1)Totaliter müdehalecş sistemlerde kaynaklar toplum adına aşağıdakilerden hangisi tarafından kullanılmaktadır?
*Devlet
2)Aşağıdakilerden hangisi bütçe sistemlerinin en ilkel biçimi olarak kabul edilmektedir?
*Geleneksel bütçe
3)Ülkemizde vergi gelirlerini toplama görvi aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?
*Gelirler Genel Müdürlüğü'ne
4)Bölünebilir nitelikteki mal veya hizmetlerin fiyatlandırılmasında aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?
*Piyasa kuralları
5)Aşağıdakilerden hangisi klasik görüşün vergileme ilkelerinden biri değildir?
*Bireyler sağladıkları faydayla orantılı olarak vergi ödemelidir
6)Bir vergi yükümlüsü ya da sorumlusunun vergiyi ödemek zorunda olduğu aşamaya gelmesi?
*Verginin tahakkuku
7)modern toplumlarda önemi azalan vergi türü?
*Dış ticaret vergisi
8)Aşağıdakilerden hangisi vergiden kaçınma olarak nitelenemez?
*Gelirleri gizlemek
9)Aşağıdakilerden hangisi enflasyona yol açmak suretiyle yatırımları dolaylı olarak teşvik edebilir?
*Devlet harcamalarının para basarak karşılanması
10)Türk Kurumlar Vergisi aşağıdaki tarife türlerinden hangisine girmektedir?
*Sabit oranlı tarife
11)Aşağıdakilerden hangisi kamu borçları arasında yer almaz
*Vakıfların borçları
12)Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş ülkelein pazar yapısına ilişkin özelliklerden biri değildir?
*Piyasalarda rekabet sözkonusudur
13)Aşağıdai vergi ile borçlanma arasındaki farklardan hangisi günümüzde geçerliliğini büyük ölçüde kaybetmiştir?
*Devlet ancak olağanüstü giderlerin karşılanması için borçlanmaktadır
14)Bütçe kanunu ile her yıl alınan yetkye dayanarak ve aynı kanunda belirtilen sınırı "aşmamak" kaydıyla çıkarılan ve bankalara iskonto ettirilen kısa vadei borç senetlerine ne denir?
*Hazine bonoları
15)Belirli bir kamu hizmetinin merkezin dışında bağımsız bir örgüte bırakılmasına?
*Hizmet yerinden yönetim
16)Çağdaş maliye politikası aşağıdaki analizlerden hangisine dayanmaktadır?
*Milli gelirin tayini analizi
17)Keynesyen yaklaşma göre toplam talebi belirledikleri için bir ekonomide istikrarsızlığı işsizliği ve enflasyonu önlemekte faydalı olan araçlardan biri?
*Kamu harcamaları
18)Kamu harcaması için hangisi doğrudur?
*Devletin net değerindeki bir azalıştır
19)Bütçe TBMM'ye hangisi tarafından sunulur?
*Bakanlar kurulu
20)Aşağıdakilerden hangisi Adam Smith'in klasik vergileme ilkelerinden biri değildir?
*Tarafsızlık
21)Vergi yükünün kişiler arasında kamusal mal ve hizmetlerden elde ettikleri fayda ile bağlantıı olarak paylaştırılmasını içeren vergileme ilkesi?
*Faydalanma
22)Aynı ödeme gücüne sahip kişilerin aynı vergi yükümlülüğüne tabi olmaları?
*Yatay adalet
23)Verginin üzerinden alındığı şey?
*Vergini konusu
24)Vergileme süreci boyunca yapılan işlemlere uygulanan yöntemlere ne ad verilir?
*Vergileme tekniği
25)Mükellefin hissettiği ancak etkisi ölçülemeyen vergi baskısı?
*Subjektif vergi yükü
26)Genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden belediyelere ayrılan pay yüzde kaçtır?
*6
27)Kamu yönetiminde eldeki kaynaklarla en çok hizmet çıktısının amaçlandığı bütçe sistemi?
*Performans Bütçe
28)Aşağıdakilerden hangisinde vergi,resim,harç vb yükümlülükler değiştirilir veya kaldırılır?
*Kanun
29)Belli dönem içinde olağan kamu gelirleri ile kamu giderleri arasındaki farka?
*Kamu açıkları

Alıntı.