+ Yorum Gönder
 1. 1
  Ziyaretçi

  İlk Türk -İslam devletlerinin siyasal,sosyal ve kültürel özelliklerine ilişkin hangi çıkarımlarda bulunuyorsunuz?

  türk büyüklüklerinin hayatlarından yararlanarak ilk Türk -İslam devletlerinin siyasal,sosyal ve kültürel özelliklerine ilişken hangi çıkarımlarda bulunuyorsunuz? 2. 2
  Fashion
  Bayan Üye

  Cevap: ilk Türk -İslam devletlerinin siyasal,sosyal ve kültürel özelliklerine ilişkin hangi çıkarımlarda bulunuyorsunuz?

  Türk-İslam devletlerinde ülke çeşitli bölge ve eyaletlere ayrılmıştır. Bu yönetim birimlerinin başında merkezden atanan hanedan mensubu melikler, şehzadeler ve askeri valiler idareci olarak görev yapmıştır. Özellikle Büyük Selçuklular ve daha sonraki Türk-İslam devletlerinde merkezi yönetim gelişmiş ve merkezi otoriteye önem vermişlerdir. Bundan dolayı Karahanlılar dışında diğer Türk-İslam devletlerinde ikili devlet teşkilatı görülmez.
  b. Hukuk: Devlet yönetiminde daha çok Türk Töresi uygulanırdı. Fakat yapılan işlerin İslam Hukukuna uygun olmasına dikkat edilirdi. Bundan dolayı devletlerin teokratik bir özelliğe sahip olduğu görülmektedir.
  Hukuk sistemi İslam Hukukuna dayanıyordu. Adalet işlerini kadılar yürütmektedir. Gayrimüslimlere İslam Hukuku doğrudan uygulanmaz, kendi aralarındaki davalara kendi mahkemeleri bakardı. Fakat gayrimüslimler devlet memuru ve asker yapılmamışlardır.
  d. Ordu
  Karahanlılarda ordu tamamen Türklerden oluşturmuştur. Gaznelilerde, ordunun büyük bir kısmını Türk askerlerle Gulam (köle) olarak alınıp yetiştirilen askerler oluşturmuştur. Harzemşahlarda, ordunun esasını Tımarlı Sipahiler meydana getirmiştir. Ayrıca kölelerden meydana gelen bir Hassa Ordusu da mevcuttu.
  Selçuklu ordusu, dönemin en büyük ve en güçlü ordusudur.
  1) Gulam-ı Saray: Küçük yaşta çeşitli milletlerden alınarak yetiştirilen maaşlı askerlerden oluşan ve sultana bağlı olan ordudur. Osmanlılarda kapıkulu askerleri gibi.
  2) Hassa Ordusu: Türk boylarından seçilerek oluşturulan atlı birliklerdir. Bunlara maaş yerine ikta verilirdi.
  3) Eyalet askerleri: Askeri valilerin, Meliklerin ve idarecilerin emrindeki özel birliklerle, sipahiyan olmak üzere ikiye ayrılır.
  4) Türkmenler: Sınır boylarında yaşayan Türkmenlerdir. Görevleri sınırları korumaktır.
  5) Yardımcı kuvvetler: Selçuklu Devletine bağlı devletlerin, sultanın isteği üzerine savaş zamanında gönderdiği askeri kuvvetlerdir.

  e. Sosyal ve Ekonomik Hayat
  Türklerin bir kısmı İslamiyet’ten önceki gibi göçebe hayata devam etmişler ve hayvancılıkla uğraşmışlardır. Köylerde oturanlar tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır. Şehirlerde oturanlar ise ticaret ve zanaatla uğraşmışlardır.
  Karahanlılar ve Selçuklular, tüccarların konaklaması için ticaret yolları üzerine han, hamam ve kervansaraylar yapmışlardır. Tarım geliştirilmiş, bataklıklar kurutulmuş ve sulama kanalları yapılmıştır.

  f. Yazı, Dil ve Edebiyat
  Karahanlılarda resmi dil Türkçe’dir. Bu dönemde Yusuf Has Hacib’in yazdığı Kutadgu Bilig, Kaşgarlı Mahmut’un yazdığı Divan-ı Lügat’it Türk ve Edip Ahmet Yükneki’nin yazdığı Atabetü’l-Hakayık önemli eserlerdir.
  Gaznelilerde ve Selçuklularda yazışmalarda ve sarayda Farsça, bilimde ise Arapça kullanılmıştır. Halk arasında konuşma dili Türkçeydi. Gazneliler’in en önemli eseri Firdevsi’nin Şehnâmesi’dir. Selçuklular’dan günümüze Nizam-ül Mülk’ün Siyasetnamesi, Ahmet Yesevi’nin Divan-ı Hikmet’i kalmıştır.

  g. Bilim ve Sanat
  Dünya tarihinde ilk defa burslu eğitim sistemi Karahanlılar döneminde uygulanmıştır. Selçuklular döneminde çok sayıda medreseler yapılmış ve bilime daha çok önem verilmiştir. . Bu medreseler içinde Bağdat’taki Nizamiye Medresesi en ünlüsüdür
  Medreselerde Kur’an-ı Kerim, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Siyer, Kelam gibi dini bilimlerin yanında Matematik, Astronomi, Tıp, Kimya, Coğrafya, Tarih, Felsefe ve Mantık gibi pozitif bilimler okutulurdu.
  Bu medreselerden yetişen birçok ünlü bilim adamı dünya kültür ve medeniyetinin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır. Bunlar tıpta İbn-i Sina, felsefe, matematik, fizik ve astronomi alanında Farabi, matematik, fizik ve coğrafyada El Biruni, kelam ve tefsir alanında Gazali, matematik ve felsefe alanında Harezmi, matematik, tıp ve tarih alanında Ömer Hayyam eserler vermişlerdir.
  İlk Türk İslam devletleri medrese, kervansaray, kümbet, minyatür, cami, saray, kaleler yapmışlar. Hattatlık, oymacılık, kakmacılık, nakkaşlık, çinicilik alanında güzel eserler vermişlerdir. 3. 3
  Ziyaretçi

  Cevap: ilk Türk -İslam devletlerinin siyasal,sosyal ve kültürel özelliklerine ilişkin hangi çıkarımlarda bulunuyorsunuz?

  Türk-İslam devletlerinde ülke çeşitli bölge ve eyaletlere ayrılmıştır. 4. 4
  Ziyaretçi

  Cevap: ilk Türk -İslam devletlerinin siyasal,sosyal ve kültürel özelliklerine ilişkin hangi çıkarımlarda bulunuyorsunuz?

  çoook saolun

 5. 5
  Ziyaretçi
  Süper ödevlerim de çoook yardımcı oldu

 6. 6
  Ziyaretçi
  Çok teşekkür ederim

+ Yorum Gönder
türk islam devletlerinde sosyal hayat,  ilk türk devletlerinin siyasal sosyal ve kültürel özellikleri,  ilk türk islam devletleri
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 9 kişi