Konuya Cevap Yaz + Yeni Konu aç

Konu: Osmanlı Döneminde Kurulan Vakıf İsimleri

 1. #1
  betül parlak Ziyaretçi

  Angry Osmanlı Döneminde Kurulan Vakıf İsimleri  osmanlı döneminde kurulan vakıf isimleri


 2. #2
  Aytu isimli Üye şimdilik offline konumundadır Bayan Üye
  Üyelik tarihi
  24.Ağustos.2005
  Yaş
  34
  Mesajlar
  681
  Beğeniler
  0 / 0

  Cevap: osmanlı döneminde kurulan vakıf isimleri


  Osmanlı İmparatorluğu'nda vakıflar


  Osmanlı'da devlet, vatandaşın canını, malını korumak, asayişi sağlamak, sınırları muhafaza etmek, devlet düzenini ne bahasına olursa olsun her şeyden üstün tutmak, bu düzeni ilgilendiren her türlü yüksek menfaati sağlamakla mükelleftir.

  Bayındırlık eseri yaptırmakla, vatandaşı okutmakla, onun ibadetine yarayan yapılar inşa etmekle ve bu gibi şeylerle mükellef değildi. Yalnız askerin üzerinden geçtiği yollar, köprüler, barındığı kaleler ve kışlalar, silahlandığı fabrikalar ve emsali şeyler vardı.

  Peki, bu kadar cami, mektep, çeşme, imaret, hastane ve benzerlerini kim yaptırdı? Hemen hiç birini devlet değil! Şahıslar yaptırdı. Asırlarca ayakta durmalarını kim sağladı ve bugün ayakta durmalarını kim sağlıyor? Gene şahıslar!

  Ya şahıslar yaptırmazsa? Böyle bir şey olmamıştır ve şahsın yaptırdığı cami, okul ve benzerleri, klasik Osmanlı düzeninde kâfi gelmiştir.

  Yaptıranların başında padişahların gelmesinden tabiî bir şey yoktur ve bu husus hiç yadırganmaz. Zira devletin en zengin adamı daima padişahtır. (Son iki padişah, V. ve VI Mehmed hâriç)

  Vakıf bir cami, mescid, medrese yaptırmak, kuru bina ortaya koyup, buyurun ibadet edin, okuyun demek değildi. Muazzam bir işti. Yapılan binanın asırlarca yaşaması için tedbir almak demektir. Büyük camilerde ve medreselerde, imaret ve hastanelerde, yüzlerce görevli ve muhtacı asırlar boyu durumlarına uygun şekilde beslemek demekti. Bunun için, gelir getirici, bol gelir getirici mallar vakfedilir: Çiftlikler, hanlar, hamamlar, evler ve akla gelen her şey.


  Akıl Almaz Vakıflar

  II. Bayezid devri (1481-1512) müelliflerinden Cantacasin, klasik eserlerinde o devir için şöyle der ( s. 207-8) : "Küçüğü ve büyüğü ile Türk ileri gelenleri (seigneurs Turcaz), cami ve hastane yaptırmaktan başka bir şey düşünmezler. Onları zengin vakıflarla techiz ederler. Yolcuların konaklaması için kervansaraylar inşa ettirirler. Yollar, köprüler, imaretler yaptırırlar. Türk büyükleri, bizim senyörlerimizden çok daha hayır sahibidirler, son derece misafir severler. Türk, hristiyan ve yahudileri memnuniyetle misafir ederler. Onlara yiyecek, içecek ve et verirler. Bir Türk, karşısında yemek yemeyen bir adamla Hristiyan ve Yahudi bile olsa yemeğini paylaşmamayı çok ayıp sayar.

  D'Ohsson'a göre bu derece hayırseverliğin menşei İslâm dînidir. Şöyle der (VI, 302) : "Kur'ân, Türkleri, dünyanın bütün milletlerinin en hayır ve en insan severi haline getirmiştir."

  Vakıf Çeşitleri

  Hayır sahipleri neler yaptırmışlardır? Akla gelen her şey: Cami, mescid, külliye, medrese, mektep, çeşme, sebil, selsebil, şadırvan, yalak, fıskıye, havuz, kuyu, kaplıca, hamam, çifte hamam, ılıca, hela, yol, köprü, kervansaray, imaret, hastane, kütüphane, namazgah, musallâ, gasilhane, tekke, ribat, zaviye, hücre, dergâh, türbe, künbed, çarşı, pazar, han, bahçe, tarh, lağım, kışla, kale, hisar-beçe, palanka, burç, hendek, tabya, kaldırım, sokak, park, bulvar, miskinhane, kalenderhane, darülkura, darülhuffâz, dârülhadis, muvakkıthane, liman, fener, deniz feneri, yunak (çamaşırhane), yağhane, mumhane, şekerhane, demirhane, dökümhane, fırın, tezgâh, mezbaha, tophane, güllehane, şişhane, ahır, hara, dershane, tımarhane, dârüşşifâ, nişangâh, fetvâhane, menzilhane, nişantaşı, sâyebân, kameriyye, çardak, suyolu, sarnıç, tâbhane (prevantoryum), müftihane, mahkeme, sığınak, kabristan, köşk, konak, saray, sâhilsaray, yalı, ev, meşrûtahane, liman, iskele, kahvehane, bozahane, şırahane, kıraathane, eczahane, mahzen, cedvel (kanal) ve daha pek çok şey...

  Bunların bir kısmı hayır eseri, bir kısmı da hayır eserlerine gelir sağlayan vakıf mülk olarak yaptırılıyordu. Her birinin çeşitleri de vardı.

  Hastaneler

  Hastaneler yalnız, yatan hastalara mahsus değildi. Ayakta tedavi de yapılırdı. Her gelen hastanın tedavisi yapılır ve fakir olduğunu beyan edenlere (başkaca bir vesika falan istenmezdi) bedava ilaç verilirdi. İstanbul, Edirne gibi büyük şehir hastaneleri aynı zamanda hekimlerin ihtisas yeri idi. Hekimler burada, her dalda ihtisas yaparlardı. Umumî ve yalnız bir tip hastalığa mahsus olanları dünyaca ünlüdür. 1451'de kurulan Edirne ve 1514'te kurulan Karacaahmed (İstanbul) cüzzam hastaneleri de tıp literatüründe ünlüdür. Zira XIX. asırdan önce cüzzamlılar, Avrupa'da hastaneye alınmıyor, ıssız yerlere sürülüp kaderlerine terk ediliyorlardı. Dışarıdan ayak üstü tedavi ve ilaç almak için gelenler, sabahtan öğleye kadar kabul ediliyorlardı. Öğleden sonra, yalnız yatan hastalarla uğraşılıyordu.

  hastaneler bir iki istisna ile yalnız müslümanlar için değildi, "Allah'ın kulları olan bütün beşeriyete" açıktı. Batı'daki hastaneler ise yalnız ülkenin mezhebindeki mezhepten hasta kabul ederdi.

  150 ilâ 300 hasta tedavi edebilen hastaneler vardır. Bir kaçı, hem müslüman, hem hristiyan hastayı, ayırmaksızın kabul eder. Kadınlara mahsus hastaneler de vardır. Bazı hastanelerde de kadınlara mahsus kısımlar bulunur ve bunlar, mutlak şekilde erkek hastalara ait kısımdan ayrılmıştır. Kadın hastalar, mutlaka kadın hastabakıcılar tarafından bakılır. Hekim olmayan hastane mensubu, kadın hastanın yanına bile yaklaşamaz.

  Daha 1396'da Schiltberger, Bursa'da her dînden hasta kabul eden 8 hastane bulunduğunu yazmaktadır. Bundan tam bir asır sonra da Cantacasin (s.204), Sultanmehmed (Fatih) hastanesi'ni anlatırken, Müslüman, Hristiyan ve Yahudi hasta kabul eden, hastalarına çok büyük ihtimamla bakan, fevkalâde büyük geliri olan bir müessese olduğunu söyler.

  İmâretler

  Çok büyük bir sosyal yardım müessesesi imâretti. İçlerinde hayret uyandıracak derecede muazzam olanları varı. Nisbeten küçük bir müessese olan I. Sultan Murad'ın İznik'teki İmârethanesi bile, günde 2000 muhtaca yemek dağıtıyordu.

  İstanbul'da II.Bayezid İmâreti, günde 1000 muhtaca iki öğün yemek dağıtıyordu (Sarrâf Hovennesyan, v 72; İnciciyan tercümesi, 135, not 2). Kânûni'nin yaptırdığı Süleymâniye İmâreti'nde ise, medresenin 600 softası ve hastalar dışında sayısız muhtaca yemek veriliyordu (Hovennesyan, v. 68; İnciciyan, 135, n.3). Bu imâret, bir büyük mutfakla üç yemek salonundan ibaretti. Arka tarafta, yolcuların hayvanları için bir ahır vardı ve burada da yolcuların hayvanları bedava yiyip tımar ediliyordu. Fakat bir yolcu, bu şekilde ancak üç gün ve tabiatiyla tamamen bedava misafir ediliyordu. Misafir yolcuların beş kişisi bir sofraya alınıyor ve her öğünde böyle 40 sofra kuruluyordu. Demek ki yalnız yolcu sıfatıyla günde 200 kişi yemek yiyordu. Her yolcuya günde 50 dirhem bal, misafirin hayvanına günde bir şinik arpa veriliyordu. Padişahın vakıf şartı böyleydi.

  Vakıflar ve Sosyal Yardım

  D'Ohsson (II,460-1) şöyle diyor: "İmâretlerde fakirlere her öğün bir ekmek, bir tabak dolusu koyun eti ve bir tabak dolusu sebze verilmektedir. Fakir olarak tanınmış ailelere ayrıca günde 3 ilâ 6 akça nakdî yardım yapılıyordu."

  Fatih imâret ve kervansarayında her şeyin mükemmel ve bedava olduğunu, orada yalnız fakirlere değil, kibar yolcuları da gözleriyle gördüğünü nakleder.

  II.Murat'ın 1436'da yaptırdığı Edirne'deki Muradiye İmâreti için 436718 akça gelir getiren vakıflar temin etmişti.

  1611 yılı haziranında Polonyalı Simeon, Edirne'ye gelmiştir. "İstanbul-Edirne yolunun iki tarafı kâmilen kaldırım döşelidir". Her konakta hanlar, hastaneler, kervansaraylar, hamamlar vardır. Her menzildeki imâretlerde yolculara günde iki öğün bedava pilav, yahni (et), zerde ve iki fodla(ekmek) verilmektedir. Hayvanlar aynı şekilde bedava bırakılmaktadır. Kervan, bin kişilik olsa gene aynı ihtimam gösterilmektedir.

  XV. asrın ilk yıllarında Bursa'da 7 imâret vardı. Alman gezgini Schiltberger'e göre bu imârette "Hristiyan, Mûsevî veya putperest olmasına bakılmaksızın, her yoksul, yiyip içebiliyordu." (Telfer nş., s. 404). Bu yazar, Bursa'nın 1400 yıllarında, Yıldırım Bayezid devrinde, Osmanlı taht şehri Edirne'ye nakledilmeden hemen önceki yıllarda, Bursa nüfusunu 200000 olarak vermektedir.

  Kervansaraylar

  Çok büyük hayır müessesesi olduğu kadar, ticareti ayakta ve yolları canlı tutan bir kuruluş, kervansaraylardır.

  Kervansarayların daha mütevazı olanlarına "han" denilmektedir. (Vakıf olmayan yolcu hanları yani bugünkü oteller ve şehirlerdeki ticaret hanları ile karıştırılmamalıdır.) Han ve kervansarayların ekserisinin vakıfnâmesinde, yolcuların, hayvanları ile beraber, üç gün misafir edileceği, yedirilip içirileceği şartı vardır.

  Bunlar, mimari bakımından da çok büyük sanat eseri olan muhteşem yapılardır. Sir Paul Ricaut (II,495): "Türkler'in bu binaları, son derece muhteşem yapılardır ve Türk eyaletlerinde pek çoktur." der. Havza gibi mütevazı bir kasabada (Doğu Trakya) böyle iki vakıf hanı vardı, yolcular bedava ağırlanırlardı. Çok büyük gelirli vakıflar tahsis edilmişti. Gelirleri ekseriya artardı. Meselâ Çatalburgaz'da İstanbul-Edirne yolu üzerinde Mustafa Paşa Kervansarayı'nın yıllık gelir fazlası ile haftada bir gün, civar köylere bedava yemek dağıtılıyordu.

  "Anadolu'ya yollar üzerinde her fersahta kervansaray vardır. Bunlar, başka ülkelerde hiç görülmeyen hayır müesseselerdir." Daha XIII. asırda birinci imparatorluk Türkiyesi'nde, üç saatlik mesafeye bir kervansaray kondurulmuştu ve bu Selçukoğulları'nın eseriydi, başka ülkelerde yoktu.


  Türbeler

  Türbelerin bakımı için de vakıflar yapılmış olması tabiîdir. Bunların en muazzamı Eyüp Türbesi idi. 10 türbedar, 72 hafız olmak üzere türbenin hizmetinde 117 kişi bulunuyordu. (T. Öz, İstanbul camileri, I, 55). Zira dünya müslümanlarının büyük ziyaret yerlerinden biriydi ve her gün binlerce ziyaretçisi bitip tükenmek bilmezdi. Avlusundaki binlerce leylek ve güvercinin beslenmesi için de tertibat alınmıştı. (Şimdi leylek çok azalmıştır.)

  Çok ziyaret edilen ikinci türbe, Fatih Türbesi idi. Dindarâne bir titizlikle bakılırdı. 12 daimî hizmetkârı vardı. Ayrıca 90 kadar hafız, her biri günde 16 dakika Kur'ân okumak üzere her gün münâvebe ile türbeye gelirdi. Bu suretle 1481'den 1924'e kadar 443 yıl boyunca, Fatih'in başucunda, bir dakika olsun Allah kelamı eksik olmamıştır.


  Su Vakıfları

  Son derece sevap sayılan vakıflardan biri, su vakıfları idi. Her taraftan su akardı. Bazı camilerde -abdest almak için- yaz kış sıcak su akması, o caminin vakıfnâmesi icabı idi.

  Su vakıflarının en büyük masraflıları şüphesiz suyolları ve barajlardır. Su bulunan bir yerden, nüfusu kalabalık bir iskân mahalline su vermektir. Meselâ Kânûnî, Mekke'ye bol su getirtmiş ve Harem-i Şerif'i 360 kubbe ile örttürmüştü.

  Siteler 1 2 3 4 5

  Osmanlı'da vakıf ve tıbbiye

  Osmanlı İmparatorluğu'nda vakıflara misafirler gelir, onlara hizmet edilir, atları, develeri doyurulur, hasta ise şifahanelerde tedavi edilirdi. Sağlık hizmetleri Dâruşşifâ kurumunda ücretsiz olarak yapılırdı. İki cilt halinde yayınlanan 'Osmanlı'da Sağlık' Osmanlı'nın vakıf medeniyetine ve sağlığa verdiği önemi ortaya koyan, görsel malzemeleriyle de okuru ziyadesiyle doyuran önemli bir kaynak eser.


  AYDIN ÇAKIRTAŞ
  Osmanlılarda Sağlık=Health In The Ottomans 1-2, yayın hayatına girdiği ilk günlerden beri ismini duyduğum ancak henüz elime alıp inceleme fırsatı bulamadığım muhteşem bir eserdi. Bu eserin her sayfasında adeta farklı lezzetler tattığım bir cazibeye tutulduğumu itiraf etmeliyim. Eser hakkında söylenecek o kadar çok şey var ki açıkçası nereden başlayacağımı bilemiyorum. Dilerseniz yayın hayatımıza zengin bilimsel bir kaynak eser olarak giren bu çok mühim iki cilt eserin önemini daha yakından anlamak için Osmanlı'da Vakıf Medeniyeti'nin bugünün insanlığına nasıl bir miras bıraktığını anlamaya çalışalım ve vakıf ruhunun yeniden ihya edilmesi noktasında çaba sarf edelim.

  Osmanlıların vakıf hizmetleri içerisinde 'sağlık' mevzuunun çok önemli bir yer tuttuğunu söyleyebiliriz ancak sağlık hizmetinin vakıf müessesesinde tek bir hizmet alanı olduğunu söyleyemeyiz. Halen Devlet Arşivleri'nde muhafaza edilen ve bir vakfın tüzüğünün, amaç ve gayelerinin yazılı olduğu vakfiyeler bize vakıf hizmetlerinin zenginliğini haber vermektedir. En eski vakfiye 1074 tarihlidir. Vakıflar sonsuza dek var olmak üzere ilk kez Hz. Peygamber döneminde insana hizmet gibi manevi bir gaye üzerine kurulmuş çok önemli bir müessesedir. İslam Medeniyeti varsa, vakıflar sayesinde vardır.

  Ecdadımız, vakıf hastanelerinde doğmuş, vakıf beşiğinde sallanmış, vakıf bahçelerinde büyümüş, vakıf kurumlarında çalışarak hizmet etmiş, terki dünya eyleyince de vakıf teneşirinde yıkanmış ve vakıf kabristanına defnedilmiştir. İşte size beşikten mezara kadar vakıf ruhunun nasıl ihya edildiğinin kanıtı... Vakıf arazilerinde kurulan bedestenler, muvakkithaneler, kütüphaneler, dâruşşifâlar, kervansaraylar, hanlar ve hamamlar toplumun sosyal ihtiyaçlarına büyük ölçüde cevap veriyordu. Misafirler gelir, onlara hizmet edilir, atları, develeri doyurulur, hasta ise şifahanelerde tedavi edilirdi. Sağlık hizmetleri Dâruşşifâ kurumunda ücretsiz olarak yapılıyordu. Ve işte size Osmanlı döneminde kurulmuş olan bazı vakıfları aktarmak istiyorum. Ne kadar ince, ne kadar zarif bir anlayışın bir zamanlar bu topraklarda dünyaya medeniyet dersi verdiğinin de bir derkenarı olacaktır: Öyle vakıflar vardır ki mesela, caminin müezzinine sabahleyin erken kalkıp erken ezan okuması için bütçe ayrılıyordu. Çünkü insanlar hasta, "bir sabah olsa da geçse" diye düşünürler.


  AİLE İÇİ UYUM İÇİN KURULAN VAKIF

  Yine evde kırılan eşyanın yerine yenisini koyarak karı koca arasındaki anlaşmazlığın telafi edilmesi için vakıf kurmuşlardır. Göçmen Kuşlar Vakfı adı altında kuşların uçuş güzergâhlarında yaralanıp düşmeleri halinde onların tedavisini yaparak sürüsüne yetiştirmek üzere çalışma yapmışlardır. Bu ne kadar ince bir medeniyettir, anlayıştır... Onun için diyorum ki: Gelin ecdadımızın bizlere miras bıraktığı Vakıf Medeniyeti ruhunu yeniden ihya edelim ve etrafımızdaki çok muhterem ilim erbabının ortaya koyduğu eserlere sahip çıkalım. Yazımızın baş kısmında ifade ettiğim muhteşem eser Osmanlılarda Sağlık, günümüze ışık tutan bir eser. Birbirinden önemli makalelerin yanısıra okuyuculara görsel bir ziyafet sunuluyor.

  Osmanlı'da Sağlık, ülkemizin önde gelen akademisyenlerinin de katılımıyla 70 kişilik bir ekip tarafından hazırlanmış. Uzmanlar tarafından Osmanlı tıp tarihi araştırmalarına büyük katkılar sağlayacak, bu alanda bir kilometre taşı olarak kabul edilen eserin proje yöneticiliğini ve editörlüğünü Dr. Coşkun Yılmaz ve Dr. Necdet Yılmaz, Yayın Kurulu Başkanlığı'nı da Prof. Dr. Mehmet İpşirli üstlenmiş.

  Pekçoğumuzun sadece kütüphaneler vasıtası ile ulaşabileceği bu esere bir kütüphaneci gözüyle baktığımda eserin gerçek anlamda bilimsel bir eser olduğunu görüyorum. Sadece eserin bibliyografyası ve dizininin sayfa sayısı 80. Hemen hemen tüm sayfalarda konularına uygun olarak itina ile seçilmiş olan görsel materyaller (hat, tezhip, minyatür, ferman vs.) arşivlerin derinlemesine araştırılması ile elde edilmişler. Bu önemli kitabın birinci cildi, tarihçi ve tıp tarihçileri tarafından yazılmış 23 makaleden meydana geliyor. Eserde dikkatimizi çeken makalelerden bazılarının isimleri ise şöyle: Modern Tıp Penceresinden Osmanlı Tıp Anlayışına Bakış, Osmanlı Hastane Yönetmelikleri: Vakfiyelerde Osmanlı Dârüşşifâları, Tıp Dilinin Türkçeleşmesi Meselesi, Osmanlı Tıbbında Gül, Divan Şiirinde Sağlık.

  Eserin ikinci cildinde Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi ve birçok bölgenin şeriye sicilleri, yani Osmanlı dönemine ait mahkeme kayıtları araştırılarak tespit edilmiş, sağlıkla ilgili belgelerin çeviri yazıları yer alıyor. Görüldüğü gibi kaynak eser niteliğindeki bu muhteşem eser içinde birbirinden müstesna isim ve makaleleri içinde barındırıyor. Arzumuz kültür dünyamıza önemli katkılar yapan bu tür çalışmaların sayısının artması yönünde.

  Osmanlı’da Vakıflar

  Arapça asıllı bir kelime olan vakf ‘’durdurmak, alıkoymak‘’ anlamlarına gelmektedir. Kelime olarak vakıf, bir kimsenin Allah’a yakın olmak gayesiyle menkul , gayrimenkul veya mülkünü , dini ve sosyal bir gaye için tahsis etmesidir. Vakfi ise; vakfedilen şeylerin vasıfları ve vakfedilme şartlarını ihtiva eden kadı ve kadı tarafından tasdik edilen bir bilgedir. Başka bir ifade ile , vakıf tasarrufunun senedi ve mülkiyeti vakıf hükmü şahsiyetlerinin nizamnamesidir. (Osmanlı belgelerinin dili / Mübahhat S. Kütükoğlu ) Hür , aklı başında ve ergin olmak , herhangi bir borç yüzünden malını kullanmaktan alıkonulmamış bulunmak şartıyla herkes vakıf tesis etme hakkına sahipti. Bunun gibi vakfedilen şeyde de gelirin devamlı olması, vakfın tam mülkiyet altında bulunması gibi bazı şartlar aranırdı. Bütün şartların mevcut olması halinde vakfi denilen vakıf sahibi , vakfettiği şeylerin bir dökümünü ve ne gibi şartlara sahip olacağını bütün detayları ile kaydettirdiği bir vakfiye ya da vakıfname tanzim ettirirdi.

  Bugünkü durum!
  Bugün geldiğimiz durumda ülkemizde vakıflar , bir anlamda dernek gibi çalışmaya başlamışlardır. Vakfın kuruluşunda belli bir sermayeyi ortaya koyan kişiler , daha sonra bu sermayenin elde ettiği gelirlerle vakfın yürütülemeyeceğini görünce , çeşitli etkinlikler yoluyla elde ettikleri gelirleri kullanmaya başlamışlardır. Ve kanaatimize göre bugün ülkemizdeki vakıflar kuruluşta vakfedilen sermayenin gelirinin eksikliği dolayısıyla yeni kaynak arayışına yönelmektedirler. Ve böylece Osmanlı dönemindeki vakıf anlayışından uzaklaşılmakta , ancak düzgün çalışmaları halinde topluma olan yararlarının devam etmesiyle önemli bir rol oynamaktadırlar.

  Vakıf duası
  Osmanlı devrinde kurulan vakıflarda başlangıçta mutlaka bir Vakıf duası olurdu. Bunlardan bir tanesinin örneğini aşağıda veriyoruz.
  ‘’ Her kimse ki ; vakıflarımın bekasına özen ve gelirlerin arttırılmasına itina gösterirse , bağışlayıcı olan Allah-ü Teala’nın huzurunda ameli güzel ve makbul olup mükafatı sayılamayacak kadar çok olsun, dünya üzüntülerinden korunsun ve muhafaza edilsin. ‘’
  (Kanuni –Sultan Süleyman Vakfiyesinden) 950 H / 1543 M

  Vakıf bedduası
  Osmanlı devrinde vakıf kuran insanlarımız haramdan korkan, Allah yolunda Allah’a yakın olmak amacıyla malını veya mülkünü bir dini ve sosyal olay için vakfeden kimselerdi. Kendileri öldükten sonrada vakıflarının devam etmesi için muhakkak vakıfnamenin sonuna kendi görüşlerine göre bir de beddua yazarlardı. Bu beddua örneklerinden bir tanesini de aşağıda bilgilerinize sunuyoruz.
  ‘’Allah’a ve Ahiret gününe inanan, güzel ve temiz olan, Hazreti Peygamberi tasdik eden , sultan, emir, bakan, küçük veya büyük herhangi bir kimseye, bu vakfı değiştirmek, bozmak, nakletmek, eksiltmek , başka bir hale getirmek, iptal etmek, işlemez hale getirmek, ihmal etmek ve tebdil etmek helal olmaz. Kim onun şartlarından herhangi bir şeyi veya kaidelerinden herhangi bir kaideyi bozuk bir yorum ve geçersiz bir yöntemle değiştirir, iptal eder ve değiştirilmesi için uğraşır, fesh edilmesine veya başka bir hale dönüştürülmesine kastederse, haramı üstlenmiş , günaha girmiş ve itaatsizlikleri irtikap etmiş olur. Böylece günahkarlar alınlarından tutularak cezalandırıldıkları gün , Allah onların hesabını görsün. Malik onların isteklisi, zebaniler denetçisi ve cehennem nasibi olsun. Zira Allah’ın hesabı hızlıdır. Kim bunu işittikten sonra, onu değiştirirse onun günahı, değiştirenler üzerindedir. Kuşkusuz O , iyilik edenlerin ecrini (ahirete ait mükafat , sevap ) zayi etmez... ‘’ ( Sultan II. Beyazid’in 1 Şubat 1495 tarihli Vakfiye’sinden )


 3. #3
  Misafir Ziyaretçi

  Cevap: Osmanlı döneminde kurulan vakıf isimleri


  Osmanlı'nın düzenli bir sistem ile yönetildiğinden baya vakıf kurulmuştur.


 4. #4
  ecilov Ziyaretçi

  Cevap: Osmanlı döneminde kurulan vakıf isimleri


  çok şahane bilgiler burada


Konuya Cevap Yaz