12 ... SonSon

Konu: AÖF / 1.Sınıf Hukuka Giriş Dersi Bütünleme Soruları

 1. #1
  aSsude - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  aSsude isimli Üye şimdilik offline konumundadır Usta Üye
  Üyelik tarihi
  03.Ağustos.2008
  Mesajlar
  1,341
  Beğeniler
  0 / 0

  AÖF / 1.Sınıf Hukuka Giriş Dersi Bütünleme Soruları

  HUKUKA GİRİŞ

  1. Aşağıdaki işlerden hangisinde grev ve lokavt yasağı bulunmaz?

  A) Dokuma işleri

  B) Can ve mal kurtarma işleri

  C) Banka ve noterlik işleri

  D) İtfaiye işleri

  E) Cenaze ve gömme işleri


  2. 1982 Anayasasına göre Kanun Hükmünde Kararname çıkartma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

  A) Adalet bakanlığı

  B) Cumhurbaşkanı

  C) TBMM

  D) Bakanlar kurulu

  E) Başbakanlık


  3. Bir sözleşme yapılırken taraflardan birinin yapmış olduğu öneriyi karşı tarafın kabul etmesi durumunda aşağıdaki haklardan hangisi kullanılmış olmaktadır?

  A) Değiştirici yenilik doğuran hak

  B) Alelade hak

  C) İntifa hakkı

  D) Kurucu yenilik doğuran hak

  E) Bozucu yenilik doğuran hak


  4. Aşağıdakilerden hangisi fiil ehliyetinin sınırlandırılması ya da tamamen kaldırılmasına yol açan nedenlerden biri değildir?

  A) Kötü yaşama tarzı

  B) Bekarlık

  C) Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı

  D) Savurganlık

  E) Akıl hastalığı


  5. Davalının, davacının iddiasını kabul etmekle birlikte mevcut bir sebep nedeniyle davacının hakkını dava yoluyla isteyemeyeceğini ileri sürmesine ne ad verilir?

  A) Talep

  B) İtiraz

  C) İnkar

  D) İkrar

  E) Defi


  6. Türk Hukukunda dernekler için tüzel kişiliğin başlangıcını belirleyen sitemlerden hangisi benimsenmiştir?

  A) Serbest kuruluş sistemi

  B) Tescili sistem

  C) İzin sistemi

  D) İlan sistemi

  E) İcazet sistemi


  7. Bağışlama ne tür bir sözleşmedir?

  A) Asli iki tarafa borç yükleyen sözleşme

  B) Eksik iki tarafa borç yükleyen sözleşme

  C) Feri iki tarafa borç yükleyen sözleşme

  D) Tek tarafla borç yükleyen sözleşme

  E) Tam iki tarafa borç yükleyen sözleşme


  8. Kabulcü, icabı kabul ettiğini açıkça bildirmemiş fakat icapçının kendisine gönderdiği malları tüketmişse bu duruma ne ad verilir?

  A) İcaba davet

  B) Sarih kabul

  C) Sözleşme çağrısı

  D) İcap

  E) Örtülü kabul  9. Hüseyin Uğura bir faksla icapta bulunmuş Uğur ise kabulünü bir telgrafla bildirmiş. Aralarındaki sözleşme hangi anda meydana gelmiş sayılır?

  A) İcabın kabulcüye gönderildiğinde

  B) Kabul haberinin gönderildiği anda

  C) İcabın kabulcüye varmış olduğu anda

  D) Kabul haberinin icapçıya vardığı anda

  E) İcapçının kabulü tasdik ettiği anda  10. Hukuki işlemlerde aranılan şekle uymamanın sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kısmi butlan

  B) Tek taraflı bağlamazlık

  C) Yokluk

  D) Düzeltilebilir geçersizlik

  E) Mutlak butlan  11. Yazılı şeklin geçerliliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Yazılı şeklin tamam olabilmesi için imzaya ihtiyaç vardır.

  B) Metinde kullanılan dilin önemi yoktur.

  C) Yazılı şekil metin ve imza olmak üzere iki kısımdan oluşur

  D) İmzanın yalnızca borç altına giren tarafından atılması yeterlidir

  E) Metin borçlu veya alacaklı tarafın-dan imzalanmalıdır  12. Kanunun şekle bağlanmadığı bir sözleşmenin taraflarca kararlaştırılan belli bir şekilde yapılma-sına ne ad verilir?

  A) Geçerlilik şekli

  B) İspat şekli

  C) Kanuni şekli

  D) İradi şekli

  E) Yazılı şekli  13. Çocukların bir takım hukuki işlemlerde taraf olabilmeleri için ana babaların imzaları gerekmektedir. Bu durumda hangi tür temsilden söz edilebilir?

  A) Doğrudan temsil

  B) Dolaylı temsil

  C) Yasal temsil

  D) Vesayet

  E) İradi temsil


  14. Temsilcinin bir hukuki işlemi kendi adına ve temsil olunan hesabına yapmasına ne ad verilir?

  A) Dolaylı temsil

  B) Doğrudan doğruya temsil

  C) Yetkili temsil

  D) Yetkisiz temsil

  E) İradi temsil


  15. Borçlar Kanuna göre aşağıdaki hallerden hangisi borcu sona erdiren sebeplerden biridir?

  A) Borçlunun ölmesi

  B) Borçlunun yerleşim yerini değiştirmesi

  C) Ademi ifa

  D) Borçlunun iflas etmesi

  E) Yenileme


  16. Zamanaşımına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Borçlu alacak üzerinde intifa hakkına sahip olduğu sürece zamanaşımı durur

  B) Zamanaşımı için kanunen belirlenmiş olan sürenin geçmiş olması gerekir

  C) Zamanaşımına uğramış olan borç eksik borç olarak devam eder

  D) Aciz vesikasına bağlanmış bir borç zamanaşımına uğramaz

  E) Borçlu borcunun ikrar etse bile zamana-şımı kesilmez  17. Aşağıdakilerden hangisi Borçlar Ka-nunda düzenlenen kira sözleşmesinin feshi sebeplerinden biri değildir?

  A) Kiracının kira bedelini ödemede temerrüde düşmesi

  B) Kiracının kiralan şeye açıktan açığa zarar vermesi

  C) Kiracının iflası

  D) Kiracının yazılı tahliye taahhüdü vermesi

  E) İhtara rağmen kiralananı sözleşmeye uygun biçimde kullanılmaması  18. Hizmet sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Belirli bir süre için düzenlenebilir

  B) İki tarafa borç yükler

  C) Sadece borçlar kanununda düzen-lenmiştir.

  D) Belirsiz bir süre için düzenlenebilir

  E) İş görme amacını güder


  19. Satım sözleşmesinde semene ilişkin aşağıdaki ifadelerden han-gisi yanlıştır?

  A) Semen hiç belirlenmemiş ise sözleşme cari fiyat üzerinden kurulmuş sayılır

  B) Semen her zaman bir miktar para olmak zorunda değildir

  C) Semen taraflarca serbest belirlenebilir

  D) Satım sözleşmesinin esaslı unsurlarındandır

  E) Semenin sözleşmenin kurulması sırasında belirlenmiş olması şart değildir.


  20. Aşağıdakilerden hangisi kefalet türlerinden biri değildir?

  A) Rücua kefalet

  B) Asli kefalet

  C) Adi kefalet

  D) Kefile kefalet

  E) Müteselsil kefalet


  21. Factoring Sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Tek tarafa borç yükler

  B) Kısa vadeli kaynak sağlar

  C) Karma tipli bir sözleşmedir

  D) Factor, müşteri ve borçlu tarafından oluşur

  E) Borçlar kanununda düzenlenmemiştir  22. Adi birlikte kefalet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Birden fazla kefil vardır.

  B) Müteselsil sorumluluk söz konusudur

  C) Taksim defi ileri sürülebilir

  D) Tartışma defi ileri sürülebilir

  E) Bölünebilen bir borç söz konusudur.


  23. Kira bedelinin tespiti davası aşağıdaki mahkemelerinin hangisinde açılır?

  A) Aile mahkemesi

  B) Ticaret mahkemesi

  C) Sulh hukuk mahkemesi

  D) Asliye hukuk mahkemesi

  E) Yargıtay


  24. Aşağıdakilerden hangisi sebepsiz zenginleşmenin şartlarından biri değildir?

  A) Fakirleşme

  B) Haklı bir sebebin bulunmaması

  C) İlliyet bağı

  D) Rücu

  E) Zenginleşme  25. Aşağıdakilerden hangisi kişilik haklarının özelliklerinden biri değildir?

  A) İnsanın doğumu ile kazanılıp ölümü ile ortadan kalkarlar.

  B) Tüzel kişiler de mahiyetleriyle bağdaştığı ölçüde kişilik haklarına sahiptirler.

  C) Kişiye bağlı haklardandır.

  D) Mutlak haklardandır.

  E) Kişi iradesiyle kişilik haklarını tamamen ortadan kaldırabilir.  26. İki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde borçlunun temerrüdüne ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Kesin vadeli sözleşmelerde bile alacaklı borçluya mutlaka belirli bir süre ver-melidir.

  B) Borçlunun temerrüdünün söz konusu olabilmesi için taraflardan birinin kendi borcunu ifa etmiş yada ifaya hazır oldu-ğunu bildirmiş olması gerekir.

  C) Alacaklı gecikmiş ifayı isteyebilir.

  D) Alacaklı kanunun kendisine tanıdığı çeşitli yollara başvurabilir.

  E) Alacaklı ifadan vazgeçerek tazminat isteyebilir.  27. Aşağıdakilerden hangisi finansal kiralama sözleşmesinin esaslı unsurlarından biri değildir?

  A) Finansal kiralama konusu bir mal

  B) Feshedilmezlik süresi

  C) Fikri ve sınai bir hak

  D) Finansal kiralama bedeli

  E) Tarafların anlaşması  28. Aşağıdaki işlemlerden hangisinde vekilin �özel bir yetkiye� sahip olması aranmaz?

  A) Sulh olma

  B) Bağışlama yapma

  C) Dava açma

  D) Kambiyo taahhüdünde bulunma

  E) Kira sözleşmesi yapma

  29. İlk derece mahkemeleri ile son derece mahkemeleri arasında yer alan ve ilk derece mahkemelerinin hükümlerini kontrol eden ikinci derece mahkemelere ne ad verilir?

  A) Asliye hukuk mahkemesi

  B) İstinaf mahkemesi

  C) Sulh hukuk mahkemesi

  D) Ağır ceza mahkemesi

  E) Asliye ceza mahkemesi  30. Aşağıdakilerden hangisi kanunda belirtilen esaslı hata nedenleri arasında yer almaz?

  A) Sözleşmenin konusunu oluşturan şeydeki hatalar

  B) Adi hesap hataları

  C) Miktardaki hatalar

  D) Kişilerdeki hatalar

  E) Sözleşmenin mahiyetindeki hatalar


  ****

  ~Cevaplar ~

  1. A -
  2. D -
  3. D -
  4. B -
  5. E -
  6. A -
  7. D -
  8. E -
  9. D -
  10. E -
  11. E -
  12. D -
  13. C -
  14. A -
  15. E -
  16. E -
  17. C -
  18. C -
  19. B -
  20. B -
  21. A -
  22. B -
  23. C -
  24. D -
  25. E -
  26. A -
  27. C -
  28. E -
  29. B -
  30. B -
  Konu ACİLSERVİS tarafından (08.Mart.2020 Saat 23:29 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  white00 isimli Üye şimdilik offline konumundadır Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  11.Mayıs.2008
  Mesajlar
  2
  Beğeniler
  0 / 0

  --->: AÖF / 1.Sınıf Hukuka Giriş Dersi Bütünleme Soruları

  teşekkür ederim çok saol asude

 3. #3
  white00 isimli Üye şimdilik offline konumundadır Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  11.Mayıs.2008
  Mesajlar
  2
  Beğeniler
  0 / 0

  --->: AÖF / 1.Sınıf Hukuka Giriş Dersi Bütünleme Soruları

  hatta elinde varsa başka sorular eklersen sevinirim


12 ... SonSon

Hızlı Cevap Hızlı Cevap

İstanbul'un fethi?

Benzer Konular

 1. Cevap: 1
  Son Mesaj : 29.Aralık.2012, 13:04
 2. AÖF Hukuka Giriş Deneme Soruları
  Konu Sahibi gökçe34 Forum AÖF
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 29.Aralık.2012, 13:02
 3. Cevap: 1
  Son Mesaj : 05.Nisan.2009, 18:45