+ Yorum Gönder
 1. 1
  Ziyaretçi

  Birinci dünya savaşında osmanlı devletinin siyasi ve ekonomik durumu nedir

  birinci dünya savaşında osmanlı devletinin siyasi ve ekonomik durumu nedir 2. 2
  Galus
  Özel Üye

  Cevap: birinci dünya savaşında osmanlı devletinin siyasi ve ekonomik durumu nedir

  1. Dünya Savaşı başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi ve ekonomik durumu nasıl

  Siyasi durum:


  I ve II Meşrutiyet
  1 Meşrutiyet
  Tanzimat ve Islahat Fermanlarıyla bazı önemli yenilik hareketleri yapıldıysa da bunlarla istenilen sonuçlar elde edilemedi Bu yıllarda ülkenin kalkınması için Avrupa devletlerinden borç alınmıştı Ancak alınan borç paraların ekonomik kalkınma için kullanılmaması devletin bozuk olan maliyesini iyice bozdu Yeni Osmanlılar (Jön Türkler) denilen aydınlar hürriyet, adalet, eşitlik fikirlerini savunuyorlar ve yapılan yenilikleri yeterli görmüyorlardı Yeni Osmanlılar, içte ve dışta sürdürdükleri çalışmalar sonucu güç kazanan yeni Osmanlılar istedikleri yenilikleri yapmayan Abdülaziz'i tahtan indirip V Murat'ı padişah yaptılar V Murat'ın hastalanarak sağlığının bozulması sonucu tahttan indirildi Yerine, meşrutiyeti ilan edeceğine söz veren IIAbdülhamit tahta çıkarıldı (1876)
  IIAbdülhamit, Mithat Paşa başkanlığında bir kurulun hazırladığı Kanun-u Esasi'yi kabul ederek 23 Aralık 1876'da Meşrutiyeti ilan etti Böylece IMeşrutiyet Dönemi başlamış oldu Osmanlı Devleti ilk kez bir yazılı anayasaya kavuştu Anayasa gereği Meclis-i Mebusan ile Meclis-i Ayan kuruldu Meclis-i Mebusan'ın üyelerini halk, Meclis-ayan üyelerini ise padişah seçecekti Hem Müslüman hem Hrıstiyan hem de başka dinlere mensup milletvekilleri bu mecliste yer alacaktı Böylece halk ilk kez yönetime kavuşmuş oldu Kanun-u Esasi'nin ilanından sonra yapılan seçimle oluşturulan meclis, 20 Mart 1877'de toplandı 1877 -1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması ve savaşın kötüye gitmesi, meclisin çalışmalarını aksattı Müslüman olmayan mebusların (milletvekillerinin) tutumu meclisin çalışmalarına engel oldu Bu nedenle IIAbdülhamit anayasadaki yetkisine dayanarak meclisi kapattı(1878)
  II Meşrutiyet
  IIAbdülhamit Mebuslar Meclisi'ni kapattıktan sonra ülkeyi tek başına idare etti Bazı aydınlar ittihat ve Terakki Cemiyetini kurarak IIAbdülhamit’in yönetimine karşı harekete geçtiler Bu cemiyetin amacı padişaha meşrutiyeti yeniden ilan ettirmekti Bu amaçla, Cemiyete bağlı subaylar, Rumeli'de silahlı ayaklanma başlattılar (1908) Ayaklanmaların büyümesinden çekinen IIAbdülhamit Kanun-u Esasi'yi yürürlüğe koyarak IIMeşrutiyeti ilan etti (1908) Böylece ikinci Meşrutiyet Devri başladı Seçimler yapıldı Meclis-i Mebusan açıldı ittihat ve Terakki Cemiyeti, yönetimde söz sahibi oldu Anayasada değişikler yapıldı ve meclisin gücü artırıldı Padişahın yetkileri azaltıldı Temel hak ve özgürlükler genişletildi Parlamenter sisteme geçildi


  31 Mart Olayı
  Mebusan Meclisi'nde farklı görüşlerdeki siyasi partiler arasında anlaşmazlıklar çıktı Meşrutiyete karşı olan kişiler ve siyasi partiler, orduyu ve halkı hükümete karşı kışkırttılar Bu gelişmeler sonucunda İstanbul'daki Avcı Taburları isyan başlattı (13 Nisan 1909) 31 Mart Vakası denilen bu ayaklanmayı padişahın bastıramaması üzerine ayaklanmayı bastırmak üzere Selanik'te bir ordu hazırlandı Hareket Ordusu adı verilen bu ordu Selanik'ten İstanbul'a geldi Bu ordunun Kurmay başkanı Mustafa Kemal
  idiİsyan kısa sürede bastırıldı İstanbul'un güvenliği yeniden sağlandı IIAbdülhamit tahttan indirildi Yerine kardeşi V Mehmet (Reşat) tahta getirildi Bu devirde Osmanlı Devleti'ni ittihat ve Terakki Cemiyeti yönetti
  1 Ermeni sorununun sebepleri nelerdir?
  2 Osmanlı Devletinde kuruluştan Tanzimata kadar Ermenilerin durumu nasıldı?
  3 Tanzimat Fermanının getirdiği yenilikler nelerdir?
  4 Islahat Fermanının getirdiği yenilikler nelerdir?
  5 Askerlikte vatan hizmeti uygulaması ne ile getirilmiştir?
  Osmanlı Devletinde Tanzimat ve Islahat Fermanlarının ilan ediliş amaçları nelerdir?
  20 YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE YIKILIŞI
  Osmanlı Devleti, Berlin Antlaşması'ndan sonra Avrupa devletleri ile herhangi bir savaşa girmek istemedi Bu durumdan yararlanan Avrupa devletleri Osmanlı topraklarının bir kısmını daha ele geçirdiler
  İngiltere; Kıbrıs'a yerleşti (1878) Sonraki yıllarda ise, Mısır'ı (1882)
  Fransa; Tunus'u (1881), 1830'da da Cezayir'i işgal etmişti
  Avusturya; Bosna Hersek'i (1908),
  Yunanistan'da Girit'i işgal etti (1908)
  Bulgaristan ise Osmanlı Devleti'nden ayrılarak bağımsız hale geldi (1908)
  Osmanlı Devleti'nin toprak kaybı bunlarla da bitmedi Trablusgarb, Balkan ve Birinci Dünya savaşları, Osmanlı Devleti'nin sonunu hazırladı
  1 Trablusgarp Savaşı (1911-1912)
  İtalya gelişen sanayisine ham madde ve pazar arayışına yönelerek sömürgeci bir politika izlemeye başladı İngiltere ve Fransa gibi devletlerce sömürgeler daha önceden paylaşıldığından İtalya ancak zayıf devletlerin elindeki toprakları alarak sömürgeler elde edebilirdi Trablusgarp (Libya), Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki son toprağı idi Daha önce İngiltere, Mısır'ı; Fransa, Cezayir ve Tunus'u ele geçirmişti İtalya, Osmanlı Devleti'nden Trablusgarp ve Bingazi'nin kendisine verilmesini istedi Bu isteği kabul edilmeyince Osmanlı Devleti'ne savaş açtı (1911 )
  Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp'a yardım gönderecek kadar güçlü bir donanması yoktu Mısır, İngilizler tarafından işgal edilmiş olmasından dolayı kara yoluyla da asker gönderemezdi Ancak, Enver Bey, Mustafa Kemal gibi bir grup subayı gizlice Trablusgarp'a gönderdi Bu subaylar yerli halkı İtalyanlara karşı örgütleyip onlara karşı büyük bir direniş sağladı İtalyanlar iç bölgelere giremedi
  Beklemediği bir dirençle karşılaşan İtalya, Osmanlı Devleti'ne isteklerini kabul ettirmek amacıyla On iki Ada'ya asker çıkardı Çanakkale Boğazı'nı kapadı
  Bu durumu fırsat bilen Balkan devletleri Rusya'nın da kışkırtmasıyla Osmanlı Devleti'ne karşı ittifak kurdular Balkan devletlerinin Savaşı başlatması üzerine İtalyanlarla Uşi Antlaşması imzalandı (1912)
  1 Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki varlığı sona erdi
  2 Rodos ve On iki Ada Yunan işgali tehlikesine geçici olarak İtalya'ya bırakıldı
  3 İtalyanlar, Balkan Savaşı sonunda On iki Ada'yı geri vermedi Buralar İtalya'nın IIDünya Savaşı'nda yenilgiyle ayrılmasından sonra Yunanistan'a bırakıldı (1947)
  2 Balkan Savaşları (1912-1913)
  Çok uluslu bir yapıya sahip olan Osmanlı Devleti'nde 1789 Fransız ihtilali'nin getirdiği milliyetçilik akımının etkisiyle iç barış bozuldu isyanlar çıktı
  18 yüzyılın başlarından itibaren sıcak denizlere inmeyi değişmez bir politika olarak benimseyen Rusya, Balkanlardaki isyanları destekledi Çıkan isyanlar sonunda Yunanistan (1829) , Sırbistan (1878), Karadağ (1878), Romanya (1878) ve Bulgaristan(1908) bağımsızlığını kazandı
  1 Balkan Savaşı
  Rusya, Osmanlı Devleti üzerindeki emellerini Balkan milletleri aracılığı ile gerçekleştirmek istedi Trablusgarp Savaşı sürerken Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki topraklarını paylaşmak için Rusya'nın teşvikleriyle Sırbistan ve Bulgaristan arasında bir birlik oluştu Bu birliğe Karadağ ve Yunanistan da katıldı Balkan devletlerinin saldırısı ile Birinci Balkan Savaşı başladı (1912) Osmanlı Devleti dört ayrı devletle savaşmak zorunda kaldıO sıralarda Osmanlı Devleti'nin askeri gücü zayıftı Bazı komutanlar arasında siyasi çekişmeler vardı Savaş sırasında askeri birlikler birbirleriyle bağlantı kuramadı Ordunun ihtiyaçları yeteri kadar karşılanamadı Bu nedenle savaş, Osmanlı Devleti için tam bir felaket oldu
  Bulgarlar Çatalca'ya kadar ilerlediler Yunanlılar, Karadağlılar ve Sırplar Makedonya'yı işgal ettiler Selanik Yunanlıların eline geçti Yunanlılar donanmaları ile On iki Ada dışındaki Ege adalarını ele geçirdiler Karışık durumdan yararlanan Arnavutlar da bağımsızlığını ilan etti 30 Mayıs 1913'te Londra'da Barış Antlaşması imzalandı Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti Edirne dahil Balkanlardaki bütün topraklarını kaybetti
  IIBalkan Savaşı
  Birinci Balkan Savaşı'ndan en karlı olarak çıkan devlet Bulgari tan oldu Bulgaristan'ın güçlenmesi ve Osmanlı Devleti'nden aldığı toprakları paylaşmak istememesi Sırbistan ve Yunanistan'ı rahatsız etti 1913'te Sırbistan ve Yunanistan Bulgaristan'a saldırdı Bulgarların güçlenmesini kendi aleyhine gören Romanya'da savaşa girince Bulgarlar Doğu Trakya'daki birliklerini batıya kaydırdı Osmanlı Devleti bu durumdan yararlanarak Edirne ve Kırklareli'ni geri aldı Tüm cephelerde yenilen Bulgaristan barış istedi Bu savaşların sonunda Osmanlı Devleti, Bulgaristan ile İstanbul, Yunanistan ile de Atina Antlaşması'nı imzaladı (1913) Balkan Savaşları sonucunda; Makedonya, Batı Trakya ile İmroz ve Bozcaada dışındaki Ege adaları Osmanlı Devleti'nin elinden çıktı Balkan ülkelerinde kalan Türklere karşı baskı uygulanması, onların bir kısmının zaman zaman Türkiye'ye göç etmesine Türk azınlık sorununun ortaya çıkmasına neden oldu

  Ekonomik Durum:

  19yüzyılda buharla çalışan makinaların imali ile
  üretimde büyük bir patlama meydana gelmiş ve bunu
  takiben elektrik ve petrolün kullanılması bu
  gelişmeyi daha da hızlandırmıştır Buhar gücünün,
  elektrik ve petrolün kullanımı ile batı
  ekonomilerinde büyük bir gelişme meydana gelmiştir
  Batıda ki bu gelişmelere ayak uyduramayan Osmanlı
  Devleti'nin ekonomisi, batıdan sanayi -maddeleri
  satın alarak gıda maddesi satmaktan başka bir şey
  yapamamıştır

  Batıda bütün bu gelişmeler meydana gelirken, Osmanlı
  Devleti'nde süregelen savaşlar devletin maliyesinde
  bir çok karışıklıklar meydana gelmiştir Vergilerin
  tahsilinde düzensizlik ve karışıklık, basit bütçe
  gelirlerinin yetersizliği, bütün kamu hizmetlerinin
  karşılanamaması, bir taraftan sıkışan ve bu yüzden
  geçici acil çarelere başvuran hazinenin telaşı ve
  şaşkınlığı ülkenin başına önemli dertler açmaktan
  geri kalmamıştır (Velay, 1978; 24-25)

  1825 yılında Yeniçerilerin imha edilmesi ve Yeniçeri
  ocağının kapatılması devletin siyasi ve mali
  bakımdan kalkınacağı ümidini uyandırmıştı Ancak
  birbirini takip eden isyanlar ve savaşlar bu
  ümitleri boşa çıkarmıştı

  Edirne Barış Anlaşmasının şartları, Osmanlı Devleti
  için çok ağırdı Rus sarayına gönderilen bir heyet
  bu şartlardan önemli bir kısmının hafifletilmesini
  temin etmiştir Bilahare, çarın müsamahası
  sayesinde, harp tazminatı 1836tda tasfiye edildi (Morawitz,
  1978; 13)

  1839 yılında Abdülmecit'in tahta geçtiği zamanlarda
  mali reform uygulamaya konulmaya çalışılmışsa da
  devlet bütçesinin bulunmayışı yüzünden, hesapsız
  harcamaların meydana getirdiği 1844 ve 1851
  yıllarındaki mali bunalımlar, devlet gelir ve
  giderleri arasındaki dengeyi altüst etmiştir
  1851-1852 yıllarındaki büyük mali bunalım
  dolayısıyla hazırlanan bir lahiya da devlet
  masraflarının sürekli şekilde artışına karşılık
  gelirlerin tahsilinde çekilen büyük güçlükler ve
  tahakkuk ettirilen vergilerin mükelleflerden tahsil
  edilmemesi yüzünden her yıl biriken alacak
  bakiyelerinin çoğalmasından ve, ödenemeyen borç
  miktarının da yıllık varidatı aşmış bulunmasından
  söz edilmektedir (Sayar, 1977; 187-188)

  Öte yandan yabancı tüccarlara ticaret ve ekonomi
  alanında, kapitülasyonlarla verilen imtiyazlar,
  onlara Türk tüccarlarının karşısında bir üstünlük
  sağlamaktaydı
  Olaylar, kapitülasyonların dinsel, siyasal, yasal ve
  ekonomik şartlarının Türk ekonomisinin zayıflamasına
  köklü etkiler yaptığını göstermektedir
  Kapitülasyonların ekonomik şartlarına ve hükümlerine
  göre, yabancılar serbestçe mal ithal ve ihraç
  ediyor, serbest dış ve iç ticaret yapıyor, yabancı
  gemiler Türk limanlarına serbestçe mal taşıyor, bir
  limandan ötekine serbestçe dolaşıyor, gümrük
  vergilerini kendilerine uygun, ama ülkeye a_r gelen
  şartlara bağlıyordu (Nebioğlu, 1986; 29) 3. 3
  Ziyaretçi

  Cevap: birinci dünya savaşında osmanlı devletinin siyasi ve ekonomik durumu nedir

  iyi güzel beğedim kim yazdııysa bayıldım gerçekten+ Yorum Gönder
1. dünya savaşında osmanlının ekonomik durumu,  birinci dünya savaşı başlarında osmanlı devletinin siyasi ve ekonomik durumu,  1 dünya savaşından önce osmanlı devletinin siyasi ve ekonomik durumu nedir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi