Konu: Genel işletme soruları + cevaplar

 1. #1
  seco00006 isimli Üye şimdilik offline konumundadır Usta Üye
  Üyelik tarihi
  28.Şubat.2007
  Mesajlar
  230
  Beğeniler
  0 / 0

  Genel işletme soruları + cevaplar

  1. Aşağıdakilerden hangisi mal ve hizmet üretimi için kullanılan yöntemleri ifade eder?

  A) Emek

  B) Sermaye

  C) Teknoloji

  D) Üretim

  E) Girişimci  2. Aşağıdakilerden hangisi üretimi için hiçbir çaba ve örgütlenme gerektirmeyen doğada ha-zır bulunan malları ifade eder?

  A) Dayanıklı mallar

  B) Serbest mallar

  C) Üretim malları

  D) Dayanıksız mallar

  E) Tüketim malları  3. İnsan gereksinimlerini karşılayan ancak somut olmayan araçlara ne ad verilir?

  A) Mal

  B) Tüketim

  C) Ekonomik mal

  D) Ekonomik olmayan mallar

  E) Hizmet  4. Aşağıdakilerden hangisi iki veya daha fazla sa-yıda işletmenin aynı kaynaklara veya müşteri kitlesine yönelmesi durumunda ortaya çıkan kaynaklardan veya pazarlamadan daha fazla pay alma çabasıdır?

  A) Özel mülkiyet

  B) Seçme özgürlüğü

  C) Kâr elde etme

  D) Serbest rekabet

  E) Pazarlama faaliyeti  5. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin temel amaçlarını kapsar?

  A) Kârlılık – Büyüme

  B) Kârlılık – Toplumsal sorumluluk

  C) Kârlılık – Topluma hizmet

  D) Büyüme – Topluma hizmet

  E) Toplumsal sorumluluk – Topluma hizmet  6. Bir özel işletmenin birçok amacı vardır, ancak diğer amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşa-ğıdaki amaçlardan hangisini öncelikle gerçek-leştirmesi gerekir?

  A) Kâr sağlama

  B) Topluma hizmet

  C) Toplumsal sorumluluk

  D) Uzun dönemli büyüme

  E) Çalışanlara uygun ücret verme  7. İşletmenin öz varlığını sağlayan iç çevre faktö-rü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yönetim biçimi

  B) Sermaye sahipleri

  C) Örgüt kültürü

  D) Rekabet

  E) Teknoloji  8. Sermayesinin tamamı ya da büyük çoğunluğu devlete ya da kamu tüzel kişisine ait olan işlet-meleri aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

  A) Endüstri işletmeleri

  B) Hizmet işletmeleri

  C) Ticaret işletmeleri

  D) Özel kesim işletmeleri

  E) Kamu kesimi işletmeleri  9. Nüfusun yoğun olduğu yerler birçok işletme için kuruluş yeri kararında hangi nedenle önem taşır?

  A) Ulaştırma

  B) İş gücü

  C) Pazara yakınlık

  D) Hammadde

  E) İklim koşulları  10. Aşağıdakilerden hangisi kurulacak işletmenin değişmez değer yatırım maliyetleri ile döner sermaye gereksiniminin belirlenmesi, gelir ve gider tahminlerini yapan araştırmadır?

  A) Ekonomik araştırmalar

  B) Teknik araştırmalar

  C) Finansal araştırmalar

  D) Yasal araştırmalar

  E) Örgütsel araştırmalar  11. Aşağıdakilerden hangisi projenin gerektirdiği her türlü somut çalışmaların bitirilip işletmeye geçiş için hazırlığın yapıldığı aşamadır?

  A) Projenin uygulanması

  B) Fizibilite araştırması

  C) Ön proje

  D) Kesin proje

  E) Üretime geçiş  12. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin büyüme nedenleri arasında sayılamaz?

  A) Büyümede çevresel nedenler

  B) Büyümede finansal nedenler

  C) Büyümede üretime ilişkin nedenler

  D) Büyümede pazarlamaya ilişkin nedenler

  E) Büyümede etik nedenler

  13. Otomobil üreten işletmenin otomobil lastiği üreten işletme ile birleşmesi aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?

  A) Yatay birleşme

  B) Geriye doğru dikey birleşme

  C) İleriye doğru dikey birleşme

  D) İç büyüme

  E) Geriye doğru dikey büyüme  14. İşletmeler kendi içi kaynakları yeterli olmadığı zaman, dış kaynaklardan yararlanarak büyüme yoluna gider yargısı aşağıdaki hangi büyüme türünü açıklar?

  A) Dış büyüme

  B) İleriye doğru dikey büyüme

  C) Dikey birleşme

  D) Yatay birleşme

  E) Geriye doğru dikey büyüme  15. Aşağıdaki kartel türlerinden hangisinde, üre-tim sınırlandırmasına gidilerek fiyatın belli se-viyenin altına düşmemesi sağlanır?

  A) Miktar karteli

  B) Fiyat karteli

  C) Kartel

  D) Konsern

  E) Bölge karteli  16. İşletmelerin aynı üretim dalında faaliyet boyut-larını genişletmesine ne ad verilir?

  A) Dikey büyüme

  B) Dış büyüme

  C) İç büyüme

  D) Yatay birleşme

  E) Yatay büyüme  17. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde etik açıdan sorgulanacak davranışlardan birisi değildir?

  A) Denetim dışı davranış

  B) Görevde hatalı davranma

  C) Görevi kötüye kullanma

  D) Görevi bilinçle sürekli kötüye kullanma

  E) Denetim içi davranış  18. Aşağıdakilerden hangisi yasalarda belirtilme-yen ancak bir işletmeden toplumun beklediği davranışlar ve eylemlerdir?

  A) Toplumsal sorumluluk

  B) Ekonomik sorumluluk

  C) Etik sorumluluk

  D) Gönüllü sorumluluk

  E) Hukuksal sorumluluk  19. Aşağıdakilerden hangisinde temel politik karar organlarında ve hiyerarşik yapıdaki kademe-lerde uzmanlık ve yetenek esasına göre seçi-len kişiler bulunur?

  A) Klasik yönetim

  B) Siyasal yönetim

  C) Neo - klasik yönetim

  D) Ailesel yönetim

  E) Profesyonel yönetim  20. Yönetici, şirketi geliştirme, genişletme ve ben-zeri işlemleri yerine getirmeye çalışırken aşa-ğıdakilerden hangi rolü yerine getirir?

  A) Girişimci rolü

  B) Kaynak dağıtıcı rolü

  C) Sözde mevki sahibi rolü

  D) Uyuşmazlıkları çözümleyici rolü

  E) Müzakerecilik rolü  21. Aşağıdakilerden hangisi üretim süreçlerinin planlanması ve kontrolü ile üretim artışını amaçlamış ve bunun içinde zaman etüdü çalış-maları yapmıştır?

  A) Klasik yönetim teorisi

  B) Neo-klasik yönetim teorisi

  C) Bilimsel yönetim teorisi

  D) Yönetsel teori

  E) Bürokrasi modeli  22. İş analizleri, iş tanımları ve iş gerekleri ile ilgili faaliyetler aşağıdakilerden hangi işlevle ilgi-lidir?

  A) Planlama

  B) Koordinasyon

  C) Değerlendirme

  D) Yetiştirme – Geliştirme

  E) Endüstri ilişkileri  23. Aşağıdakilerden hangisi daha çok ilk basamak yönetim kademesinde ihtiyaç duyulan yetenek türüdür?

  A) Beşeri ilişkiler yeteneği

  B) Yönetsel yetenek

  C) Teknik yetenek

  D) Fonksiyonel yetenek

  E) Kavramsal yetenek  24. Aşağıdakilerden hangisi olayları tek bir açıdan ve çevre şartlarından kopuk olarak incelemek yerine, her olayı belirli bir çerçevede, başka olaylarla ilişkili olarak incelemeye çalışmıştır?

  A) Bilimsel teori

  B) Neo - klasik teori

  C) Modern teori

  D) Klasik teori

  E) Yönetsel teori  25. Aşağıdakilerden hangisi planlama sürecinin son aşamasıdır?

  A) Örgütsel amaçların belirlenmesi

  B) Koşulların irdelenmesi

  C) Alternatiflerin geliştirilmesi

  D) Personelin seçilmesi

  E) Planların eyleme geçirilmesi  26. Aşağıdakilerden hangisi politikayı uygulamak için ayrıntılara ağırlık vererek politikaların nasıl ve ne yoldan uygulanacağını gösterir?

  A) Taktik planlar

  B) Politikalar

  C) Kurallar

  D) Genyöntemler

  E) Sürekli planlar  27. Örgütlerde sık sık tekrarlanan rutin işlerin alt kademe yöneticileri tarafından yürütülmesine, stratejik ve genel nitelikli karar ve işlerin üst kademenin sorumluluğunda olması aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ifade edilir?

  A) Basamaklar ilkesi

  B) Ayrılık gözetme ilkesi

  C) Yönetim birliği ilkesi

  D) Komuta birliği ilkesi

  E) Yönetim alanı ilkesi  28. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yö-netiminin ana konusunu oluşturur?

  A) Girişim

  B) Doğal Kaynaklar

  C) Emek

  D) Sermaye

  E) Müteşebbis  29. Bir organizasyonda bağımsız bir insan kaynak-ları bölümü ne zaman kurulmalıdır?

  A) Üst yönetim güçlendiğinde

  B) İnsan kaynakları işlevleri bölüm yöneticilerinin çok zamanını almaya başladığında

  C) Çok iyi insan kaynakları yöneticisi bulunduğun-da

  D) Çalışanlar sendikalı olup kendi haklarını koru-yabildiğinde

  E) İşletmenin pazar payı küçüldüğünde  30. Aşağıdakilerden hangisi yönetim işlevlerinden birisi değildir?

  A) Planlama

  B) Örgütleme

  C) Büyüme

  D) Yöneltme

  E) Denetim  31. Aşağıdakilerden hangisi biçimsel ve biçimsel olmayan gruplar, iletişim yoğunluğu ve önder-lik ile ilgilidir?

  A) Bireysel nitelikler

  B) Örgütsel özellikler

  C) Dış kaynaklar

  D) İş nitelikleri

  E) Bireylerarası ilişkiler  32. Aşağıdakilerden hangisi kurmay yetkinin özel-liklerinden biri değildir?

  A) Uzmanlık yetkisidir

  B) Yaptırım gücü yoktur

  C) Uygulayıcı bir yetkidir

  D) Diğer yöneticileri yönlendiremez

  E) Diğer yönetim işlevlerine yönelik danışmanlık yapar  33. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin personel arzını nitelik olarak irdeleyen bir çalışmadır?

  A) Delphi Tekniği

  B) İleriye Dönük Kestirim

  C) İşgücü Envanteri

  D) Kantitatif Teknik

  E) İndeks Hesabı  34. Aşağıdakilerden hangisi işe almada kullanılan doğru işlerde doğru kişilerin çalıştığını göste-ren eşitliktir?

  A) Maliyet = Fayda

  B) İşin gerekleri = Personelin nitelikleri

  C) İş analizi = İş ölçümü

  D) İş gerekleri = Personelin ücreti

  E) İş tanımı = Personelin nitelikleri  35. Aşağıdakilerden hangisi personelin işinde gösterdiği başarı derecesinin saptanmasıdır?

  A) İş analizi

  B) İşgören analizi

  C) İşgücü envanteri

  D) Performans değerleme

  E) İşe alıştırma  36. İşletmede yapılan birbirinden farklı işlere yö-nelik bilgilerin tek tek toplanması, değerlendi-rilmesi ve yorumlanmasına ne ad verilir?

  A) İş analizi

  B) İş tanımı

  C) İş gerekleri

  D) İş gücü envanteri  Cevaplar
  1. C -
  2. B -
  3. E -
  4. D -
  5. C -
  6. A -
  7. B -
  8. E -
  9. C -
  10. C -
  11. A -
  12. E -
  13. B -
  14. A -
  15. A -
  16. E -
  17. E -
  18. C -
  19. E -
  20. A -
  21. C -
  22. A -
  23. C -
  24. C -
  25. E -
  26. D -
  27. B -
  28. C -
  29. B -
  30. C -
  31. E -
  32. C -
  33. C -
  34. B -
  35. D -
  36. A
  Konu ACİLSERVİS tarafından (08.Mart.2020 Saat 00:44 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  seco00006 isimli Üye şimdilik offline konumundadır Usta Üye
  Üyelik tarihi
  28.Şubat.2007
  Mesajlar
  230
  Beğeniler
  0 / 0

  --->: genel işletme soruları + cevaplar

  GENEL İŞLETME  1) Ekonomik yaşamın ya da ekonomik faaliyetlerin hareket noktası aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Üretim faktörlerinin sınırlı olması
  B) Doğal kaynaklar
  C) İnsanların gereksinme ve istekleri
  D) Kar elde etme isteği
  E) Kaynakların insanlar arasında bölüşümü

  2) Aşağıdakilerden hangisi üretimi için hiçbir çaba ve örgütlenme gerektirmeyen doğada hazır bulunan malları ifade eder?
  A) Dayanıklı mallar
  B) Serbest mallar
  C) Üretim malları
  D) Dayanıksız mallar
  E) Tüketim malları

  3) Mal ve hizmet üretiminde kullanılacak yöntemleri belirleyen üretim öğesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Girişimci
  B) Teknoloji
  C) Doğal kaynaklar
  D) Sermaye
  E) Emek

  4) Üretim sonucu elde edilen çıktıların fiziksel niceliklerinin, üretimde harcanan girdilerin fiziksel niceliklerine oranına ne ad verilir?
  A) Verimlilik
  B) Ekonomiklik
  C) Karlılık
  D) Teknik etkenlik
  E) Ekonomik etkenlik

  5) İşletmelerin başarılı olmasında ve sağlıklı kararlar alınmasında temel koşul aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Denetim faaliyetlerinin eksiksiz yerine getirilmesi
  B) Pazara uygun mal üretilmesi
  C) Kalifiye personel istihdamına önem verilmesi
  D) Amaçların net ve gerçekçi olarak belirlenmesi

  6) Aşağıdakilerden hangisi işletmeler arası anlaşma nedenleri arasında yer almaz?
  A) Daha yüksek kar sağlamak
  B) Daha iyi olanaklara sahip olmak
  C) Pazarlara daha çok egemen olmak
  D) Rakip işletmelerdeki iyi personeli transfer etmek
  E) Tek başlarına gerçekleştiremeyecekleri işleri ortaklaşa gerçekleştirmek

  7) İşletmelerin özel kesim ve kamu kesimi olarak sınıflandırıldığı işletme gruplandırması ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hukuksal yapı
  B) Üretim araçlarının mülkiyeti
  C) Ulusal köken
  D) Üretilen mal ve hizmet çeşidi
  E) İşletmeler arası anlaşmalar

  8) İşletmelerin kendilerine ilişkin toplumsal görüşleri ılımlı kılarak daha uzun süreli yaşama hedefleri belirlemesi aşağıdaki işletme amaçlarından hangisinin kapsamında yer alır?
  A) Uzun dönemli büyüme
  B) Toplumsal sorumluluk
  C) Çalışanlara uygun ücret verme
  D) Nitelikli mal sunma
  E) Topluma hizmet

  9) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kuruluş kararı sürecinde yer alan aşamalardan biri değildir?
  A) Yapılabilirlik raporunun değerlendirilmesi ve yatırım kararının verilmesi
  B) Yapılabilirlik projesinin gerçekleştirilmesi
  C) İşgücünün belirlenmesi
  D) Yatırım düşüncesinin oluşması
  E) Üretime geçilmesi

  10) İşletmelerin kullanacağı teknolojinin belirlenmesinde temel olan araştırma aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Finansal araştırma
  B) Örgütsel araştırma
  C) Ekonomik araştırma
  D) Teknik araştırma
  E) Yasal araştırma

  11) İşletmeye geçiş aşaması için hazırlık yapılan ve büyük miktarda değişmez giderlere katlanılan kuruluş aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Projenin uygulanması
  B) Ekonomik araştırmalar
  C) Örgütsel araştırmalar
  D) Yasal araştırmalar
  E) Teknik araştırmalar
  12) Değirmenler ve biçki atölyeleri aşağıdaki kuruluş yeri etkenlerinden hangisine bağlı olarak kurulurlar?
  A) İşgücü
  B) Hammadde
  C) Enerji ve yakıt
  D) Pazara yakınlık
  E) Ulaştırma

  13) Üretim için gerekli girdilerin sağlanmasına öncelik veren kuruluş yeri etkeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Pazara yakınlık
  B) Özendirme önlemleri
  C) İşgücü
  D) Ulaştırma
  E) Hammadde

  14) Üretim sınırlamasına giderek fiyatın belli bir seviyenin altına düşmemesinin sağlandığı birleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Konsern
  B) Bölge karteli
  C) Fiyat karteli
  D) Tröst
  E) Miktar karteli

  15) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde büyümenin finansal nedenlerinden biri değildir?
  A) Rekabette finansal üstünlük sağlanması
  B) Üretim hacminin arttırılması
  C) Karın arttırılması
  D) Kredi kurumlarında ve borsada prim sağlanması
  E) Fonların kullanımında etkinlik sağlanması

  16) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde büyüme biçiminin kararlaştırılmasında dikkate alınması gereken konulardan biri değildir?
  A) İşletmenin faaliyet gösterdiği endüstri dalı
  B) İşletmenin mevcut durumu
  C) Ekonominin gidişi
  D) Rakip işletmelerin büyüme modelleri
  E) Rakiplerin sayısı

  17) İşletmelerin uygulamaları sonucu en fazla etik çatışma yaşadığı ilişki grubu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hükümet
  B) Müşteriler
  C) Toptancılar
  D) Girdi verenler
  E) Çalışanlar

  18) Harcamalarda sahtecilik yapmak, zimmet ve hırsızlık işletmelerde etik açıdan sorgulanacak davranışlardan hangisinin kapsamında yer alır?
  A) Görevde hatalı davranış
  B) Görevi kişisel çıkarlar için kullanma
  C) Denetim dışı davranış
  D) Görevi kötüye kullanma
  E) Görevi bilinçle sürekli kötüye kullanma

  19) Aşağıdakilerden hangisi etik konuların sınıflandırılmasında yer almaz?
  A) Yasal düzenlemeler
  B) Örgütsel ilişkiler
  C) İçtenlik ve doğruluktan sapma
  D) İletişim
  E) Çıkar çatışmaları

  20) Endüstri casusluğu gibi etik olmayan konularda ekonomik bilgiyi sağlamayı kabul etmemek etik norm ilkelerinden hangisinin kapsamında yer alır?
  A) İşletme çalışanları ile ilgili ilkeler
  B) Müşterilerle ilgili ilkeler
  C) Girdi sağlayanlarla ilgili ilkeler
  D) Toplumla ilgili ilkeler
  E) Rakiplerle ilgili ilkeler

  21) Başkaları aracılığı ile iş görmek ve amaçlara ulaşmak olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Muhasebe
  B) İnsan kaynakları
  C) Pazarlama
  D) Yönetim
  E) Finans

  22) Yöneticilerde bulunması gereken, insanları içten gelen bir istekle çalışmaya ikna edebilme ve grup olarak amaçların gerçekleştirilebilmesinde işbirliği yapmalarını sağlama yeteneğine ne ad verilir?
  A) Karar verme yeteneği
  B) Teknik yetenek
  C) Politika oluşturma yeteneği
  D) Kavramsal yetenek
  E) Beşeri ilişkiler yeteneği

  1. C 2. B 3. B 4. A 5. D 6. D 7. B 8. B 9. C 10. D 11. A 12. C 13. E 14. E 15. B 16. E 17. B 18. C 19. A 20. E 21. D 22. E

 3. #3
  seco00006 isimli Üye şimdilik offline konumundadır Usta Üye
  Üyelik tarihi
  28.Şubat.2007
  Mesajlar
  230
  Beğeniler
  0 / 0

  --->: genel işletme soruları + cevaplar  GENEL İŞLETME

  23) Üretim artışını amaçlayan yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yönetim süreci yaklaşımı
  B) Bilimsel yönetim yaklaşımı
  C) Bürokrasi yaklaşımı
  D) Sistem yaklaşımı
  E) Durumsallık yaklaşımı

  24) Mevcut yapı ile insan davranışları arasındaki ilişkiyi inceleyen, insanı anlamaya çalışarak yeteneklerinden yararlanmayı amaç edinen yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Durumsallık yaklaşımı
  B) Modern yönetim yaklaşımı
  C) Neo – klasik yönetim yaklaşımı
  D) Klasik yönetim yaklaşımı
  E) Sistem yaklaşımı

  25) Öncelikle işletmenin genel amaçlarının belirlendiği planlama süreci aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sürekli planlar
  B) Tek kullanımlı planlar
  C) Stratejik planlar
  D) Eylemsel planlar
  E) Taktik planlar

  26) Taktik planların yerine getirilmesini kolaylaştırmak ve onlara destek olmak amacıyla, organizasyonun alt kademe yöneticileri tarafından hazırlanan planlara ne ad verilir?
  A) Stratejik planlar
  B) Eylemsel planlar
  C) Kısa süreli planlar
  D) Taktik planlar
  E) Orta süreli planlar

  27) Bireyin potansiyel yeteneklerinin farkına varması, yaratıcı olabilmek için kendisini sürekli bir gelişmeye tabi tutması ile ilgili gereksinmeye ne ad verilir?
  A) Kendini gerçekleştirme
  B) Saygınlık
  C) Sosyal
  D) Fizyolojik
  E) Güvenlik

  28) Güç sahibi olduğu kabul edilen kişinin, etkileyebildiği kişilerin toplamına ne ad verilir?
  A) Güç yeteneği
  B) Güç konusu
  C) Güç türü
  D) Güç alanı
  E) Güç kaynakları

  29) Üst konumdaki yöneticilerle ast konumundaki işgörenler arasında iki yönlü olarak gerçekleşen iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Dikey iletişim
  B) Yatay iletişim
  C) Çapraz iletişim
  D) Dedikodu
  E) Olasılık zinciri

  30) Yöneticilerin astlarından bir şey yapmalarını istemek ve onları yönlendirmek hakkına ne ad verilir?
  A) Görev
  B) Yetki
  C) Liderlik
  D) Statü
  E) Güç

  31) İnsan kaynakları yöneticisinin uzman olduğu toplu sözleşme konusunda genel müdüre görüş ve önerilerini aktarması hangi yetki türünün kapsamına girer?
  A) Kurmay
  B) Komuta
  C) Dikey
  D) İşlevsel
  E) Yatay

  32) Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları bölümünün alt birimlerinden biri olamaz?
  A) Endüstriyel ilişkiler
  B) İş güvenliği ve işçi sağlığı
  C) İşgücü planlama
  D) Kalite kontrol
  E) Eğitim ve geliştirme

  33) İşletmelerde başarılı ve başarısız personeli birbirinden ayırmak için yapılan çalışmaya ne ad verilir?
  A) İş değerleme
  B) Ölçümleme
  C) Performans değerleme
  D) Boylandırma
  E) Nitelik değerleme

  34) Teorik bilgiler öğretmek ve personelin düşünsel yeteneklerini geliştirmek amacıyla uygulanan eğitim yöntemlerine ne ad verilir?
  A) Uygulamalı eğitim yöntemleri
  B) Düşünsel eğitim yöntemleri
  C) İşbaşı eğitim yöntemleri
  D) İşdışı eğitim yöntemleri
  E) Fiziksel eğitim yöntemleri

  35) A işletmesinin 2003 yılı personel dönüşüm oranı % 12 ise, bu oranın doğru yorumu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İlgili yılda her yüz kişiden 12’ si çeşitli nedenlerle işten ayrılmıştır.
  B) İlgili yılda her yüz kişiden 12’ si işten ayrılmış yerine yenileri alınmıştır.
  C) İlgili yılda toplam 120 kişi işten ayrılmıştır.
  D) İlgili yılda her yüz kişiden 12’ si işten atılmıştır.
  E) İlgili yılda her yüz kişiden 12’ si işten atılmış yerine yenileri alınmıştır.

  36) Bir işletmede oryantasyon programı kimlere uygulanır?
  A) Genç personele
  B) Yaşlı personele
  C) Deneyimsiz personele
  D) İşe yeni alınan personele
  E) Verimsiz personele


  23. B 24. C 25. C 26. B 27. A 28. D 29. A 30. B 31. A 32. D 33. C 34. D 35. A 36. DHızlı Cevap Hızlı Cevap

4+8 = ?

Benzer Konular

 1. Cevap: 4
  Son Mesaj : 07.Ocak.2015, 10:55
 2. Cevap: 1
  Son Mesaj : 27.Ağustos.2012, 18:14
 3. Cevap: 1
  Son Mesaj : 20.Kasım.2011, 22:27