+ Yorum Gönder
 1. 1
  Ziyaretçi

  Organlarla ilgili deyimler

  organlarla ilgili deyimler 2. 2
  Hasan
  Özel Üye

  --->: organlarla ilgili deyimler

  AĞIZ
  Ağız ağza vermek: İki kişinin başkaları işitmeyecek şekilde konuşması.
  Ağız yaymak: Dürüst davranmaktan kaçınmak.
  Ağız dalaşı: Bağrışma derecesini geçmeyen kavga.
  Ağız değişikliği: Yemeğin çeşidinde değişiklik.
  Ağız kahyası: Birinin söyleyeceği veya söylemeyeceği sözlere karışan kimse.
  Ağız kalabalığı: Çabuk söylenen ve birbirini tutmayan sözler.
  Ağız kavafı: Satıcılar gibi, insanı kandırmak için çok lakırdı söyleyen.
  Ağız satmak: Yüksekten atarak kendini övmek.
  Ağzı gevşek: Sır tutmayan.
  Ağız tamburası çalmak: Sözle avutmaya çalışmak.
  Ağza alınmaz: Söylenmesi ayıp, çirkin söz.
  Ağzının mührü ile: Oruçlu olarak.
  Ağza tat,boğaza feryat: Miktarı pek az olan yiyecek şey.
  Ağzı açık ayran delisi: Yeni gördüğü her şeye alık alık bakan kimse.
  Ağzı çiriş çanağına dönmek: Ağzı kuruyup acılaşmak.
  Ağzı kara: Kötü haber vermekten hoşlanan, şom ağızlı.
  Ağzı kulaklarına varmak: Çok sevinmek.
  Ağzı pis: Sövmeyi huy edinmiş olan.
  Ağzı teneke kaplı: Çok sıcak veya çok soğuk şeyleri kolayca içebilen kimse.
  Ağzı var,dili yok: Pek sessiz bir kimseyi övmek için söylenir.
  Ağzına baktırmak: Kendini beğeni ile baktırmak.
  Ağzına bir kemik atmak: Susturmak için az bir şey vermek.
  Ağzına bir zeytin ver, altına tulum tutar: Küçük iyiliğe, büyük çıkar beklemek.
  Ağzına burnuna bulaştırmak: Bir işi beceremeyip batırmak.
  Ağzına taş almış: Lakırdıya karışmayıp susanlar için kullanılan söyleyiş.
  Ağzına vur, lokmasını al: Uysal ve sessiz kimseler için söylenir.
  Ağzında bakla ıslanmamak: Hiç sır saklamamak.
  Ağzından baklayı çıkarmak: Sabrı tükenip sakladığı şeyleri söylemek.
  Ağzından bal akmak: Çok tatlı konuşmak.
  Ağzından çıkanı kulağı duymamak: Sözleri tartmadan ağır söylemek.
  Ağzından dirhemle çıkmak: Sözünü sanki kıskanırcasına söylemek.
  Ağzından girip burnundan çıkmak: Diller dökerek birini kandırmak.
  Ağzından kaçırmak: İstemediği halde boş bulunup söyleyivermek.
  Ağzını açıp gözünü yummak: Öfkelenip ağır sözler söylemek.
  Ağzını bıçak açmamak: Üzüntüsünden söz söyleyecek halde olmamak.
  Ağzının payını vermek: Haddini bildirmek, paylayıp susturmak.
  Ağzını kiraya vermek: Kendini de ilgilendiren bir durumda düşüncesini söylemek.
  Ağzını poyraza açmak: Umduğunu elde edememek.
  Ağzını toplamak: Söylemekte olduğu kötü söz veya küfürleri kesmek.

  AYAK
  Ayak atmamak: Bir yere hiç uğramamak.
  Ayak basmak: Bir yere varmak.
  Ayak bağı: Bir yere veya işe gidilmesini engel olan kimse.
  Ayak sürümek: Üstüne aldığı bir işten kaçınma çareleri aramak.
  Ayağı dolaşmak: Şaşırıp, yanlış bir davranışta bulunmak.
  Ayağı düze basmak: Güçlükleri savarak ilerisinden korkmayacak duruma gelmek.
  Ayağı suya ermek: Bir gerçeğin önemini sonra anlayıp, aklı başına gelmek.
  Ayağına bağ vurmak:Bir engele çarptırmak.
  Ayağına kadar gelmek: Alçak gönüllük gösterip birinin yanına gelmek.
  Ayağına kara su inmek:Uzun süre ayakta kalarak yorulmak.
  Ayağına pabuç olamamak:Değerce ondan çok aşağıda olmak.
  Ağına sıcak su mu dökelim soğuk su mu?: Uzun bir zamandan beri gelmediği bir yere günün birinde çıkagelen kimseye yarı sitem yarı sevinçle söylenen söz.
  Ayağında donu yok,fesleğen ister başına: Yoksulluğuna bakmayarak süs ve
  gösteriş yapmak isteyenler için söylenir.
  Ayağını denk almak: Uyanık ve sakıngan davranmak.
  Ayağını kesmek: Bir yere gitmez olmak.
  Ayağını yorganına göre uzatmak: Giderini,gelirine uydurmak.
  Ayağını bastığı yerde ot bitmez: Uğradığı yeri yakar yıkar.
  Ayağının altına karpuz kabuğu koymak: Bir kimseyi düzenle yerinden etmek.
  Ayağının tozu ile: Gelir gelmez,henüz dinlenmeden.
  Ağanın türabı olmak: Biri ötekine kul gibi bağlanıp onun her türlü kahrını çekmek
  Ayaklar baş, başlar ayak oldu: Değersizler başa geçti, değerliler ise geride kaldı.
  Ayakları geri geri gitmek: Bir yere giderken istemeye istemeye gitmek.
  Ayakları yere değmemek: Çok sevinmek.

  BAŞ
  Baş başa vermek: Birkaç kişi, bir işi aralarında konuşmak üzere toplanmak.
  Baş çekmek: Önayak olmak.
  Baş göstermek: Belirmek.
  Baş kaldırmak: Karşı gelmek veya ayaklanmak.
  Baştan savma: Üstünkörü.
  Baş sallamak: Karşısındakinin her sözünü uygun bulur görmek.
  Baş üstünde yeri olmak: Baş tacı gibi değerli görülmek.
  Başa geçmek: En üstün yeri almak.
  Başı dinç: Kaygısı ve tasası olmayan.
  Başı göğe ermek: Umulmayan bir mutluluğa ermek.
  Başı kazan olmak: Başında uğultulu bir sersemlik olmak.
  Başı nara yanmak: Başkası uğruna büyük bir zarara uğramak.
  Başı sıkılmak: Herhangi bir güçlük karşısında kalmak.
  Başına çalsın: Birine verilmek istenilen bir şeyin öfke ve tiksinme ile geri
  çevrildiğini anlatmak için söylenir.
  Başına dolamak: Musallat etmek.
  Başına devlet kuşu konmak: Büyük bir nimeti ele geçirmek.
  Başına hal gelmek: Pek çok güçlüklerle karşılaşmak.
  Başına iş açmak: Uğraştırıcı ve üzücü bir işin çıkmasına yol açmak.
  Başına taç etmek: Çok değer verip ilgi göstermek.
  Başında kavak yeli esmek: Toyca hülyalarca beslemek.
  Başından atmak: Yapılması güç bir işi yapmaktan kendini kurtarmak.
  Başından büyük işlere girişmek: Gücünün üstünde işlere karışmak.
  Başından korkmak: Canında veya ağır suçlu düşmekten korkmak.
  Başını bir yere bağlamak: Birini işe koymak yolu ile alaverelikten kurtarmak.
  Başını ezmek: Bir daha kötülük edemeyecek duruma sokmak.
  Başını koltuğunun altına almak: Ölümü göze alarak bir işe karışmak.
  Başını taştan taşa vurmak: Çaresiz kalarak çok pişman olmak.
  Baştan çıkartmak: Ayartmak, kötü yola sürüklemek

  BURUN
  Burun kıvırmak: Önem vermeyip alay etmek.
  Burun bükmek: Aşağısamak.
  Burun şişirmek: Kibirlenmek.
  Burun yapmak: Üstünlük taslamak.
  Burnu havada: Kendini pek beğenmiş.
  Burnunda tütmek: Çok özlemek.
  Burnu sürtülmek: Büyüklenme huyundan vazgeçip uysal bir hale geçmek.
  Burnundan kıl aldırmaz: Kendisine söz söyletmez, huysuz ve gururlu kimse.
  Burnundan yakalamak: Hiçbir bahane ile kaçınamayacağı bahane ile yakalamak.
  Burnunu kırmak: Büyüklenmesini önlemek.
  Burnunu sokmak: Gerekmediği halde bir işe karışmak.
  Burnunun dikine gitmek: Öğüt dinlemeyerek kendi bildiği gibi davranmak.
  Burnunun direği kırılmak: Pis bir koku duyarak tedirgin olmak.
  Burnunun direği sızlamak: Çok acı sızlamak.
  Burnunun ucunu görmüyor: Çok sarhoş.
  Burnunun yeli harman savuruyor:Çok büyüklenenler hakkında söylenir.

  DİŞ
  Diş bilemek: Öç almak için elverişli durum kollamak.
  Diş geçirmek: Güçlü bir kimseye sözünü geçirebilecek durumda olmak.
  Diş gıcırdatmak: Öfkesini haliyle göstermek.
  Dişine göre:Gücü göre olan.
  Diş kirası: Eskiden iftardan sonra çağrılılara verilen armağan.
  Dişine değmemek: Pek az gelmek.
  Dişinden, tırnağından artırmak: Yiyecek ve giyeceğinden keserek biriktirmek.
  Dişini tırnağına takmak: En zayıf çarelere bile baş vurmak.
  Dişten artırmak: Giderleri kısarak tutum sağlamak.

  EL
  El altından: Gizlice.
  El atmak: Karışmak.
  El çekmek: Vazgeçmek.
  El ayak çekilmek: Herkes uykuya dalıp ortalık sessiz kalmak.
  El bebek gül bebek: Nazlı, şımarık.
  El kadar: Küçücük.
  Eli açık: Cömert.
  El elden üstün: Herkesin kedinden üstün biri bulunacağını anlatan deyim.
  El ermez, güç yetmez: Bir iş karşısındaki güçsüzlüğü anlatmak için kullanılır.
  El etek öpmek: Bir işi yaptırmak için yalvarmak.
  El koymak: Yetkili olanlar, bir sorun veya olayı ele almak.
  El pençe divan kurmak: Saygı için ellerini birleştirip ayakta beklemek.
  El üstünde tutmak: Bir kimseye çok saygı ve sevgi göstermek.
  Elde, avuçta bir şey kalmamak: Hiç malı, parası kalmamak.
  Elden ağza yaşamak: Günlüğü ancak günlük kazancını karşılayacak kadar olmak.
  Ele avuca sığmamak: Söz dinlememek, baskı altına alınmamak.
  Ele bakmak: Avuç içindeki çizgilere bakıp kişinin geleceğini okumak.
  Ele vermek: Suçlu bir kimseyi haber verip yakalatmak.
  Eli ağır: Yavaş iş gören.
  Eli ayağı bağlı: İstediğini yapamayacak durumda olan.
  Eli boş: O sırada işi olmayan.
  Eli sıkı: Çok tutumlu.
  Eli uz: Usta,becerikli.
  Eli böğründe kalmak: Bir işi yapmaya meydan bulamamak.
  Eli darda: Geçimini sağlayacak parası olmayan.
  Eli hafif: Acıtmadan iş gören.
  Eli dursa ayağı durmaz: Kıpırdak, hareketli.
  Eli ekmek tutmak: Geçimini kendi emeğiyle sağlayacak hale gelmek.
  Eli genişlemek: Bolca paraya kavuşmak.
  Eli kalem tutar: Düşündüğünü yazabilir.
  Eli kolu bağlı kalmak: Bir engel dolayısıyla hiçbir iş yapamaz hale gelmek.
  Eli uzun: Fırsat buldukça öteberi aşıran.
  Eli maşalı: Şirret, edepsiz.
  Eli varmamak: Bir işi yapmaya gönlü razı olmak.
  Elini sallasa ellisi, başını sallasa tellisi: Bir işaretim üzerine dilediğim kadar
  ve dilediğim gibi istek çıkarabilir.
  Eline eteğine sarılmak: Çok yalvarmak.
  Elinden hiçbir şey kurtulmamak: Her şeyi becerebilmek.
  Eline eteğine doğru: Temiz, her türlü kötülükten uzak olan.
  Eline kalmak: Ondan başka yardımcısı olmamak.
  Elini ayağını kesmek: Uğramaz olmak.
  Elini çabuk tutmak: Çabuk davranmak.
  Elini eteğini çekmek: Uzun zaman yapageldiği bir işten çekilmek.
  Elini sıcak sudan soğuk suya sokmamak: Pek nazlı yetişmiş olmak.
  Elinin körü!: Ortaya sürülen saçma bir düşünceye karşı azar olarak söylenir.
  Elden vefa,zehirden şifa: Zehirden şifa beklenemeyeceği gibi, yabancılardan da vefa beklemek boştur.

  GÖZ
  Göz almak: Göz kamaştırmak.
  Göz aşinalığı: Birbirini ara sıra uzaktan görmekle doğan tanışıklık.
  Göz atmak: Kısaca bakıvermek.
  Göz boyamak: Gösterişle aldatmak.
  Göz dikmek: Bir şeyi ele geçirmek arzusuna kapılmak.
  Göze gelmek: Bakışları karşılaşmak.
  Göz önüne getirmek: Tasarımlamak.
  Göz hakkı: Görülüp de imrenilebilecek ufak şeylerden görenlere çıkarılan pay.
  Göz hapsine almak: Bakışlarını üzerinden ayırmamak.
  Göz kamaştırmak: Hayran etmek.
  Göz kesilmek: Bütün dikkatiyle bakmak.
  Göz koymak: Bir şeyi ele geçirme isteğini gütmek.
  Göz önünde tutmak: Hesaba katmak,dikkate almak.
  Göz yummak: Kusurları görmezlikten gelmek. Gözden düşmek: Sevgi ve ilgiyi kaybetmek.
  Gözü açık: Uyanık ve becerikli.
  Gözden sürmeyi çekmek: Çalamayacağı hiçbir şey bulunmayacak derecede becerikli hırsız olmak.
  Gözden uzaklaşmak: Ayrılıp başka yere gitmek.
  Göze almak: Gelebilecek her türlü zararı önceden kabul etmek.
  Göze batmak: Bakanları tedirgin edebilecek gibi aykırı, uygunsuz görünmek.
  Göze çarpmak: Üzerine dikkati çekmek.
  Gözü keskin: Çok iyi gören.
  Gözleri bayılmak: Uyku, arzu gibi herhangi bir hal gözlerine vurmak.
  Gözleri çakmak: Ateşli hastalıkta gözleri kızarmış ve parlak.
  Gözleri fal taşı gibi açılmak: Hayretten gözleri fırlamak.
  Gözleri kan çanağına dönmek: Gözleri çok kızarmak.
  Gözleri velfecri okuyor: Gözlerinden kurnaz bir zeka belli oluyor.
  Gözlerinin içi gülmek: Çok sevindiği yüzünden,gözlerinden belli olmak.
  Gözlerinin içine kadar kızarmak: Utancından yüzü çok kızarmak.
  Gözü aç: Kanmak bilmez, açgözlü.
  Gözüne kestirmek: Başarabileceğini ummak.
  Gözü açılmak: İyiyi kötüyü veya kendine yarayanı ayırt eder hale gelmek.
  Gözü arkada kalmak: Arkada bırakılan bir şeye merak ve ilgi ile bağlanmak.
  Gözü doymak: Çok istenen bir şeyin yeter miktarını elde ettikten sonra artık çoğunu istememek.
  Gözü gönlü açılmak: Ferahlamak.
  Gözü ısırmak: Bir kimseyi tanır gibi olmak.
  Gözü kaymak: İstemeyerek bakıvermek.
  Gözü sönmek: Kör olmak.
  Gözü toprağa bakmak: Ölmek üzere olmak.
  Gözünü korkutmak: Yıldırmak.
  Gözü yüksekte: Yüksek emel peşinde olan.
  Gözünde büyümek: Bir şey birine olduğundan büyük veya önemli görünmek.
  Gözünde tütmek: Çok özlemek.
  Gözünü doyurmak: Bol bol vermek.
  Gözünü dört açmak: Çok dikkatli ve uyanık olmak.
  Gözünü kan bürümek: Adam öldürecek derecede öfkelenmek.
  Gözünün kuyruğu ile bakmak: Belli etmemeye çalışarak yandan bakmak.

  KAŞ
  Kaş göz etmek: Kaşlarını,gözlerini oynatarak işaret etmek.
  Kaş yapayım derken göz çıkarmak: İşi düzelteyim derken hepsini bozmak.
  Kaşla göz arasında: Kimsenin sezmesine meydan vermeyecek kadar kısa bir
  zaman içinde.
  Kaşlarını çatmak: Öfkelenmek üzere bulunmak.
  Kaşlarının altında gözün var dememek: Doğru ve zararsız da olsa, hiçbir şey söylememek, her yaptığını hoş görmek.

  KOL
  Kol atmak: Etrafa yayılmak.
  Kol gezmek: Karakol dolaşmak.
  Kol kanat olmak: Yardım etmek ve korumak.
  Kol vurmak: Dolaşmak.
  Kollarını sallaya gelmek: Hiçbir şey getirmeden gelmek.
  Kolu kanadı kırılmak: Bir şey yapamayacak hale gelmek.  KULAK
  Kulak asmamak: Önem vermemek.
  Kulak kabartmak: Belli etmemeye çalışarak dinlemek.
  Kulak kesilmek: Büyük bir dikkatle dinlemek.
  Kulak kesilmek: Büyük bir dikkatle dinlemek.
  Kulak misafiri olmak: Yanında konuşulan bir şeyi dinlemek.
  Kulak vermek: Merak edip dinlemek,işitmeye çalışmak.
  Kulağı delik: Olup bitenleri çabuk haber alan.
  Kulağı kirişte: Ne söyleneceğini işitmek için çok dikkatli.
  Kulağına kar suyu kaçmak: Sıkışık bir duruma düşmek.
  Kulağına koymak: Bir hale veya söze hazırlamak üzere önceden anlatmak.
  Kulağına küpe olmak: Başa gelen bir halden alınan dersi hiç unutmamak.
  Kulağını bükmek: Bir sorun karşısında dikkatli davranmasını söylemek.
  Kulakları dolmak: Aynı şeyleri dinlemekten usanç gelmek.
  Kulakları paslanmak: Çoktan beri müzik dinlememiş olmak.
  Kulaktan dolma: Şurada burada işitilerek edinilen bilgi.

  PAKMAK
  Parmak atmak: Mesele çıkarmak.
  Parmak bozmak: Ahbaplığı bozmak.
  Parmak basmak: O nokta üzerine dikkati çekmek.
  Parmak ısırmak: Şakalaşmak.
  Parmak yalamak: Kendine, hakkı olmaksızın bir çıkar sağlamak.
  Parmağı ağzında kalmak: Şaşakalmak.
  Parmağı var: İlgisi var.
  Parmağına dolamak: Bir şeyi ele alıp ilgilileriyle sürekli uğraşmak.
  Parmağında oynatmak: Ona her zaman istediğini yaptırmak.
  Parmağını bile oynatmamak: Hiç aldırış etmemek.
  Parmakla gösterilmek: Eşi az bulunmak.
  Parmaklarını yemek: Bir yiyeceğin çok lezzetli olması.

  SAÇ
  Saç ağartmak: Uzun süre emek vermek.
  Saçı başı ağarmak: Yaşlanmak.
  Saç saça baş başa: Sıkı bir kavgaya tutuşarak.
  Saç sakal ağartmak: O işte uzun zaman çalışmış olmak.
  Saçı bitmedik: Doğalı çok olmamış.
  Saçına ak düşmek: Saçı ağarmaya başlamak
  Saçını başını yolmak: Üzüntüsünü gürültülü olarak açığa vurmak.
  Saçları iki türlü olmak: Yaşı ilerlemiş bulunmak.
  Saçını başını süpürge etmek: Özveri ile çalışıp hizmet etmek.


  TIRNAK
  Tırnak göstermek: Gözdağı vermek, tehdit etmek.
  Tırnak sürüştürmek: Kavgayı körüklemek.
  Tırnak takmak: Musallat etmek.
  Tırnaklarını sökmek: Elindeki güçten yoksun bırakmak 3. 3
  Ziyaretçi

  Cevap: Organlarla ilgili deyimler

  Muhtesemmmmmm en iyi ve en guzel siteee 4. 4
  Ziyaretçi

  Cevap: Organlarla ilgili deyimler

  sağolun sizin sayenizde performansımı bitirdim...

 5. 5
  Ziyaretçi
  göz gezdirmek bu konuya cevap olabilir

 6. 6
  Ziyaretçi
  saolasın ürkçe ödevimi yaptım

+ Yorum Gönder
organlarla ilgili deyimler,  insan organlarıyla ilgili deyim,  organla ilgili deyimler
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 11 kişi