Konu: AÖF / 1.Sınıf Davranış Bilimleri Dersi Bütünleme Sınavı Soruları

 1. #1
  aSsude - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  aSsude isimli Üye şimdilik offline konumundadır Usta Üye
  Üyelik tarihi
  03.Ağustos.2008
  Mesajlar
  1,341
  Beğeniler
  0 / 0

  AÖF / 1.Sınıf Davranış Bilimleri Dersi Bütünleme Sınavı Soruları

  DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ

  1) Ayna benlik kavramı hangi bilim adamı tarafından ortaya atılmıştır.

  a) Cooley

  b) Davis

  c) Goldferb

  d) Meed

  e) Sepir  2) Aşağıdakilerden hangisi kültürün temel özelliklerinden biri değildir?

  a) Genel olarak ana ve babadan geçmesi

  b) Toplumsal bir ürün olması

  c) Öğrenilerek kazanılması

  d) Her toplumda kendine özgü olması

  e) Dil sayesinde aktarılması  3) Aşağıdaki sosyologlardan hangisi toplumu bir fonksiyonlar bütünü olarak tanımlar?

  a) Dahrendorf

  b) Blau

  c) Parsons

  d) Durkheim

  e) Marx


  4) Ortak bir idare altında ve ortak bir toprak parçası üzerinde yaşayan insanların birbirleriyle her türde ve biçimde kurdukları ilişkilerin bütünü aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Devlet

  b) Demokrasi

  c) Aristokrasi

  d) Toplum

  e) Bürokrasi  5) Endüstri devrimiyle birlikte başlayan ekonomik değişmelerin zamanla, aileyi,eğitimi,dini,ve politik kurumları etkileyerek değişmeler yaratması , toplumsal kurumların dört temel karakteristiğinden hangisine bir örnek oluşturur?

  a) Her toplumsal kurum değişmeye dirençlidir

  b) Toplumsal kurumlar zamanla birbirine bağlı olarak değişebilirler

  c) Her toplumsal kurum diğer toplumsal kurumlarla ilişki içindedir

  d) Toplumsal kurumlar toplumdaki temel sorunların merkezidir

  e) Aile çocuğun bakım ve korunmasını üstlenir  6) Aşağıdaki bilimsel araştırma ilkelerinden hangisi bir araştırmada araştırmacının kişisel inanç, çıkar alışkanlık ve beklentilerinin olmamasını ifade eder?  a) Doğruluk

  b) Sınırlılık

  c) Tekrar

  d) Açıklık

  e) Nesnellik  7) Kadının toplum içinde baskı altında olduğunu, ezildiğini, toplumların erkekler tarafından yönetildiğini ve hakimiyetin erkekte olduğunu savunan kuram aşağıdakilerden hangisidir?  a) Sosyal alışveriş kuramı

  b) Radikal feminist kuramı

  c) Sosyal feminist kuramı

  d) Etnometodojik kuram

  e) Fonksiyonel feminist kuramı  8) Bir toplumun kültürünü değer yargılarımızı kullanmadan tanımaya ve anlamaya ne ad verilir?  a) Alt kültür egoizmi

  b) Kültürel relativizm

  c) Makyavelizm

  d) Pragmatizm

  e) Etnosentizm  9) Sosyolojik bakış açısının iceriği aşağıdakilerden hangisiyle doğru ilişkilidir?  a) Toplumsal içerik

  b) Biyolojik içerik

  c) Fizyolojik içerik

  d) Örgütsel içerik

  e) Bireysel içerik  10) Bireyin içinde bulunduğu toplumun kültürünü öğrenmesi sürecine ne ad verilir?  a) Kişilik süreci

  b) Toplumsallaşma

  c) Beceri kazanma

  d) Grup bilinci süreci

  e) Norm süreci  11) Toplumsal düzeni sağlayarak bireylere yol gösteren , doğru ve yanlışı belirleyen ve yaptırım gücü olan kurallar sistemine ne ad verilir?  a) Statü

  b) Değer

  c) Norm

  d) Kültür

  e) Gelenek  12) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal bir guruba örnektir?  a) Konferans dinleyicileri

  b) Otobüs yolcuları

  c) Sinema izlayicileri

  d) Dernek üyeleri

  e) Durakta bekleyen insanlar  13) Aşağıdaki aile kurumlarından hangisi aile içindeki davranışları anlamak için aile üyeleri arasındaki mevcut ilişkileri ve üyelerin bu ilişkileri nasıl anlamlandırdığını araştırır?  a) Çalışma kuramı

  b) Past yapısalcı kuram

  c) Sembolik etkileşim kuramı

  d) Fonksiyonalist kuram

  e) Sosyal darvinizm  14) Aşağıdakilerden hangisi suçun yol açtığı olumsuz sonuçlardan biri değildir?  a) Kaynakların başka alanlara aktarılması

  b) Norm ve değerlerin çatışması

  c) Güvenin azalması

  d) Dayanışmanın artması

  e) Toplum düzeninin bozulması  15) Aşağıdakilerden hangisi ikincil grupların özelliklerinden biri değildir?  a) Yüzyüze ilişkilerin yoğun olduğu gruplar olmaları

  b) Üyelerinin birbirine yasa ve yönetmeliklerle bağlı olmaları

  c) Üyelerinin belirli çıkarlar için biraraya gelmeleri

  d) Büyük çaplı resmi gruplar olmaları

  e) Endüstriyel toplumların ürünü olmaları  16) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmeyi yaratan dış etmenlerden biri değildir?  a) Yayılma

  b) Çevresel etmenler

  c) İstila

  d) Kültürel temas

  e) Nufus hareketleri  17) Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin doğal çevreye etkilerinden biri değildir?  a) Su kirliliği

  b) Türlerin yok olması

  c) Savaş ihtimalinin artması

  d) Kaynak tüketimi

  e) Hava kirliliği  18) Tabakalaşmanın toplumsal bir zorunluluk olduğunu öne süren kuram aşağıdakilerden hangisidir?  a) Çatışma

  b) Past-yapısalcı

  c) Evrimci

  d) Organizmacı

  e) Fonksiyonalist  19) Kadının bir çok erkekle evli olmasına ne denir?  a) Exogami

  b) Poliandri

  c) Poligami

  d) Monogami

  e) Poligini  20) Aşağıdakilerden hangisi Merto�nun öne sürdüğü bilimin normlarından biri değildir?  a) Evrensellik

  b) Toplumculuk

  c) Diğerkamlık

  d) Organik şüphecilik

  e) Eşitlik ve düzenlilik  21) Yürüme davranışı bir ayağı biraz kaldırma , öne doğru uzatma, bu ayağı yere basma, sonra aynı hareketleri öteki ayakla yapma gibi küçük birimlerden oluşur. Bu örnekte olduğu gibi bir davranışın en küçük birimlerine ne ad verilir?  a) Algı

  b) Uyarıcı

  c) Davranım

  d) Duyum

  e) Biliş  22) Aşağıdakilerden hangisi Erikson�un belirttiği psikososyal gelişim dönemlerinden biri değildir?  a) Latans dönem

  b) Kas-anal dönem

  c) Duyusal motor dönem

  d) Lokomotor-jenital dönem

  e) Yetişkinlik dönemi  23) Fizyolojik bir ihtiyacın psikolojik sonucuna ne ad verilir?  a) Güdü

  b) Duygu

  c) Hedef

  d) İhtiyaç

  e) Dürtü  24) Pavlov�un deneyinde köpeğin ağzında yiyecek varken salya tepkisi göstermesine ne ad verilir?  a) Öğrenme

  b) Koşullu tepki

  c) Koşulsuz uyarıcı

  d) Koşulsuz tepki

  e) Koşullu uyarıcı  25) Bakılan nesne göze yaklaştıkça daha net görüntü sağlamak için gözbebekleri birbirine yaklaşır. Bu duruma algıda ne ad verilir?  a) Doğrusal perspektif

  b) Konverjans

  c) Ağ tabakasal farklılık

  d) İllüzyon

  e) Araya girme  26) Eğitim psikologlarının, eğitim ortamlarında sağlıklı kişilik geliştirmeye ve olumlu ilişkiler kurabilme alışkanlıklarını kazandırmaya elverişli ortamlar yaratmaya çalışmaları eğitim psikolojisinin hangi konusuna bir örnektir?  a) Ruh sağlığı

  b) Öğrenme

  c) Ölçme ve değerlendirme

  d) Başarı

  e) Gelişim  27) Bir bireyin kendi yeteneklerinin ve değerinin ne olduğu konusundaki görüşlerine ne ad verilir?  a) Kendilik değeri

  b) Bağlanma

  c) Benlik

  d) Özdeşim

  e) Tek yönlü iletişim  28) � İnsan sosyal bir varlıktır ve sosyal dürtüler tarafından güdülenir.� Görüşü aşağıdaki kişilik psikologlarından hangisine aittir?  a) Framm

  b) Horney

  c) Erikson

  d) Freud

  e) Adler  29) Aşağıdakilerden hangisi tutumların oluşumunu etkileyen faktörlerden biri değildir?  a) Tutum nesnesiyle olan kişisel yaşantı

  b) Ana � baba etkisi

  c) Kitle iletişim araçları

  d) Uzmanlık

  e) Akranların etkisi  30) Kalabalık bir caddede iki kişinin dikkatle bir noktaya baktığını gören diğer insanların da aynı noktaya bakmaya başlamaları ne tür bir davranışa örnektir?

  a) İtaat

  b) Benimseme

  c) Kabul etma

  d) Uyma

  e) Tanık etkisi


  ****

  Cevaplar

  1. A -
  2. A -
  3. C -
  4. D -
  5. B -
  6. E -
  7. B -
  8. B -
  9. A -
  10. B -
  11. C -
  12. D -
  13. C -
  14. D -
  15. A -
  16. E -
  17. C -
  18. E -
  19. B -
  20. E -
  21. C -
  22. C -
  23. E -
  24. D -
  25. B -
  26. A -
  27. A -
  28. E -
  29. D -
  30. D -

 2. #2
  aSsude - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  aSsude isimli Üye şimdilik offline konumundadır Usta Üye
  Üyelik tarihi
  03.Ağustos.2008
  Mesajlar
  1,341
  Beğeniler
  0 / 0

  --->: AÖF / 1.Sınıf Davranış Bilimleri Dersi Bütünleme Sınavı Soruları

  1.Sınıf Davranış Bilimlerine Giriş Bütünleme 2  1. Bilgi edinme sürecinin herhangi bir aşamasında ortaya atılan bilimsel yöntemle saptanmış bilgilerden oluşan, iç tutarlılığı olan açıklama biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yöntem

  B) Araştırma

  C) Deney � gözlem

  D) Kuram

  E) Önerme  2. Sosyolojide Sosyal Darwinizm görüşünü öne sürerek, toplumun belir-lenmiş kanunlar çerçevesinde işlendiğini savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Herbert Spencer

  B) Stuart Mill

  C) Max Weber

  D) John Dewey

  E) John Locke  3. Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir?

  A) Kültür toplumsal bir üründür

  B) Kültür öğrenilerek edinilir

  C) Kültür bir toplumda yaşayanların öğrendikleri ve paylaştıkları her şeyi kapsar

  D) Kültür dünyadaki tek evrensel üründür

  E) Her toplum kendine özgü bir kültüre sahiptir  4. Bireyin içinde bulunduğu kültürünü öğrenmesi süresine ne denir?

  A) Kişilik süreci

  B) Toplumsallaşma

  C) Beceri kazanma

  D) Grup bilinci süreci

  E) Norm süresi

  5. Aşağıdakilerden hangisi psikoloji biliminin temel amaçlarından biri değildir?

  A) Kontrol

  B) Betimleme

  C) Yordama

  D) Genelleme

  E) Açıklama

  6. Anne, baba, erkek çocuklarla, evlenmemiş kızlar ve evlenen oğlunun eş ve çocuklarından oluşan, otoritenin en yaşlı erkekte olduğu aile biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kök ailesi

  B) Demokratik aile

  C) Birleşik aile

  D) Ana ailesi

  E) Çekirdek aile

  7. Marksist kurama göre bir toplumdaki haksızlık ve eşitsizliğin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İnsanlara verilen farklı ödüller

  B) Fakirleşme süreci

  C) Otoritenin adil olmayan dağılımı

  D) Özel mülkiyet

  E) Burjuvazi ve proletarya çelişkisi

  8. Bir organizmada yer alan ve bu organizma tarafından yapılan her türlü eyleme psikolojide ne ad verilir?

  A) Güç

  B) Dürtü

  C) Heyecan

  D) Davranış

  E) Açıklama

  9. Döllenmeden ölüme kadar uzanan boyutu içinde, organizmada görülen düzenli ve birbirini izleyen değişiklikleri inceleyen bilim dalına ne ad verilir?

  A) Sosyal psikoloji

  B) Klinik psikoloji

  C) Eğitim psikolojisi

  D) Uygulamalı psikoloji

  E) Gelişim psikolojisi  10. Erik Erikson un dönemleri, Freud un psiko...üel gelişim dönemlerini temel olarak almıştır. Bunun yanısıra Erikson un öncelikle vurguladığı konu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Gelişim dönemlerinin hayatın sonuna kadar incelemesi

  B) Psikonalizmin temel olarak alınması

  C) Her dönemin ondan önceki dönemlere dayalı olması

  D) Sosyal etkenlerin önemi

  E) Genetik etkenlerin önemi

  11. Fizyolojik bir ihtiyacın neden olduğu rahatsızlık ve gerginlik gibi psikolojik sonuca ne denir?

  A) Uyarıcı

  B) Dürtü

  C) Davranış

  D) İhtiyaç

  E) Güdü

  12. Nedeni belli olmayan korkulara ne ad verilir?

  A) Duygu

  B) Güdü

  C) Dürtü

  D) Öfke

  E) Kaygi  13. Duyu organları tarafından kaydedilen uyarıcıların beyin tarafından örgütlenip, yorumlanarak anlamlı bir hale ge-tirilmesine ne denir?

  A) Duyum

  B) Güdü

  C) Dürtü

  D) Duygu

  E) Algı  14. Aşağıdakilerden hangisi monoküler ipuçlarından biri değildir?

  A) Gölgeler

  B) Araya girme

  C) Konverjans

  D) Açıklık

  E) Göreli yükseklik  15. Yaşantılar yoluyla davranışlarda meydana gelen uzun süreli olan değişiklik-lere ne ad verilir?

  A) Öğrenme

  B) Algı

  C) Seçicilik

  D) Eğitim

  E) Öğretim  16. Bir davranış, ortamda bulunan ve organizma açısından itici, nahoş bir nitelik taşıyan bir uyarıcıyı ortadan kaldırır ve bu davranışın gelecekte tekrarlanma olasılığı artarsa bu işleme ne denir?

  A) Olumlu pekiştirme

  B) Olumsuz pekiştirme

  C) Ceza

  D) Ayırdedici uyarıcı

  E) Genelleme  17. Duygu, düşünce bakımından bireyin sahip olduğu özelliklerin tümüne birden ne denir?

  A) Uyarıcı

  B) Güdü

  C) Kalıtım

  D) Tutum

  E) Kişilik  18. Aşağıdakilerden hangisi projektif kişilik testlerinin temel özelliklerinden biri değildir?

  A) Bütünlüğün kaybı ve bilişlere verilen önem giderek artış gösterir

  B) Uyarıcılar tam olarak belirlenmiştir

  C) Kişinin bütünün değerlendirilmesi amaçlanmıştır

  D) Yanıt özgürlüğü vardır

  E) Yanıtların istatistiksel analizi çok zordur

  19. Aşağıdaki kişilik psikologlarından hangisi temel kaygı kavramını ifade etmiştir?

  A) Freud

  B) Adler

  C) Horney

  D) Fromn

  E) Sullivan

  20. Aşağıdakilerden hangisi tutum değişmesinde etkili olabilecek bilgi kaynağına ait özelliklerden biri değildir?

  A) Bilgi kaynağının seçilen biri olması

  B) Bilginin uzman bir kişi tarafından veril-mesi

  C) Bilgi kaynağının güvenilir olması

  D) Kaynakla hedef arasında benzerlik ol-ması

  E) Bilgi kaynağının sevilen biri olması

  21. Parlak bir rengin algılanma olasılığının donuk bir renkten daha fazla olması dikkati belirleyen etmenlerden hangisi ile açıklanabilir?

  A) Hareket

  B) Kontrast

  C) Şiddet

  D) Tekrar

  E) Öğrenme  22. Zenci bebekler arasında duran beyaz bebeğin algılanma olasılığı zenci bebeklere göre daha yüksektir. Bu durum dikkati belirleyen uyarıcı yapısıyla ilgili etmenlerden hangisiyle ilişkilidir?

  A) Beklentiler

  B) Büyüklük

  C) Tekrar

  D) Gariplik

  E) Kontrast

  23. Aşağıdakilerden hangisi dikkati belirleyen uyarıcı yapısına ilişkin etkenlerden biri değildir?

  A) Büyüklük

  B) Şiddet

  C) Yenilik

  D) Hareket

  E) Öğrenme

  24. Bir tehlike anında göz bebeklerimizin büyümeye başlaması hangi sinir sisteminin uyarılmasıyla oluşmaktadır?

  A) Organik sinir sistemi

  B) Somatik sinir sistemi

  C) Merkezi sinir sistemi

  D) Sempatik sinir sistemi

  E) Parasempatik sinir sistemi

  25. Lokantadan gelen güzel yemek kokuları bizlerde açlık duygusu uyandırır psikolojide bu konunun ifade ettiği kavrama ne ad verilir?

  A) Duyum

  B) Özendirici

  C) İhtiyaç

  D) Algı

  E) Dürtü  26. Aşağıdakilerden hangisi kısmen uzun süreli duygusal gerilimlerden kay-naklanan fiziksel rahatsızlılara verilen addır?

  A) Biyolojik rahatsızlıklar

  B) Psikolojik rahatsızlıklar

  C) Fizyolojik rahatsızlıklar

  D) Kalıtımsal rahatsızlıklar

  E) Psikosomatik rahatsızlıklar  27. Psikoloji biliminin alt dallarından hangisi bireylerin davranışlarının sosyal ortamdan nasıl etkilendiği ve bireylerin sosyal ortamı nasıl değiştirmeye çalıştığını inceler?

  A) Gelişim psikolojisi

  B) Sosyal psikoloji

  C) Deneysel psikoloji

  D) Uygulamalı psikoloji

  E) Psikometrik psikoloji  28. Bir siyasi partinin ülkeyi en iyi idare edecek parti olduğuna inanan, bu partiyi seven ve seçimlerde bu partiye oy veren bireyin tutumu, tutumların hangi özelliğiyle ile ilgilidir?

  A) Tutumun bileşenler arası tutarlılığı

  B) Tutumun kuvvet derecesi

  C) Tutumun karmaşıklığı

  D) Tutumun ölçülebilirliği

  E) Tutumun güvenirliliği  29. Çocuğun dünyayı anlamak için sembolik düşünceyi kullanmaya başladığı döneme ne ad verilir?

  A) İşlem-öncesi dönem

  B) Somut-işlemsel dönem

  C) Formel-işlemsel dönem

  D) Duyusal-motor dönem

  E) Bilişsel-gelişimsel dönem

  30. Bireylerin gruplar halinde ya da grup içinde çalışırken tek başlarına oldukları durumlara göre daha az çaba harcamaları grubun birey üzerindeki hangi etkisinin olduğunu gösterir?

  A) Sosyal hızlandırma

  B) Sosyal ketvurma

  C) Tanık etkisi

  D) Uçlara kayma

  E) Özdenetimin ortadan kalkması

  ****

  Cevaplar


  1. D -
  2. A -
  3. D -
  4. B -
  5. D -
  6. A -
  7. D -
  8. D -
  9. E -
  10. D -
  11. B -
  12. E -
  13. E -
  14. C -
  15. A -
  16. B -
  17. E -
  18. B -
  19. C -
  20. A -
  21. C -
  22. E -
  23. E -
  24. D -
  25. B -
  26. E -
  27. B -
  28. A -
  29. A -
  30. B -Hızlı Cevap Hızlı Cevap

İstanbul'un fethi?

Benzer Konular

 1. Cevap: 1
  Son Mesaj : 29.Aralık.2012, 13:04
 2. Cevap: 1
  Son Mesaj : 29.Aralık.2012, 13:00
 3. Cevap: 1
  Son Mesaj : 29.Aralık.2012, 12:59