130- Faiz ödemeleri hariç tutulduğunda kamu harcamalarının kamu gelirinden fazla olması hangisidir? Birincil fazla
131- Ülkemizde 1980–2000 yılları arasında kamu açıklarındaki artışın temel nedeni hangisidir? Kamu harcamalarının kamu gelirlerinden daha yüksek tutulması
132- Ülkemizde 1980–2000 yılları arasında bütçe harcamalarının GSMH içersindeki oranının artış nedenlerinden biridir? Borç faiz ödemelerinde gözlemlenen önemli artış
133- Türkiye de faiz dışı bütçenin fazla vermesi hangisi ile sağlanmıştır? Kamu personel harcamaları ve yatırımlarda yapılan sınırlama ile
134- Bütçe açıklarının merkez bankasından borç alınarak finanse edilmesi aşağıdakilerden hangisidir? Parasal finansman
135- Bütçe açıklarının halktan borç alınarak finanse edilmesi aşağıdakilerden hangisidir? Borçla finansman
136- Parasal finansman yönetiminde hazinenin merkez bankasına menkul kıymet satması aşağıdakilerden hangisidir? Borcun monetizasyonu (para basma, paraya çevirme)
137- Bütçe açığı politikasının faiz oranlarında yükselmeye neden olarak yatırım harcamalarını azaltmasına ne ad verilir? Dışlama etkisi
138- Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi uzun dönemde borçla finansman yönteminin parasal finansmana oranla daha enflasyonist olacağını savunur? Thomas sargent
139- Kamu harcamaları sabitken, geçici bir vergi azalması sonucu oluşan bütçe açığının borçlanma yoluyla finansmanının sadece vergilerin ertelenmesinden ibaret olduğu ve bununda vergileme ile denk olduğu yolundaki yaklaşım hangisidir? Baro-ricardo yaklaşımı
140- Yerel yönetimlerle ilgili olarak alt ve üst ilişkilerini, üst makamların alt makamlara emir verme ve denetleme yetkilerini ifade eden bir kavram hangisidir? Hiyerarşi
141- Merkezden yönetimin katı bir biçimde uygulanması halinde doğabilecek sakıncaları giderebilmek için, merkez kendi memuruna, yürütmeye ilişkin bazı hususlarda merkeze sormaksızın karar alma yetkisini vermesine ne denir? Yetki genişlği
142- Belli bir kamu hizmetinin merkezinin dışında bağımsız bir örgüte bırakılması, yönetsel yerinden yönetimin hangi çeşidine örnektir? Hizmet yerinden yönetim
143- Hizmet değil, alanın yani yerin önem taşıdığı yönetsel yerinden yönetim biçimi hangisidir? Yerel yerinden yönetim
144- Hangisi yerel yerinden yönetim kuruluşlarına örnektir? Belediyeler
145- Yerel nitelikteki kamusal hizmetlerin merkezi yönetim dışındaki kamu tüzel kişilerince gerçekleştirilmesi için bir kısım kamu güçlerinin, merkezi otoriteden daha az yetkili diğer bir otoriteye aktarılmasına ne ad verilir? Yerinden yönetim
146- Mali tevzin aşağıdakilerden hangisiyle eş anlamlıdır? Mali bölüşüm
147- Yerel yönetimlerin sunduğu hizmete örnek verilemez? Diplomasi
148- Hangisi merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasında gelir bölüşümünde kullanılan yollardan değildir? Yerel yönetimlere genel vergileri toplama yetkisi verilmesi
149- Hangisi 1982 anayasamıza göre yerel yönetimlere ilişkin olarak söylenemez? Yerel yönetimlerin karar organları atama yoluyla oluşturulur


1)Totaliter müdahaleci sistemlerde kaynaklar toplum adına aşağıdakilerden hangisi tarafından kullanılmaktadır?
*Devlet
2)Aşağıdakilerden hangisi bütçe sistemlerinin en ilkel biçimi olarak kabul edilmektedir?
*Geleneksel bütçe
3)Ülkemizde vergi gelirlerini toplama görvi aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?
*Gelirler Genel Müdürlüğü'ne
4)Bölünebilir nitelikteki mal veya hizmetlerin fiyatlandırılmasında aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?
*Piyasa kuralları
5)Aşağıdakilerden hangisi klasik görüşün vergileme ilkelerinden biri değildir?
*Bireyler sağladıkları faydayla orantılı olarak vergi ödemelidir
6)Bir vergi yükümlüsü ya da sorumlusunun vergiyi ödemek zorunda olduğu aşamaya gelmesi?
*Verginin tahakkuku
7)modern toplumlarda önemi azalan vergi türü?
*Dış ticaret vergisi
8)Aşağıdakilerden hangisi vergiden kaçınma olarak nitelenemez?
*Gelirleri gizlemek
9)Aşağıdakilerden hangisi enflasyona yol açmak suretiyle yatırımları dolaylı olarak teşvik edebilir?
*Devlet harcamalarının para basarak karşılanması
10)Türk Kurumlar Vergisi aşağıdaki tarife türlerinden hangisine girmektedir?
*Sabit oranlı tarife
11)Aşağıdakilerden hangisi kamu borçları arasında yer almaz
*Vakıfların borçları
12)Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş ülkelein pazar yapısına ilişkin özelliklerden biri değildir?
*Piyasalarda rekabet sözkonusudur
13)Aşağıdai vergi ile borçlanma arasındaki farklardan hangisi günümüzde geçerliliğini büyük ölçüde kaybetmiştir?
*Devlet ancak olağanüstü giderlerin karşılanması için borçlanmaktadır
14)Bütçe kanunu ile her yıl alınan yetkye dayanarak ve aynı kanunda belirtilen sınırı "aşmamak" kaydıyla çıkarılan ve bankalara iskonto ettirilen kısa vadei borç senetlerine ne denir?
*Hazine bonoları
15)Belirli bir kamu hizmetinin merkezin dışında bağımsız bir örgüte bırakılmasına?
*Hizmet yerinden yönetim
16)Çağdaş maliye politikası aşağıdaki analizlerden hangisine dayanmaktadır?
*Milli gelirin tayini analizi
17)Keynesyen yaklaşma göre toplam talebi belirledikleri için bir ekonomide istikrarsızlığı işsizliği ve enflasyonu önlemekte faydalı olan araçlardan biri?
*Kamu harcamaları
18)Kamu harcaması için hangisi doğrudur?
*Devletin net değerindeki bir azalıştır
19)Bütçe TBMM'ye hangisi tarafından sunulur?
*Bakanlar kurulu
20)Aşağıdakilerden hangisi Adam Smith'in klasik vergileme ilkelerinden biri değildir?
*Tarafsızlık
21)Vergi yükünün kişiler arasında kamusal mal ve hizmetlerden elde ettikleri fayda ile bağlantıı olarak paylaştırılmasını içeren vergileme ilkesi?
*Faydalanma
22)Aynı ödeme gücüne sahip kişilerin aynı vergi yükümlülüğüne tabi olmaları?
*Yatay adalet
23)Verginin üzerinden alındığı şey?
*Vergini konusu
24)Vergileme süreci boyunca yapılan işlemlere uygulanan yöntemlere ne ad verilir?
*Vergileme tekniği
25)Mükellefin hissettiği ancak etkisi ölçülemeyen vergi baskısı?
*Subjektif vergi yükü
26)Genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden belediyelere ayrılan pay yüzde kaçtır?
*6
27)Kamu yönetiminde eldeki kaynaklarla en çok hizmet çıktısının amaçlandığı bütçe sistemi?
*Performans Bütçe
28)Aşağıdakilerden hangisinde vergi,resim,harç vb yükümlülükler değiştirilir veya kaldırılır?
*Kanun
29)Belli dönem içinde olağan kamu gelirleri ile kamu giderleri arasındaki farka?
*Kamu açıkları