+ Yorum Gönder
 1. 1
  sweettears
  Usta Üye

  2008 Kpss Güncel Genel Kültür Soruları

  2007 YILI

  ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ


  MADDE 1  Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 77. maddesinin birinci fıkrasında geçen "beş" ibaresi "dört" olarak değiştirilmiştir.  Değişiklikle, Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri dört yılda bir yapılır, hükmü kabul edilmiştir.  MADDE 2  Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79. maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

  Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçimi tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulunundur. Yüksek Seçim Kurulunun kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz.

  Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulması, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi işlemlerinin genel yönetim ve denetimi de milletvekili seçimlerinde uygulanan hükümlere göre olur.  Değişiklikle, Cumhurbaşkanlığı seçimi tutanaklarını kabul etme görevinin Yüksek Seçim Kuruluna ait olduğu ve Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi işlemlerinin genel yönetim ve denetimine milletvekili seçimlerindeki hükümlerin uygulanacağı hükümleri kabul edilmiştir.  MADDE 3  Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 96. maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "Türkiye Büyük Millet Meclisi, yapacağı seçimler dahil bütün işlerinde üye tamsayısının en az üçte biri ile toplanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasada başkaca bir hüküm yoksa toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir; ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz."  Değişiklikle, uzun tartışmalara neden olan TBMM toplantı yeter sayısının ne olacağı kesin olarak çözüme kavuşturulmuş ve Meclis’in tüm işlerinde üye tamsayısının en az üçte biri ile ( en az 184 milletvekili ) toplanacağı hükmü kabul edilmiştir.  MADDE 4  Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 101. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

  Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.

  Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya Meclis dışından aday gösterilebilmesi yirmi milletvekilinin yazılı teklifi ile mümkündür.

  Ayrıca, en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında yüzde onu geçen siyasi partiler ortak aday gösterebilir.

  Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer."  Değişiklikle, Cumhurbaşkanının TBMM tarafından seçileceği, yedi yıllık bir süre için seçileceği, Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri dışından aday gösterilebilmesinin Meclis üye tamsayısının en az beşte birinin yazılı önerisiyle mümkün olduğu, bir kimsenin iki defa Cumhurbaşkanı seçilemeyeceği, hükümleri kaldırılmıştır. Yine değişiklikle:

  · Cumhurbaşkanının halk tarafından seçileceği,

  · Cumhurbaşkanının görev süresinin beş yıl olacağı,

  · Bir kimsenin en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebileceği,

  · Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya dışından aday gösterilebilmesinin yirmi milletvekilinin yazılı teklifi ile mümkün olduğu, ayrıca son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında yüzde onu geçen siyasi partilerin ortak aday gösterebileceği,

  hükümleri kabul edilmiştir.
 2. 2
  sweettears
  Usta Üye

  --->: 2008 Kpss Güncel Genel Kültür Soruları

  MADDE 5  Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 102. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

  Cumhurbaşkanı seçimi, Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde; makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde ise boşalmayı takip eden altmış gün içinde tamamlanır.

  Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.

  İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme yeterliğini kaybetmesi halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.

  Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanının görevi devam eder.

  Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin usûl ve esaslar kanunla düzenlenir."  Değişiklikle, Cumhurbaşkanının Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçileceği ve seçilme usulünün tüm hükümleri, Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından otuz gün önce veya Cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasından on gün sonra Cumhurbaşkanlığı seçimine başlanacağı, seçiminin, seçime başlama tarihinden itibaren otuz gün içinde sonuçlandırılacağı, en önemlisi Cumhurbaşkanı seçilemediği takdirde TBMM seçimlerinin yenileneceği gibi hükümler kaldırılmıştır. Yine değişiklikle:

  · Cumhurbaşkanı seçim sürelerinin altmış gün olacağı,

  · Cumhurbaşkanı seçiminin genel oyla yapılacağı,

  · Halkoylamasında bu maddede belirtilen seçim usulü,

  hükümleri kabul edilmiştir.
 3. 3
  sweettears
  Usta Üye

  --->: 2008 Kpss Güncel Genel Kültür Soruları

  1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 77 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen "beş" ibaresi "dört" olarak değiştirilmiştir. (5 yılda bir yapılan genel seçimler bundan sonra 4 yılda bir gerçekleştirilecek.)

  Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 uncu maddesinin ikinci fıkrasında geçen "seçim tutanaklarını" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Cumhurbaşkanlığı seçimi tutanaklarını" ibaresi; son fıkrasında geçen "halkoyuna sunulması" ibaresinden sonra gelmek üzere, “Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi" ibaresi eklenmiştir.
  Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 96 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Türkiye Büyük Millet Meclisi, yapacağı seçimler dahil bütün işlerinde üye tamsayısının en az üçte biri ile toplanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasada başkaca bir hüküm yoksa toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir; ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz." (TBMM'nin tüm oturumları 184 milletvekili ile açılabilecek.)

  Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilir. (Cumhurbaşkanı bundan sonra TBMM tarafından değil, halk tarafından seçilecek.) Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir. Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya Meclis dışından aday gösterile-bilmesi yirmi milletvekilinin yazılı teklifi ile mümkündür. Ayrıca, en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında yüzde onu geçen siyasi partiler ortak aday gösterebilir. Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer."

  Cumhurbaşkanı seçimi, cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde; makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde ise boşalmayı takip eden altmış gün içinde tamamlanır. Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunlu-ğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme yeterliğini kaybetmesi halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapı-lır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların çoğunluğunu aldığı takdirde cumhurbaşkanı seçilmiş olur. Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan cumhurbaşkanının görevi devam eder. Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin usûl ve esaslar kanunla düzenlenir.

 4. 4
  sweettears
  Usta Üye

  --->: 2008 Kpss Güncel Genel Kültür Soruları

  BM DÖNEM BAŞKANLIĞI LİBYAYA GEÇTİ

  01.01.2008 İTİBARİYLE AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ OLUP AVRO KULLANMAYA BAŞLAYAN 2 ÜLKE MALTA VE GÜNEY KIBRIS RUM KESİMİ

  2007 NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ AL GORE VERİLDİ ABD ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI

  2007 NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜ DORİS LESSİNG VERİLDİ Yazar
  son nufus sayımına gore nufusumuz 70.5 mılyon ve nufus artıs hızı ıse 4.1
  turkıyede kadın -erkek oranı ıse esıtmıs.27 yas ustu ıse orta yas'mıs.
  Mesaj Tarihi 24-01-2008 16:54

  Dünya Ekonomik Forumu'nun "Davos Zirvesi" olarak da bilinen yıllık toplantıları, İsviçre'nin Davos kasabasında başladı.

  Davos'ta 28 Ocak tarihine kadar sürece olan toplantılarda, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül ile Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan temsil edecek.
  Davos Zirvesi'nin bu yılki ana teması "Küresel Gündemi Biçimlendirmek - Değişen Güç Dengesi" olarak belirlendi.
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1 OCAK: Romanya ve Bulgaristan, AB'ye resmen üye oldu. AB'nin üye sayısı 27'ye yükseldi.
  Ban Ki-moon BM Genel sekreterlik görevini Kofi Annan'dan devraldı.
  3 OCAK: Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının ABD Kongresinin gündemine getirilmesi için kampanya başlattı.
  15 OCAK: İdam edilen devrik Irak lideri Saddam Hüseyin'in üvey kardeşi Barzan İbrahim el Tikriti ile eski Irak devrim mahkemesi başkanı Avad Hamid el Bender, asılarak idam edildi.
  30 OCAK: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), yüzde 10'luk seçim barajıyla ilgili açılan davada Türkiye'yi haklı buldu.

  2 ŞUBAT: BM İklim Raporunda, küresel ısınmanın son 50 yılda yüzde 90 oranında insan eliyle yaratıldığı ve asırlarca süreceği belirtildi.
  3 ŞUBAT: İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Mısır'daki Türk izlerini anlatan "Mısır'da Türkler ve Kültürel Mirasları" adlı kitabı, Kahire Kitap Fuarında yılın kitabı seçildi.
  7 ŞUBAT: Yunanistan tarafından Bakü-Ceyhan petrol boru hattı projesine alternatif olarak geliştirilen Burgaz-Dedeağaç petrol boru hattı projesi ile ilgili anlaşma, Bulgaristan, Rusya ve Yunanistan arasında 13 yıl süren pazarlıklar sonunda bugün imzalandı.
  14 ŞUBAT: Türkmenistan'da 11 şubatta yapılan başkanlık seçimini Gurbanguli Berdimuhammedov kazandı.
  26 ŞUBAT: Uluslararası Lahey Adalet Divanı, Sırbistan devletini, Srebrenitza soykırımından doğrudan sorumlu olmak veya soykırıma iştirak etmek suçlarından akladı. Bununla birlikte mahkeme, Sırbistan'ın bu soykırımın yapılmasını önleyememekten sorumlu olduğuna karar verdi.
  3 MART: Pakistan, nükleer başlık taşıyabilen, kısa menzilli karadan karaya füze denemesi yaptığını, denemenin başarıyla sonuçlandığını açıkladı.
  9 MART: İsviçre'de sözde Ermeni soykırımını "inkar" yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle Lozan'da yargılanan İşçi Partisi lideri Doğu Perinçek, 9 bin İsviçre Frangı para cezasına çarptırıldı. 20 MART: Irak'ın idam edilen eski Devlet Başkanı Saddam Hüseyin ile aynı cezaya çarptırılan yardımcısı Taha Yasin Ramazan 2003'te başlayan Irak savaşının yıl dönümünde asılarak idam edildi.
  24 MART: BM Güvenlik Konseyi, İran'ın nükleer programı ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerini askıya almadığı için bu ülkeye karşı yaptırımlar içeren ikinci bir karar tasarısını oy birliğiyle kabul etti.
  30 MART: Türkiye, BM'de bugün imzaya açılan Engellilerin Haklarına İlişkin Uluslararası Sözleşmeyi ilk imzalayan ülkelerden biri oldu. Sözleşmeyi Türkiye adına, BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Baki İlkin imzaladı.
  BM İnsan Hakları Konseyi, İslam dinine hakaretin tüm dünyada yasaklanması çağrısında bulunulan bir kararı kabul etti.
  4 NİSAN: Romanya'da Başbakanı Calin Popescu Tariceanu liderliğindeki yeni hükümet, parlamentodan güvenoyu aldı.
  15 NİSAN: Filistin'de, ilk kez Hamas üyelerinin de yer aldığı Filistin ulusal güvenlik konseyi kuruldu.
  23 NİSAN: Rusya'nın eski devlet başkanı Boris Yeltsin öldü.
  1 MAYIS: ABD Dışişleri Bakanlığının 2006 yılı terörizm raporunda PKK, terörist örgütler listesinde yer almayı sürdürürken, örgütün faaliyetlerini kuzey Irak'tan organize ettiği belirtildi.
  2 MAYIS: Avusturya'da hükümet, seçimlerde oy kullanma yaşını 16'ya indirdi. Böylece, Avrupa Birliği'nde ilk defa bir ülkede seçimlerde oy kullanma yaşı 16 oldu.
  12 MAYIS: Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen 52. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Sırbistan 268 puan alarak finale kalan 23 ülke arasında birinciliği kazandı. Türkiye adına ''Shake it up shekerim'' adlı şarkıyla yarışan Kenan Doğulu 4. oldu.
  16 MAYIS: Fransa'da Nicolas Sarkozy'nin beş yıl sürecek cumhurbaşkanlığı görevi başlarken, Jacques Chirac, 12 yıllık cumhurbaşkanlığı görevinin ardından, bugün Elysee Sarayı'na veda etti.
  17 MAYIS: Fransa'nın yeni Başbakanı Francois Fillon oldu.
  26 MAYIS: 60. Cannes Film Festivali'nde en büyük ödül olan Altın Palmiye için yarışan yönetmen Fatih Akın'ın son filmi "Yaşamın Kıyısında", Ekümenik Jüri Ödülüne layık görüldü.
  Akın'ın filmi ayrıca en iyi senaryo ödülünü aldı. Romanyalı yönetmen Cristian Mungiu'nin ''4 ay, 3 hafta, 2 gün'' isimli filmi ise Altın Palmiye ödülünü kazandı
  1 HAZİRAN: Finlandiya'da restoran ve barların çoğunda sigara içmek yasaklandı.
  12 HAZİRAN: Hırvatistan'ın Krayina bölgesindeki Sırpların eski lideri, savaş suçu sanığı Milan Martiç 35 yıla mahkum edildi.
  13 HAZİRAN: İlk turda rakipleri çekilen İsrail'in en deneyimli politikacılarından Şimon Peres, cumhurbaşkanı seçildi.
  14 HAZİRAN: Birleşmiş Milletlerde, Mevlana'nın doğumunun 800. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında film gösterisi yapıldı.
  1 TEMMUZ: Almanya'dan AB dönem başkanlığı görevini devralan Portekiz, resmen göreve başladı.
  17 TEMMUZ: Libyalı çocuklara bilerek AIDS virüsü bulaştırdıkları suçlamasıyla idama mahkum edilen Bulgar hemşireler ve Filistinli doktor hakkındaki idam cezası, ömür boyu hapis cezasına çevrildi.
  Suriye'de ikinci kez devlet başkanı seçilen Beşşar Esad, ant içerek göreve başladı.
  25 TEMMUZ: Türkiye, BM Genel Kurulu başkan yardımcılığına seçildi.
  AĞUSTOS: Dünyadaki en yüksek enflasyona sahip Zimbabve, 200.000 Zimbabve doları değerinde banknot çıkardı. Yıllık resmi enflasyon oranının yüzde 5.000 civarında olduğu ülkede yeni banknotlarla sadece bir kilo şeker alınabiliyor.
  7 AĞUSTOS: Irak'taki Amerikan askerlerinin sayısının, 162 binle rekor düzeye ulaştığı bildirildi.
  15 AĞUSTOS: Danimarka'da bar, restoran gibi kamuya açık yerlerde sigara içilmesi yasaklandı.
  26 AĞUSTOS: Takva filmi 13. Saraybosna Film Festivali'nde en iyi film seçildi.
  6 EYLÜL: İtalyan tenoru Luciano Pavarotti, 71 yaşında öldü. Pavarotti'ye geçen yıl pankreas kanseri teşhisi konmuştu.
  5 EKİM: Hindistan, nükleer kapasiteye sahip balistik füze denemesi yaptı.
  6 EKİM:Pakistan'da Pervez Müşerref yeniden devlet başkanlığına seçildi.
  8 EKİM: 2007 Nobel tıp ödülüne, kök hücreyle ilgili çalışmalarından dolayı İtalya doğumlu ABD vatandaşı Mario R. Capecchi, İngiliz Martin J. Evans ve Amerikalı Oliver Smithies layık görüldüler.
  9 EKİM: 2007 Nobel Fizik Ödülüne, "dev manyetik dirençle" (GMR) ilgili çalışmaları nedeniyle Fransız Albert Fert ve Alman Peter Grünberg layık görüldü.

 5. 5
  sweettears
  Usta Üye
  10 EKİM: 2007 Nobel Kimya ödülünü, otomobillerdeki katalizörlerin nasıl çalıştığı, yakıt hücrelerinin işleyişi, demirin neden paslandığının ve ozon tabakasının neden inceldiğinin anlaşılmasına da yardımcı olan katı yüzeylerdeki kimyasal süreç konusundaki çalışmaları nedeniyle Almanya'dan Gerhard Ertl kazandı.
  11 EKİM: Kuzey Kore, konvansiyonel veya kimyasal başlık taşıyabilen kısa menzilli füze demesi yaptı
  2007 Nobel Edebiyat Ödülünü 87 yaşındaki İngiliz yazarı Doris Lessing kazandı
  12 EKİM: 2007 Nobel Barış Ödülü'nü, küresel ısınmaya karşı mücadelesiyle son dönemde öne çıkan eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore ve BM Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) kazandı.
  16 EKİM: ABD Temsilciler Meclisi'nde 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını içeren tasarıya destek veren 7 milletvekilinin, toplu olarak tasarıdan imzasını çekmesiyle tasarıdan imzasını çeken milletvekilleri sayısı 17'ye ulaştı. 435 üyeli mecliste, tasarıya destek verenlerin sayısı 216'ya indi.
  17 EKİM: Avrupa Konseyi, Abdullah Oğuz'un yönettiği, Zülfü Livaneli'nin romanından uyarlanan "Mutluluk" filminini insan hakları ödülüne layık gördü.
  24 EKİM: Fatih Sultan Mehmet'in İtalyan ressam Gentile Bellini tarafından yapılan ve yakın zamanda İngiltere'deki ünlü National Galeri'de de sergilenen portresi, Sotheby's müzayede evinde yapılan açık artırmada 468.500 sterline alıcı buldu.
  Avrupa Parlamentosu'nun bu yıl ilk kez verdiği sinema ödülüne (Le Prix Lux), yönetmen Fatih Akın'ın "Yaşamın Kıyısında" filmi layık görüldü
  9 KASIM: BM Genel Kurulu, 15 Eylülü ''Uluslararası Demokrasi Günü'' ilan etti.
  11 KASIM: Slovenya'da yapılan devlet başkanlığı seçimini Danilo Turk yüzde 68 oyla kazandı.
  4 ARALIK: Besteci ve piyanist Fazıl Say, ''AB 2008 Kültürlerarası Diyalog Yılı'' çerçevesinde “Avrupa Kültür Büyükelçisi” oldu.
  Bosna ile AB, ortaklık anlaşmasını parafe etti.
  12 ARALIK: Rusya'nın Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Anlaşması'ndan (AKKA) çekilme kararı yürürlüğe girdi.
  13 ARALIK: 2007'nin, dünyadaki kara yüzeyi ısısı açısından en sıcak yıl olduğu açıklandı. Japon Meteoroloji Kurumunun raporunda, kara yüzeyi ısısı açısından bu yıl ocakla kasım arasının, Güney Amerika hariç dünyanın tüm bölgelerinde, 1880'de ölçümlerin alınmaya başlamasından beri en sıcak dönem olduğu belirtildi.
  -AB devlet ve hükümet başkanları, AB anayasasının yerine geçecek Lizbon Antlaşmasını imzaladı.
  AB Dönem başkanı Portekiz'in ev sahipliğinde başkent Lizbon'daki Jeronimos Manastırı'nda toplanan 27 üye ülkenin liderlerinin belgeyi imzalamasıyla 29 Ekim 2004'te Roma'da imzalanan AB Anayasası tarihe karışmış oldu.
  18 ARALIK: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İtalya'nın başkenti Roma'da temsilcilik açtı.
  27 ARALIK: Pakistan'da düzenlenen intihar saldırısında Muhalefet lideri Benazir Butto vurularak hayatını kaybetti.

  arşiv 2

  * Prof. Dr. Erdoğan Teziç’in görev süresinin sona ermesiyle boşalan YÖK Başkanlığına, ODTÜ Sosyoloji bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Yusuf Ziya Özcan atandı.
  2008 kpss de gelebilir.

  *UNESCO, 2007 yılının Mevlânâ Yılı olması tavsiye kararını alırken, 2008 ve 2009 yıllarını da Türk kültür ve tarihinin 3 önemli şahsiyetine ayırdı. 2008 yılının Kaşgarlı Mahmut Yılı olması tavsiye kararını alan UNESCO, 2009 yılının da Kâtip Çelebi ve Hacı Bektaş Veli ye ayrılmasını onayladı. Hacı Bektaş Veli, UNESCOnun kendi isteği ile listeye alındı.
  Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, geçen ay UNESCOya müracaat ederek, 2008 yılında Nasreddin Hoca ile Kaşgarlı Mahmutr17;un 1000. doğum yıl dönümlerinin, Kâtip Çelebir17;nin de 2009 yılında 400. doğum yılının tüm dünyada kutlanmasını teklif etmişti.

  Bakanlığa komiteden olumlu cevap geldi. UNESCO Türkiye Milli Komitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığının Kaşgarlı Mahmut ve Kâtip Çelebi için yapılan müracaatını kabul etti.

  UNESCO, Bakanlığın teklifi içerisinde yer almayan Hacı Bektaş Velinin de 2009’da Kâtip Çelebi ile birlikte anılmasını kararlaştırdı.

  bilgilerinize arkadaşlar...

  *Pakistan Devlet Baskanı Pervez Müşerref, olağanüstü hal ve anayasayı askıya alma kararından sonra devlet televizyonundan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, militan eylemlerin başkent İslamabad'a bile sıçradığını belirttı
  *Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (UUİ) güneş panelinde yapılacak kritik onarım için, Discovery'nin 2 astronotu uzay yürüyüşüne başladı.

  Endonezyar17;nın Doğu Cava adasındaki Kelud volkanının, meydana gelen yüzlerce yer sarsıntısının ardından her an patlayabileceği uyarısında bulunuldu
  ............
  İşte Phoenix'ten ilk fotoğraf
  Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) uzaya gönderdiği 4 Eylül'de uzaya gönderilen yeni Mars fatihi Phoenix uzay aracı (Anka Kuşu) uzay aracı, Kızıl Gezegen'e doğru saatte 118 bin km hızla yol alırken, ilk fotoğraflarını da Dünya'ya geçmeye başladı

  675 milyon kilometrelik yoluna saatte 118 bin km hızla devam eden Phoenix'in mayıs ayında Kızıl Gezegen'e ulaşması öngörülüyor. Şu anki teknolojik koşullarla zor olan Mars'a uzay aracı gönderme işine kalkışan ABD, Rusya, Avrupa ve Japonya tarafından şimdiye dek fırlatılan 35 uzay aracının üçte ikisi başarısız oldu.
  .........
  185 ülkenin üye olduğu IMF'nin en üst karar organı olan 24 kişilik İcra Direktörleri Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda, Strauss-Kahn, IMF başkanlığına seçildi. Uluslararası Para Fonu (IMF) başkanlığına, Fransız aday Dominique Strauss-Kahn seçildi

  ...
  Myanmar'da cuntanın demokrasi yanlısı göstericilere sert müdahalesi
  Myanmar'da cunta karşıtı eylem sürüyor
  Uluslararası toplum Myanmar'da cunta yönetiminin göstericilere uyguladığı şiddeti engellemek için harekete geçti. Birleşmiş Milletler bölgeye bir heyet gönderdi.
  .........
  Mars'tan fotograflar
  Mars'taki robotlardan Opportunity, Kızıl Gezegen'in yeni şaşırtıcı fotoğraflarını göndermeye devam ediyor. NASA yetkilileri, Opportunity'nin iki hafta önce içine girdiği Victoria Krateri'ndeki araştırma çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

  Öte yandan, Japonya'nın Ay'a gönderdiği "Kaguya" isimli uzay aracı 110 bin km uzaktan, Dünya'nın yüksek çözünürlüklü mükemmel görüntülerini gönderdi.
  355 milyon dolarlık programın, 1969'daki Amerikan Apollo programından bu yana en büyük proje olduğu belirtiliyorVenezüella Devlet Başkanı, ülke genelinde saatlerin 30 dakika geri alınması talimatı verdi.
  ..........

  Etna yanardagı Avrupada faal olan tek yanardag.
  ..........Fransa göçmen yasa tasarısını kabul etti..
  Yeni tasarı, ülkeye gelecekler için, Fransa'ya gelmeden önce yine dil ve uyum kursları verilmesini öngörüyor. Tasarıya göre, aile birleşmesi için başvuran kişi için bekleme süresi,12 aydan 18 aya çıkarılıyor.

 6. 6
  sweettears
  Usta Üye
  10 EKİM: 2007 Nobel Kimya ödülünü, otomobillerdeki katalizörlerin nasıl çalıştığı, yakıt hücrelerinin işleyişi, demirin neden paslandığının ve ozon tabakasının neden inceldiğinin anlaşılmasına da yardımcı olan katı yüzeylerdeki kimyasal süreç konusundaki çalışmaları nedeniyle Almanya'dan Gerhard Ertl kazandı.
  11 EKİM: Kuzey Kore, konvansiyonel veya kimyasal başlık taşıyabilen kısa menzilli füze demesi yaptı
  2007 Nobel Edebiyat Ödülünü 87 yaşındaki İngiliz yazarı Doris Lessing kazandı
  12 EKİM: 2007 Nobel Barış Ödülü'nü, küresel ısınmaya karşı mücadelesiyle son dönemde öne çıkan eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore ve BM Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) kazandı.
  16 EKİM: ABD Temsilciler Meclisi'nde 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını içeren tasarıya destek veren 7 milletvekilinin, toplu olarak tasarıdan imzasını çekmesiyle tasarıdan imzasını çeken milletvekilleri sayısı 17'ye ulaştı. 435 üyeli mecliste, tasarıya destek verenlerin sayısı 216'ya indi.
  17 EKİM: Avrupa Konseyi, Abdullah Oğuz'un yönettiği, Zülfü Livaneli'nin romanından uyarlanan "Mutluluk" filminini insan hakları ödülüne layık gördü.
  24 EKİM: Fatih Sultan Mehmet'in İtalyan ressam Gentile Bellini tarafından yapılan ve yakın zamanda İngiltere'deki ünlü National Galeri'de de sergilenen portresi, Sotheby's müzayede evinde yapılan açık artırmada 468.500 sterline alıcı buldu.
  Avrupa Parlamentosu'nun bu yıl ilk kez verdiği sinema ödülüne (Le Prix Lux), yönetmen Fatih Akın'ın "Yaşamın Kıyısında" filmi layık görüldü
  9 KASIM: BM Genel Kurulu, 15 Eylülü ''Uluslararası Demokrasi Günü'' ilan etti.
  11 KASIM: Slovenya'da yapılan devlet başkanlığı seçimini Danilo Turk yüzde 68 oyla kazandı.
  4 ARALIK: Besteci ve piyanist Fazıl Say, ''AB 2008 Kültürlerarası Diyalog Yılı'' çerçevesinde “Avrupa Kültür Büyükelçisi” oldu.
  Bosna ile AB, ortaklık anlaşmasını parafe etti.
  12 ARALIK: Rusya'nın Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Anlaşması'ndan (AKKA) çekilme kararı yürürlüğe girdi.
  13 ARALIK: 2007'nin, dünyadaki kara yüzeyi ısısı açısından en sıcak yıl olduğu açıklandı. Japon Meteoroloji Kurumunun raporunda, kara yüzeyi ısısı açısından bu yıl ocakla kasım arasının, Güney Amerika hariç dünyanın tüm bölgelerinde, 1880'de ölçümlerin alınmaya başlamasından beri en sıcak dönem olduğu belirtildi.
  -AB devlet ve hükümet başkanları, AB anayasasının yerine geçecek Lizbon Antlaşmasını imzaladı.
  AB Dönem başkanı Portekiz'in ev sahipliğinde başkent Lizbon'daki Jeronimos Manastırı'nda toplanan 27 üye ülkenin liderlerinin belgeyi imzalamasıyla 29 Ekim 2004'te Roma'da imzalanan AB Anayasası tarihe karışmış oldu.
  18 ARALIK: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İtalya'nın başkenti Roma'da temsilcilik açtı.
  27 ARALIK: Pakistan'da düzenlenen intihar saldırısında Muhalefet lideri Benazir Butto vurularak hayatını kaybetti.

  arşiv 2

  * Prof. Dr. Erdoğan Teziç’in görev süresinin sona ermesiyle boşalan YÖK Başkanlığına, ODTÜ Sosyoloji bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Yusuf Ziya Özcan atandı.
  2008 kpss de gelebilir.

  *UNESCO, 2007 yılının Mevlânâ Yılı olması tavsiye kararını alırken, 2008 ve 2009 yıllarını da Türk kültür ve tarihinin 3 önemli şahsiyetine ayırdı. 2008 yılının Kaşgarlı Mahmut Yılı olması tavsiye kararını alan UNESCO, 2009 yılının da Kâtip Çelebi ve Hacı Bektaş Veli ye ayrılmasını onayladı. Hacı Bektaş Veli, UNESCOnun kendi isteği ile listeye alındı.
  Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, geçen ay UNESCOya müracaat ederek, 2008 yılında Nasreddin Hoca ile Kaşgarlı Mahmutr17;un 1000. doğum yıl dönümlerinin, Kâtip Çelebir17;nin de 2009 yılında 400. doğum yılının tüm dünyada kutlanmasını teklif etmişti.

  Bakanlığa komiteden olumlu cevap geldi. UNESCO Türkiye Milli Komitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığının Kaşgarlı Mahmut ve Kâtip Çelebi için yapılan müracaatını kabul etti.

  UNESCO, Bakanlığın teklifi içerisinde yer almayan Hacı Bektaş Velinin de 2009’da Kâtip Çelebi ile birlikte anılmasını kararlaştırdı.

  bilgilerinize arkadaşlar...

  *Pakistan Devlet Baskanı Pervez Müşerref, olağanüstü hal ve anayasayı askıya alma kararından sonra devlet televizyonundan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, militan eylemlerin başkent İslamabad'a bile sıçradığını belirttı
  *Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (UUİ) güneş panelinde yapılacak kritik onarım için, Discovery'nin 2 astronotu uzay yürüyüşüne başladı.

  Endonezyar17;nın Doğu Cava adasındaki Kelud volkanının, meydana gelen yüzlerce yer sarsıntısının ardından her an patlayabileceği uyarısında bulunuldu
  ............
  İşte Phoenix'ten ilk fotoğraf
  Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) uzaya gönderdiği 4 Eylül'de uzaya gönderilen yeni Mars fatihi Phoenix uzay aracı (Anka Kuşu) uzay aracı, Kızıl Gezegen'e doğru saatte 118 bin km hızla yol alırken, ilk fotoğraflarını da Dünya'ya geçmeye başladı

  675 milyon kilometrelik yoluna saatte 118 bin km hızla devam eden Phoenix'in mayıs ayında Kızıl Gezegen'e ulaşması öngörülüyor. Şu anki teknolojik koşullarla zor olan Mars'a uzay aracı gönderme işine kalkışan ABD, Rusya, Avrupa ve Japonya tarafından şimdiye dek fırlatılan 35 uzay aracının üçte ikisi başarısız oldu.
  .........
  185 ülkenin üye olduğu IMF'nin en üst karar organı olan 24 kişilik İcra Direktörleri Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda, Strauss-Kahn, IMF başkanlığına seçildi. Uluslararası Para Fonu (IMF) başkanlığına, Fransız aday Dominique Strauss-Kahn seçildi

  ...
  Myanmar'da cuntanın demokrasi yanlısı göstericilere sert müdahalesi
  Myanmar'da cunta karşıtı eylem sürüyor
  Uluslararası toplum Myanmar'da cunta yönetiminin göstericilere uyguladığı şiddeti engellemek için harekete geçti. Birleşmiş Milletler bölgeye bir heyet gönderdi.
  .........
  Mars'tan fotograflar
  Mars'taki robotlardan Opportunity, Kızıl Gezegen'in yeni şaşırtıcı fotoğraflarını göndermeye devam ediyor. NASA yetkilileri, Opportunity'nin iki hafta önce içine girdiği Victoria Krateri'ndeki araştırma çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

  Öte yandan, Japonya'nın Ay'a gönderdiği "Kaguya" isimli uzay aracı 110 bin km uzaktan, Dünya'nın yüksek çözünürlüklü mükemmel görüntülerini gönderdi.
  355 milyon dolarlık programın, 1969'daki Amerikan Apollo programından bu yana en büyük proje olduğu belirtiliyorVenezüella Devlet Başkanı, ülke genelinde saatlerin 30 dakika geri alınması talimatı verdi.
  ..........

  Etna yanardagı Avrupada faal olan tek yanardag.
  ..........Fransa göçmen yasa tasarısını kabul etti..
  Yeni tasarı, ülkeye gelecekler için, Fransa'ya gelmeden önce yine dil ve uyum kursları verilmesini öngörüyor. Tasarıya göre, aile birleşmesi için başvuran kişi için bekleme süresi,12 aydan 18 aya çıkarılıyor.


 7. 7
  mike
  Emekli
  Eyvallah Sasasnjanjanj Jsnajsjnja Jasjjasjaja Jansjajnsj

 8. 8
  sweettears
  Usta Üye
  2007 Nobel Tıp Ödülü'ne kök hücre üzerindeki çalışmalarından dolayı Oliver Smithies, Mario Capecchi ve Martin Evans layık görüldü
  ........Deniz suyuyla çalışan elektrik santrali....
  'Osmoz' tekniğiyle elde edilecek enerji, yenilenebilir türden enerji olacak
  Tüm Bilim Haberleri

  Norveç, deniz suyunu kullanarak ilk kez elektrik üretecek. 'Osmoz' tekniğiyle elde edilecek enerji, yenilenebilir türden enerji olacak Yeni santral prototipi, Norveç'in güneydoğusundaki Hurum bölgesinde inşa ediliyor.
  .Seneye bitirilecek santralde saatte 2 - 4 kilowatt enerji üretilebilecek.

  *Başbakan T.Erdoğan ile Yunanistan başkanı Kostas Karamanlis GÜNEY AVRUPA GAZ RİNGİNİN ilk aşaması olan Türkiye Yunnanistan doğal gaz boru hattının açılışını İpsala (Türkiye Yunanistan sınır kapısı) da yaptı.Açılışa Azerbaycan C.başkanı İlham Aliyev katıldı.Bu Türkiya ile Yunanistan arasında ilk büyük anlaşma olması bakımından önem taşıyormuş.


  Sınır kapısı deyince gündemdekii sınır kapımızın Irak'la Habur sınır kapısı olduğğunu hatırlatmak istedm.Ancak TOBB(TÜRKİYE ODALAR BORSALAR BİRLİĞİ) çalışmalarıyla Suriye ile Nusaybin sınır kapııs açılacak.Şu an bölgede mayın temizleme çalışmaları var.Eğer bu sınır kapısı açılırsa Orta Doğu'ya ikincii sınır kapımız açılmış olacak.


  AK Parti yeni anayasa taslağını yakında kamuoyunan sunacak.Halkın desteğini almak için ise TOBB ve Barolar birliği ile hazırlamış bu yasağı.Bu yasaya göre;
  1)Hakim ve savcılar kurumu hakim ve savcılar olarak ikiye ayrılacak.
  2)Anayasa mahkemeleri 17 üyeden oluşacak ve üyeler mahkeme içinden seçileck.
  3)Cumhurbaşkanı TBMM 'in 2/3 tarafından secilecek.


  İstanbul 2010 Avrupa kenti olarak secilmiş.Pakistandaki olayların nedeni sürgünden dönen eski başbakan Benazır Butto.Şimdiki ise Pervez Müşerref.( Kpss de isim ve devlet sormak meşhurdur arkadaşlar.Bilgimiz olsun istedm.)

  TBMM bir ilke imza attı ve Filistin ve İsrail başkanlarını ilk kez bir araya getirdi.Ama iklimin sıcak olmadığı kesin.İsrail C.başkanı ise Şimen Peres, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas.

  Mayıs ayında ise kabul edilen anayasa değişikliği paketine göre ise,
  1)TBMM seçimleri 4 yıldaf yapılacak.
  2)TBMM üye tam sayısının en az 1/3 (184) İle toplanacak.Karar yeter sayısı üye tam sayısının 1/4 bir fazlasından az lmayacak.(134)
  3)C.başkanının görev süresi beş yıl ve 5+5 yani enfazla iki defa seçilecek.
  4)C.başk meclis dışından veya TBMM üyeleri arasından 20 milletvekilinin teklifi ile aday olacak.

  Yugoslavya’nın dağılması ile 1991 yılında bağımsızlığına kavuşan SLOVENYA, 2004 yılında girdiği AB’nin Dönem Başkanlığı’nı 1 Ocak itibariyle üstlenecek. Türkiye’nin AB üyeliğini destek veren Slovenya, Türkiye ile üyelik müzakerelerinde yeni başlıkların açılması için çabalayacak.

  Dönem başkanlığını Portekizden alan Slovenya 30 Haziran 2008 de dönem başkanlığını Fransaya devredecek.

  Ayrıca Slovenya, AB dönem başkanlığı yapan ilk Batı Avrupa ülkesidir.

  bilginize arkadaşlar...

  *
  İstanbul'da barajların kuruması nedeniyle oluşturulan proje MELEN barajı projesi  *TÜRKİYE İLE İRAN'DAN ENERJİDE İŞBİRLİĞİ
  Türkiye ile İran arasında, elektrik işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Türk tarafı adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, İran tarafı adına da İran Elektrik Bakanı Perviz Fettah imza koydu.
  20.11.2007 17:07

  Elektrik iletim hatlarının güçlendirilmesi işi Türkiye Elektrik İletim A.Ş tarafından yapılacak. Termik ve hidrolik santraller ise her iki ülkenin özel sektörü tarafından yapılacak.

  İran'da yapılacak santrallerde Türk şirketinin payı yüzde 49, İran şirketinin payı yüzde 51, Türkiye tarafında kurulacak santrallerde ise Türk şirketinin payı yüzde 51, İran şirketinin payı yüzde 49 olacak.

  *2015'te Tuz gölü yok

  Kaçak kuyular ve iklim değişikliğinin Tuz Gölü'nü 18 yılda yüzde 60 küçülttüğü; bugünkü koşulların devam etmesi durumunda 2015 yılında Tuz Gölü'nün tamamen kuruyacağı bildirildi.

  Çalışmaları sonunda Tuz Gölü'nün 18 yıl içinde yüzde 60 küçüldüğünü tespit ettiklerini belirten Ekercin, şunları kaydetti: ''Tuz Gölü'nün küçülmesinde iki faktör var. Bunlardan birincisi iklim değişikliğine bağlı kuraklık etkisidir. Tuz Gölü Havzası'nda son yıllarda yaz kuraklığı artarken, yer altı sularını besleyen yağışlar da azaldı.

  KAÇAK KUYULAR BİTİRİYOR

  İkinci faktör ise bilinçsiz yer altı suyu çekilmesidir. Bölgedeki kaçak kuyular ve iklim değişikliği, Tuz Gölü'nü 18 yılda yüzde 60 küçülttü. 1987 ve 2005 yıllarının 17 Mayıs saat 08.45'te alınan iki uydu fotoğrafında Tuz Gölü'nün küçülmesini görmekteyiz. Uydu fotoğrafları üzerinden; 1987 yılında Tuz Gölü'nün alanı 92 bin 562 hektarken, 2005 yılında 32 bin 552 hektara düşmüştür

  *Mevlana'nın doğumunun 800'üncü yıldönümü yurt içinde ve dışında törenlerle kutlandı. Bu törenlerin en görkemlisi ise Konya'da gerçekleştirildi
  30 eylul'de MEVLANA'NIN DOĞUMUNUN 800 YILDÖNÜMÜ KUTLANDI. 1-17 ARALIK MEVLANA VUSLAT YILDONUMUnu hatırlatmak ıstedım..bu etkınlıkler cercevesınde her cumartesı SEMA GOSTERISI var.SEMA GOSTERISInın cok etkıleyıcı oldugunu vurgulamak ıstıyorum..

  Mevlana'nın eserlerın tamamı farscadır. Sanat,sanat ıcındır
  MESNEVİ
  MEKTUBAT
  DİVAN-I KEBIR
  FIH-I MAFIH
  MECÂLİS-İ SEB'A
  .................................................. ...................................
  Dünyanın yedı harıkası yenıden belırlendı .

  COLESSUM (ITALYA)
  ÇİN SEDDI(CIN)
  PETRA ANTIK KENT(URDUN)
  KURTARICI ISA HEYKELI(BREZILYA)
  CHICKEN HZA PRAMIDI(MEKSIKA)
  TAC MAHAL (HINDISTAN)
  MACHA PICHU KENTI(PERU)

  *
  NÜKLEER SANTRAL YASASINA ONAY
  Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun''u onayladı


  •Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy,Almanya*Başbakanı Merkel, İtalya Başbakanı Prodi, İspanya Başbakanı Zapotero .
  •Ab (Avrupa birliği) dönem başkanlığı 1 ocak 2008'de slovenya'da olacak.
  •Ab dönem başkanlığı 1 temmuz 2008'de fransa'da olacak.
  •Merkezi Paris'te bulunan Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Türkiye'de, 2008 yılında büyüme hızının yüzde 6 civarında olacağını öngörüyor.
  •Nobel ödüllerini dağıtan ülke İŞVEÇ
  •Güneydoğu Anadolu da Artuklulardan sonra Dilmaçoğulları na bağlı Erzen olarak geçen şehir İn Türk şehri olduğu ortaya çıktı.daha önce Ermenilere ait olduğu iddia ediliyordu
  •Ab ye üye olmak isteyenler ilk olarak avrupa konseyine başvuruda bulunurlar
  •BM GENEL SEKRETERİ BANKI MOON(güney koreli).
  •2007 sonunda KYOTO sözleşmesini ABD, Türkiye ve Avustralya imzalamışlardır
  •2007 dünya folklor yarışmasında Türkiye Polonya da Dünya birincisi olmuştur.
  •2007 Karadeniz oyunları TRABZON'da yapıldı.
  •2007 Nobel Barış Ödülünü. AL GARE aldı
  •2008 İkinci Avrupa Birliği-Afrika Zirvesi Portekiz'in başkenti Lizbon'da yapılıyor.Türkiye'yi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan temsil etti
  •2008, G-8(en gelişmiş 8 ülke) ev sahibi ülke JAPONYA
  •2008 Eurovision şarkı yarışması SIRBİSTAN başkenti Belgrad'da 22 - 24 mayısta yapılacak.
  •2008 olimpiyatları Çin'in Pekin şehrinde yapıcakatır.
  •2008 avrupa şampiyonası: Avusturya,İisviçre iki ülke organize ediyor.Türkiye ülke olarak 4 kez katılmıştır.
  •2008 Türkiyede 'YAHYA KEMAL YILI' ilan edildi.
  •2008 yılı Dünyada Kaşgarlı Mahmut yılı olarak Unesco tarafından kabul edildi
  •2009 yılı Dünyada Kâtip Çelebi ve Hacı Bektaş-ı Veli oldu.
  •2009 FRANSADA Türk Yılı olarak kutlanacak.
  •2009 Avrupa voleybol şampiyonası Türkiyede yapılacak.
  •2009 Akdeniz oyunları İtalya da
  •2010 dünya kupası Güney Afrikada
  •2010 kış olimpiyatları Kanada'nın Vancouver
  •2010 2. Karadeniz oyunları Romanya da yapılacak
  •2011 gençlik olimpiyatları Trabzonda,
  •2011 doğa sporları olimpiyatları Antalya Kemerde 9. 9
  sweettears
  Usta Üye
  •2012 Olimpiyatlarına aday ilimiz İSTANBUL
  •2013 Akdeniz oyunlarına aday ilimiz MERSİN
  •2013 Akdeniz oyunları Yunanistan'ın Valos kentinde yapılacak
  •2014 dünya kupası Brezilya da yapılacak.
  •Kyoto sözleşmesini imzalamayan ab ülkeleri Malta ,Kıbrıs
  •Nükleer santral Sinop'a yapılacak
  •Akdeniz ülkeleri zirvesi 13 Temmuz 2008’de Paris’te
  •Yeni kabul edilen anayasada Cumhurbaşkanı seçimi cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki 60 gün içinde, makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde ise boşalmayı takip eden 60 gün içinde tamamlanır.
  •Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıl olacak ve TBMM değil halk tarafından seçilecek
  •Cumhurbaşkanlığı seçimleri 5+5 olacak ve aynı kişi ikinci kez seçilebilecek.
  •Türkiye Cumhuriyetinin 60. hükümeti başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kurulmuştur.
  •29.08.2007 tarihinde meclisde yapılan oylama sonucu Abdullah Gül Türkiye'nin 11. cumhurbaşkanı olmuştur.
  •Yeni anayasaya gore seçimler 4 yıl da bir yapılacak.
  •YÖK başkanı Yusuf Ziya Özcan olmuştur.
  •27.12.2007 BENAZİR BUTTO (Pakistan devrik lideri) öldürüldü
  •5. dünya su formu 2009 da İstanbulda gerçekleşecektir.
  •En az nufusa sahip il ARDAHAN
  •İlçe sayısı en az olan ilimiz BAYBURT
  •Nüfus yoğunluğu en az olan il TUNCELİ
  •En az yağış alan il IĞDIR •En az yağış alan bölüm KONYA BÖLÜMÜ
  •En yüksek şehir ERZURUM
  •En alçakta olan şehir ÇANAKKALE
  •Akdeniz ülkeleri zirvesi 13 Temmuz 2008’de Paris’te
  •01.01.2008 K.Rum kesmi ve Malta EURO ya geçti böylece euroyu kabul eden 15 ülke oldu.
  •İngiltere ve İsvçre euroyu kabul etmeyen ülkeler.
  •İlk doğal gaz tesisi 1987 de Ankaraya kuruldu
  •8 yıllık kesintisiz eğitime 1997 de başlandı
  •Kimyasal silahı kullanan ilk devlet ALMANYADIR
  •Ülkemizde şimdiye kadar (Ekim referandumu dâhil) 5 kez referandum yapılmıştır.
  •YTL kelimesindeki ” Y” harfi 01.01.2009 atılacak.
  •UNDP temsilcisi KEMAL DERVİŞİN görevi 2009 da bitecek
  •En son bağımsızlığını ilan eden ülke KOSOVA (2008) oldu.
  •Türkiye’nin dış ticarette(ihraç-ithal) alışverişi en fazla olduğu ülke ALMANYADIR.


 10. 10
  sweettears
  Usta Üye
  kpss 2008 e kısa bir süre kala güncel olan olayları hatırlamamıza yardımcı olacak bir çalışma. kendim de inceledem umarım yardımcı olcaktır sizlere . şimdiden kolay gelsin .iyi çalışmalar

 11. 11
  masalcı
  Yeni Üye
  vay be bunları bulmak için çok uğraşmış olmalısın emeğine sağlık....

 12. 12
  ђ.a.и.d.é
  Yeni Üye
  Tşkler bilgiler için,güzel hazırlanmış:)

+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi