bütün uyarılarına rağmen kirlenmeyi ekonomik kalkınmanın bedeli sayan anlayış etkenliğini korumaktadır. Bunun çok pahah bir bedel olduğu hâlâ yeterince anlaşılmamıştır.

  Sesle kirlenme
  Gürültüye alışma diye bir şey olamaz: gürültü 80 desibellik bir yoğunluktan sonra organizmaya zararlıdır 110 desibel ise «acı eşiğindir. Bu bakımdan gürültüde insanların yaşam ortamını kirleten etkenlerden biri sayılmıştır. 4. 4
  Ziyaretçi

  Cevap: çevremizi Kirleten Faktörler Nelerdir

  Araba, deniz araçları, vb.

+ Yorum Gönder
çevreyi kirleten etmenler,  çevreyi kirleten etmenler nelerdir,  çevreyi kirleten maddeler
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi