Konu: Anadolu Ünv. Uzaktan Eğitim Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 1. #1
  siyah_in_ci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  siyah_in_ci isimli Üye şimdilik offline konumundadır Usta Üye
  Üyelik tarihi
  28.Eylül.2007
  Mesajlar
  275
  Beğeniler
  0 / 0

  Anadolu Ünv. Uzaktan Eğitim Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  Anadolu Üniversitesi uzaktan eğitim ön lisans ve lisans öğretim ve sınav yönetmeliği
  19 Haziran 2009 CUMAResmî GazeteSayı : 27263
  YÖNETMELİK
  Anadolu Üniversitesinden:
  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM ÖN LİSANS VE
  LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
  Amaç
  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Anadolu Üniversitesine bağlı uzaktan eğitim yapan birimlerde ön lisans ve lisans düzeyinde yapılan öğretim ve sınavlarda uygulanacak esasları belirlemektir.
  Kapsam
  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Anadolu Üniversitesine bağlı uzaktan eğitim yapan birimlerde ön lisans ve lisans düzeyinde yürütülen öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
  Dayanak
  MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar
  MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:
  a) İlgili birim kurulu: Anadolu Üniversitesine bağlı uzaktan eğitim yapan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının kurullarını,
  b) İlgili birim yönetim kurulu: Anadolu Üniversitesine bağlı uzaktan eğitim yapan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının yönetim kurullarını,
  c) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,
  ç) Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu
  ifade eder.
  İKİNCİ BÖLÜM
  Uzaktan Eğitime İlişkin Esaslar
  Öğretim yılı
  MADDE 5 – (1) Bir öğretim yılı, her biri en az 70 öğretim günü olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Akademik takvim, Senato tarafından belirlenir. İlgili birim yönetim kurulunun teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile yaz okulu açılabilir. Yaz okulu en az 35 öğretim gününden oluşur. Yaz okulunda açılacak dersler ve uygulama koşulları, ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.
  Uzaktan eğitimin kapsamı
  MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında öğretim yapılacak programlar ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir. Bu programlarda öğretim, ders geçme esasına ve kredili sisteme göre yürütülür.
  (2) Dersler, teorik derslerden ve atölye, laboratuvar, pratik çalışma ve benzeri uygulama derslerinden oluşur. Dersler, yarıyıl esasına göre düzenlenir. İlgili birim kurulunun kararı ile derslerin bir bölümü yıl esasına göre de düzenlenebilir. Dersler, uzaktan eğitim, örgün veya bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak ilgili birim yönetim kurulu kararı ile Eskişehir’de veya Eskişehir dışında yapılabilir. Bu derslerin uygulanmasına ilişkin esaslar, ilgili birim yönetim kurulunca kararlaştırılır.
  (3) Dersler ve bunların haftalık saatleri, kredileri ve varsa ön koşulları ile derslerin yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı, ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir. Derslerin kredileri öğrencilerin ders yükü dikkate alınarak belirlenen Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredileridir.
  Kayıt ve kayıt yenileme
  MADDE 7 – (1) Kayıt ve kayıt yenileme esasları, her yarıyıl başında Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği genel ilkeler çerçevesinde, ilgili birim yönetim kurulunca belirlenir. Öğrencilerin kayıtlarını yaptırabilmeleri ve kayıt yenilemeleri için bu esaslara uymaları ve katkı payları ile öğretim giderlerini ödemeleri gerekir. Kayıtlı öğrenciler, öğretime devam etmek istedikleri yarıyıl başındaki kayıt yenileme döneminde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Kaydını yenilemeyen öğrenciler, o yarıyılda sınavlara giremez.
  (2) Her öğrenci için ilgili birim yönetimince bir akademik danışman belirlenir. Öğrenciler akademik danışmanlarının yardımı ve onayı ile her yarıyıl, o yarıyılda okuyacağı derslere kayıt yaptırır. Yıllık derslere kayıt güz döneminde yapılır. Güz ve bahar yarıyıllarında bir öğrenci toplam en çok 45, yaz okulunda açılan derslerden ise toplam en çok 18 AKTS kredi değerlik derse kayıt yaptırabilir. Programdan kaldırılan derslerin yerine hangi derslerin alınacağı veya tekrarlanacağına ilgili birim kurulu karar verir. Başarısız olunan seçmeli bir ders veya ders grubunun yerine başka bir seçmeli ders veya ders grubu ilgili birim yönetim kurulunun belirlediği esaslar dahilinde alınabilir.
  Devam zorunluluğu
  MADDE 8 – (1) Derslerdeki etkinliklere, uygulamalara, stajlara ve örgün eğitim derslerine devam zorunluluğu vardır, devam esasları ilgili birim yönetim kurulunca belirlenir. Bir dersten, devam koşulunu yerine getirmeyen veya uygulamalardan başarılı olamayan öğrenciler, o dersin dönem sonu sınavına giremez.
  Sınavlar
  MADDE 9 – (1) Her ders için en az bir ara sınavı ve dönem sonu sınavı yapılır. Sınavlar yazılı olarak yapılır. Ancak ilgili birim yönetim kurulu, gerektiği hallerde sınavın sözlü veya pratik çalışma olarak yapılmasına karar verebilir. Yıllık bir dersin dönem sonu sınavı, yıl sonunda yapılır. Sınavlara ilişkin esaslar ilgili birim yönetim kurulunca belirlenir.
  Sınavların değerlendirilmesi
  MADDE 10 – (1) Sınavlarda değerlendirmeler 100 puan üzerinden yapılır. Başarı notu, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun katkılarıyla hesaplanır. Dönem içi notları; ara sınavlara, kısa sınavlara, ödevlere ve uygulamalı çalışmalara verilen notlardan oluşur.
  (2) Her ders için dönem içi ve dönem sonu değerlendirmelerinin türü ve başarı notuna katkı oranları ilgili birim yönetim kurulunca belirlenir.
  (3) Sınavlara katılmayan öğrenciler için mazeret sınavı açılmaz. Öğrenciler katılmadıkları sınavlardan sıfır (0) almış kabul edilir.
  (4) Başarı notu, Senatoca belirlenen formüllere göre harf notuna çevrilir. Harf notları ve katsayıları şunlardır:
  a) Harf Notu Katsayı
  AA 4,0
  AB 3,7
  BA 3,3
  BB 3,0
  BC 2,7
  CB 2,3
  CC 2,0
  CD 1,7
  DC 1,3
  DD 1,0
  FF 0,0
  Konu ACİLSERVİS tarafından (21.Kasım.2019 Saat 23:38 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  siyah_in_ci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  siyah_in_ci isimli Üye şimdilik offline konumundadır Usta Üye
  Üyelik tarihi
  28.Eylül.2007
  Mesajlar
  275
  Beğeniler
  0 / 0

  --->: Anadolu Ünv. Uzaktan Eğitim Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  b) Ayrıca, aşağıda belirtilen harf notlu değerlendirmeler de yapılabilir:
  1) YT (yeterli) ve YZ (yetersiz) notları, ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla not ortalamalarına katılması uygun görülmeyen derslerde başarının gösterilmesi için kullanılır. Böyle bir derste yeterli başarı gösteren öğrenciye YT, gösteremeyen öğrenciye YZ notu verilir.
  2) EK (eksik) notu, geçerli bir nedenle dersin gereklerini zamanında tamamlayamayan öğrenciye verilir. Bu notu alan öğrenci, eksiklerini bir sonraki dönemin başlamasından önce tamamlamak zorundadır. Verilen süre içinde eksiklerini tamamlayan öğrenciye, yeni bir not verilir. Öğrencinin eksiğini tamamlamaması halinde, EK notu o ders için hangi harf notlarının kullanıldığına bağlı olarak FF veya YZ notuna dönüştürülür. EK notu, yerine yeni bir not belirlenene kadar not bildirimi belgelerinde gösterilir.
  3) MU (muaf) notu, ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenen derslerden, uygulanan muafiyet sınavı sonucu başarılı görülerek muaf tutulan öğrencilere verilir.
  4) KL (kaldırıldı) notu, programdan kaldırılması ve karşılığı gösterilmemesi nedeniyle öğrencilerin sorumlu tutulmayacağı dersler için verilir.
  5) DV (devam ediyor) notu, yıllık okutulan bir dersin birinci döneminin sonunda, derse devam etmekte olan öğrencilere verilir.
  6) DZ (devamsız) notu, devam koşulunu sağlayamayan öğrencilere verilir. Bu öğrenciler dönem sonu değerlendirilmesine alınmazlar. DZ notu, FF veya YZ notu ile eşdeğerdir.
  Not ortalamaları
  MADDE 11 – (1) Her dönem sonunda öğrencilerin başarı durumu, dönem not ortalaması ve genel not ortalaması ile belirlenir. Bu amaçla, kaydolunan ve not ortalamalarına katılan her dersin kredisiyle o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin kredilerinin toplamına bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur. Bu işlem bir dönem içinde alınan dersler için yapılırsa dönem not ortalaması, o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa genel not ortalaması elde edilir. Genel not ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son not; seçimlik bir ders yerine başka bir dersin tekrarlanması durumunda ise en son alınan dersin notu dikkate alınır. Not ortalamaları virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.
  (2) Bir öğrencinin genel not ortalamasının her dönemin sonunda en az 2,00 olması gerekir. Yaz okulu açılması ya da yaz aylarında ders yapılması halinde genel not ortalaması, yaz okulu ya da yaz aylarında yapılan derslerin sonuçları da dikkate alınarak hesaplanır. Güz dönemi veya akademik yıl sonunda 2,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrenciye yazılı olarak akademik yetersizlik uyarısı yapılır. Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrencinin, bir sonraki dönemin sonundaki genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. Bu koşulu yerine getirmeyen öğrenci, takip eden dönemlerde, son iki dönemdeki (CC)’nin altında not aldığı dersleri tekrar etmek suretiyle genel not ortalamasını en az 2,00’ye yükseltmek zorundadır.
  Ders tekrarı
  MADDE 12 – (1) Zorunlu bir dersten FF, YZ veya DZ notu alan bir öğrenci, bu dersi, dersin ilk verildiği dönemde tekrar almak zorundadır.
  (2) Programdan çıkarılan zorunlu derslerin yerine hangilerinin tekrarlanacağına ilgili birim kurulu karar verir.
  (3) Seçimlik bir dersten FF, YZ veya DZ notlarından birini alan öğrenci, bu dersi tekrarlar veya danışmanın onayıyla bu ders yerine başka bir seçimlik dersi alabilir.
  (4) Ders tekrarına kalan bir öğrencinin, tekrar ettiği ilk dönem sonunda 2,00 genel not ortalamasını tutturması ve tekrar etmesi gereken ikinci dönemde (CC)’nin altında not aldığı ders bulunmaması halinde, ilk dönem sonu itibariyle ders tekrarı sona ermiş olur.
  (5) Seçimlik dersler ile sonradan programdan çıkarılan derslerin tekrarında bu madde hükümleri uygulanır.
  (6) Son sınıf öğrencileri, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla, diploma almaya hak kazanmalarından itibaren bir ay içinde dilekçe ile başvurarak son iki sınıfın derslerinden istediklerini, daha önce başarmış olsalar bile tekrar alabilir. Bu öğrencilerin diplomaları kendilerine verilmez ve dilekçeleri ile birlikte iptal edilmek üzere ilgili birime gönderilir. Bu öğrenciler, tekrar aldıkları derslerin bütün gereklerini yerine getirmek zorundadır. Bu durumda son alınan not geçerli olur. Bu öğrencilere tekrar derslerinde başarısız olmaları veya genel not ortalamalarını 2,00’ın altına düşürmeleri halinde bu madde hükümleri uygulanır ve diplomaları ancak bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesindeki koşulları yeniden sağladıklarında verilir.
  (7) Bir öğrencinin kaydolduğu programı başarıyla bitirebilmesi için genel not ortalamasının en az 2,00 ve aldığı her dersin notunun da en az DD veya YT olması gerekir.
  (8) Ders tekrarına kalan bir öğrenci tekrarladığı ilk dönemin sonunda belirtilen koşulları sağladığı takdirde ikinci dönemi tekrar etmesine gerek kalmadan mezun olur.
  Sınavlara itiraz
  MADDE 13 – (1) Sınavlara itiraz ilgili birim yönetimine, sınav sonuçlarının ilanını izleyen on gün içerisinde yazılı olarak yapılır. Sınav sonuçlarında maddi hataların düzeltilmesi dışında değişiklik yapılmaz. İtirazlar, ilgili birim yönetim kurulunca yapılacak incelemeden sonra karara bağlanır.
  Öğretim süresi
  MADDE 14 – (1) Öğrenciler, kayıt yaptırdıkları yarıyıldan başlamak üzere ön lisans için dört, lisans için yedi yıl süreyle öğrencilik haklarından yararlanabilir. Kayıt yenilenmeyen yarıyıllar öğretim süresinin hesabına katılmaz. Öğrenciler, sınav hakkı dışındaki öğrencilik haklarından yararlanmamak kaydıyla 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen öğrenim süreleri ile sınırlı değildir. Kapatılan programlara kayıtlı öğrencilere ise ilgili birim kurulunca mezun olmaları için uygun bir süre tanınır. Bu süre sonunda mezun olamayan öğrencilerin ilişikleri kesilir veya ilgili birim kurulunca belirlenen bir programa yine bu kurulca belirlenen koşullarla intibakları yapılır.
  Kredi transferi
  MADDE 15 – (1) Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları dersler için kredi ve not transferi talebinde bulunabilir. Bu öğrenciler; Üniversiteye kesin kayıt yaptırılan ilk dönemin ilk haftası sonuna kadar, bir dilekçe ile birlikte kredi ve not transferine esas oluşturabilecek belgeleri, ilgili birime vermek zorundadır. Kredi ve not transferi talepleri; ilgili birim yönetim kurulu tarafından incelenerek, Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre öğrencinin bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
  Diplomalar ve belgeler
  MADDE 16 – (1) Kayıtlı olduğu ön lisans veya lisans programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlayan, genel not ortalaması en az 2,00 olan ve diğer şartları yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans veya ön lisans diploması verilir.
  (2) Lisans programına kayıtlı bir öğrenci isterse; ilk dört dönemlik programı başarıyla tamamlamış, en az 2,00 genel not ortalamasını sağlamış ve kaydı silinmiş olmak koşuluyla ön lisans diploması alabilir.
  (3) Mezuniyet dereceleri diplomaya yazılmaz. Öğrenciye mezuniyetine kadar almış olduğu derslerdeki başarı durumunu ve aldığı akademik dereceleri gösteren not bildirim belgesi verilir.
  (4) En az 20 AKTS kredilik ders alıp dönem not ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar yüksek onur öğrencisi, not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar onur öğrencisi sayılır. Ancak disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile yüksek onur öğrencisi veya onur öğrencisi sayılmaz.
  (5) Genel not ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar yüksek onur öğrencisi, genel not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar onur öğrencisi olarak mezun olur. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen genel not ortalamasını sağlasalar bile yüksek onur öğrencisi veya onur öğrencisi olarak mezun olamaz.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Son Hükümler
  Yürürlük
  MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.Hızlı Cevap Hızlı Cevap

İstanbul'un fethi?

Benzer Konular

 1. Cevap: 1
  Son Mesaj : 23.Temmuz.2016, 17:01
 2. Cevap: 1
  Son Mesaj : 07.Kasım.2013, 12:52